ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี
1. วังทอง 4ชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงปภาวดี ชาวเวียง นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภูทองเทียม นักกีฬา
3 . เด็กหญิงพัชรวรินทร์ พรหมหิด นักกีฬา
4 . นายอดิศักดิ์ เสาร์คำ ผู้ฝึกสอน
5 . นางสาวสุวิมล แก้วกำเนิด ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 5รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงณสา หุ่นทอง นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกวินธิดา เลิศแตง นักกีฬา
3 . เด็กหญิงสุรัสวดี พรมบุตร นักกีฬา
4 . เด็กหญิงพลอยไพริณ ระดมสุข นักกีฬา
5 . นางสาวพัชราภรณ์ อินทะรังษี ผู้ฝึกสอน
3. เนินมะปราง 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงพรทิพา การสมดี นักกีฬา
2 . เด็กหญิงสุกฤตา เจตนา นักกีฬา
3 . เด็กหญิงสิรินทรา นรบุตร นักกีฬา
4 . เด็กหญิงทิพกร นุชเทียน นักกีฬา
5 . นายกฤษณพงศ์ แสงปัญญา ผู้ฝึกสอน
4. บางกระทุ่ม 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงสุทธิดา มณีธรรม นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกัญญาพัชร ใจหอมชื่น นักกีฬา
3 . เด็กหญิงรุ่งนภา มนตรี นักกีฬา
4 . นางสาวชื่นนภา ทิวาลัย ผู้ฝึกสอน
5 . นางสาวกนกวรรณ แพรสุรินทร์ ผู้ฝึกสอน
5. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงศุพรรดา รอดแสง นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกัญญาภัทร งามวิลาศ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงจิราพัชร แสงศิริ นักกีฬา
4 . นายสุเมธ แสงรัตน์ ผู้ฝึกสอน
5 . นายสุวรรณ ผลสาร ผู้ฝึกสอน
6. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงณัฐวดี สำเนียงสูง นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกิ่งฉัตร บุตรศรี นักกีฬา
3 . นางสาวชยาภรณ์ บุญทะระ ผู้ฝึกสอน
4 . นางสาวน้ำทิพย์ กลางจันทรา ผู้ฝึกสอน
5 . เด็กหญิงชนิภรณ์ เรืองแลง นักกีฬา
7. บางกระทุ่ม 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ พลสว่าง นักกีฬา
2 . เด็กหญิงสุพิชญา จินาพันธ์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงอลิศา จีนด้วง นักกีฬา
4 . นางสาวประไพรัตน์ แย้มสุข ผู้ฝึกสอน
5 . นางสาววรัชยา ทองหล้า ผู้ฝึกสอน
8. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงฉัตรชนก โชติขันธ์ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงอนันตยา เสนพิทักษ์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงปรีชญา ทองพูล นักกีฬา
4 . เด็กหญิงสุวธิดา บุญศรี นักกีฬา
5 . นางวรรษภรณ์ ปานขาว ผู้ฝึกสอน
9. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวเบญจมาศ ใจวัง ผู้ฝึกสอน
2 . ด.ญ.วริสรา สิงรักษ์ นักกีฬา
3 . ด.ญ.พัชรีญา อ่วมแจง นักกีฬา
4 . ด.ญ.สุกัญญา ทรงสวัสดิ์วงค์ นักกีฬา
5 . ด.ญ.ภัทรกัญญา สิงห์รักษ์ นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional