ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี
1. วังทอง 1ชนะเลิศ 1 . นายฐาปกรณ์ ชูรา ผู้ฝึกสอน
2 . นางสาวกรรณภรณ์ เครื่องคำ ผู้ฝึกสอน
3 . ด.ช.พุฒิเมธ คำระวุธ นักกีฬา
4 . ด.ช.อภิรักษ์ เบ้าอาสา นักกีฬา
5 . ด.ช.กฤษณะ พุ่มจันทร์ นักกีฬา
6 . ด.ช.เอกภพ พิมเสน นักกีฬา
7 . ด.ช.ประวีร์ เฉลิม นักกีฬา
8 . ด.ช.พีรภัทร คำเขียว นักกีฬา
9 . ด.ช.ชนม์ณภัทร ณะอุบล นักกีฬา
10 . ด.ช.ธนพัฒน์ เนตรแสงสี นักกีฬา
11 . ด.ช.เกียรติภูมิ บำรุงชู นักกีฬา
12 . ด.ช.วายุ ดีสะท้าน นักกีฬา
13 . ด.ช.วรานนท์ สายสินธุ์ นักกีฬา
14 . ด.ช.คหบดี กำมาทอง นักกีฬา
15 . ด.ช.พีรพล ช่ออัญชัญ นักกีฬา
16 . เด็กชายเตชินท์ พันธ์กลาง นักกีฬา
17 . เด็กชายอภิสิทธิ์ ติศิลป์ นักกีฬา
18 . ด.ช.สุพจน์ โทจำปา นักกีฬา
19 . ด.ช.ธันวา อ่ำเกิด นักกีฬา
2. บางกระทุ่ม 1รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายกิตติชัย กุมพสิงห์ นักกีฬา
2 . เด็กชายทินภัทร แสนลา นักกีฬา
3 . เด็กชายพีรพัฒน์ คงทิพย์ นักกีฬา
4 . เด็กชายอาทิวรา ศรีผ่อง นักกีฬา
5 . เด็กชายนวมินทร์ ศรีผ่อง นักกีฬา
6 . เด็กชายรพีภัทร พรหมรักษ์ นักกีฬา
7 . เด็กชายกิตติศักดิ์ กรองแก้ว นักกีฬา
8 . เด็กชายสิขเรศวร์ นาคอัง นักกีฬา
9 . เด็กชายวันเฉลิม สุทธิพันธ์ นักกีฬา
10 . เด็กชายธุวพัส พวงทอง นักกีฬา
11 . เด็กชายปรานต์ปกรณ์ เทียนสมจิตร นักกีฬา
12 . เด็กชายนันทวัฒน์ ทองชาวนา นักกีฬา
13 . เด็กชายอภินันท์ นันทา นักกีฬา
14 . เด็กชายศุภโชค ไชยราช นักกีฬา
15 . นายอนุชา แก้วมั่น ผู้ฝึกสอน
16 . นางภัทธิรา คล้ายพร้อม ผู้ฝึกสอน
17 . เด็กชายปุญญพัฒน์ พ่วงชาวนา นักกีฬา
3. เนินมะปราง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายทักษิณัตว์ คิดดี นักกีฬา
2 . เด็กชายศรวัส สีทาพรม นักกีฬา
3 . เด็กชายกมลภพ พวงมาลัย นักกีฬา
4 . เด็กชายวรปรัชญ์ การินทร์ นักกีฬา
5 . เด็กชายนิพิฐพน รักพงษ์ นักกีฬา
6 . เด็กชายรัชชานนท์ สุทธิ นักกีฬา
7 . เด็กขายธีรเดช ทำชอบ นักกีฬา
8 . เด็กชายกรภัทร ไชยพล นักกีฬา
9 . เด็กชายวรวุฒิ แสนพันนา นักกีฬา
10 . เด็กชายณัฐวัฒน์ สีแสด นักกีฬา
11 . เด็กชายนันทพร คิดดี นักกีฬา
12 . เด็กชายภคพงษ์ มีนวลจันทร์ นักกีฬา
13 . เด็กชายจตุรภัทร ไชยพล นักกีฬา
14 . เด็กชายอจลวิชญ์ หลังยาหน่าย นักกีฬา
15 . เด็กชายณพล ศรีแสงจันทร์ นักกีฬา
16 . นายวิมัจ จันทะไพร ผู้ฝึกสอน
17 . นางสาวจิราพร ผลสุด ผู้ฝึกสอน
18 . เด็กชายจิรพัส สังข์แก้ว นักกีฬา
19 . เด็กชายกรวุฒิ ก้อนมั่นคง นักกีฬา
20 . นายธีรสิทธิ์ วิเศษ ผู้ฝึกสอน
21 . เด็กชายพลัฏฐ์ อยู่จุ้ย นักกีฬา
4. วังทอง 5รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายจอดาดา - นักกีฬา
2 . เด็กชายธนภัทร ศรีดี นักกีฬา
3 . เด็กชายชัยพัชร์ แสงอ่วม นักกีฬา
4 . เด็กชายภัทรพล คดมาก นักกีฬา
5 . เด็กชายนราเทพ ทองสุข นักกีฬา
6 . เด็กชายนัทธวัฒน์ นาคงาม นักกีฬา
7 . เด็กชายธรรมรัตน์ จันทนา นักกีฬา
8 . เด็กชายวรเมธ มีไผ่ขอ นักกีฬา
9 . เด็กชายศุภวิชญ์ สุวโรจน์รุ่งเรืองกิจ นักกีฬา
10 . นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา ผู้ฝึกสอน
11 . นายสมพงษ์ คงถนอม ผู้ฝึกสอน
12 . เด็กชายทัศตพล สระทองย้อย นักกีฬา
13 . เด็กชายภูวณัตถ์ จินดาเฟือง นักกีฬา
14 . เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญอ้น นักกีฬา
15 . เด็กชายชรินทร อ่ำเจริญ นักกีฬา
16 . เด็กชายจีรทิปต์ ทัศนกาลจน์ นักกีฬา
17 . เด็กชายพิพัฒน์ นามบุญลือ นักกีฬา
18 . เด็กชายคณิศร แช่มช้อย นักกีฬา
19 . เด็กชายนิพัฒน์ ขำแก้ว นักกีฬา
20 . เด็กชายญาณเดช ชัยโย นักกีฬา
21 . นางสาววราภรณ์ วังเย็น ผู้ฝึกสอน
5. วังทอง 4เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายบุณยวีย์ ป้อมสมบูรณื นักกีฬา
2 . เด็กชายจิรณัฐ จันทร์ส่งสิงห์ นักกีฬา
3 . เด็กชายอนุวัฒน์ ขุนบุรี นักกีฬา
4 . เด็กชายวิวัฒน์ ว่าวสูงเนิน นักกีฬา
5 . เด็กชายธนโชติ สาที นักกีฬา
6 . เด็กชายกฤษณะ แสงอรุณ นักกีฬา
7 . เด็กชายกมลทัต สาขุนทด นักกีฬา
8 . เด็กชายสรธร ทับเชียงทอง นักกีฬา
9 . เด็กชายศิวพัฒน์ มาเต นักกีฬา
10 . เด็กชายบูรพา สนธิโพธิ์ นักกีฬา
11 . นายกิตติ อุทก ผู้ฝึกสอน
12 . นางสาวโชติกา ศรีสอน ผู้ฝึกสอน
13 . เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทัพฤกษ์ นักกีฬา
14 . เด็กชายเกียรติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ นักกีฬา
15 . เด็กชายฤทธิศักดิ์ เดชทอง นักกีฬา
16 . นายธนรินทร์ โอชะ ผู้ฝึกสอน
17 . เด็กชายสุรศักดิ์ อ่ำประทุม นักกีฬา
18 . เด็กชายศุภกร เผือกโฉลง นักกีฬา
19 . เด็กชายกานต์ตะวัน มากทรัพย์ นักกีฬา
20 . เด็กชายชุติพนธ์ เทือกเพีย นักกีฬา
6. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายวรกันต์ ตรีเศียร นักกีฬา
2 . เด็กชายอัษฎายุธ โกฉิม นักกีฬา
3 . เด็กชายธนวัฒน์ สร้อยแก้ว นักกีฬา
4 . เด็กชายชุมพล แก้วนารี นักกีฬา
5 . เด็กชายศักดิ์ดา อินสถิตย์ นักกีฬา
6 . เด็กชายปรเมฆ เทียนโสภา นักกีฬา
7 . เด็กชายบรรณสรณ์ อุณหิต นักกีฬา
8 . เด็กชายวิชา รัตนะจันทร์ นักกีฬา
9 . เด็กชายพุฒิพงศ์ พรมมาอินทร์ นักกีฬา
10 . เด็กชายอนันตสิน นัยวัฒน์ นักกีฬา
11 . เด็กชายภูริณัฐ ก้อนทอง นักกีฬา
12 . เด็กชายณัฐพล พิมเสน นักกีฬา
13 . เด็กชายณัฐพงศ์ จำปา นักกีฬา
14 . เด็กชายธีรภัทร์ อาทร นักกีฬา
15 . เด็กชายอริญชัย แก้วมา นักกีฬา
16 . เด็กชายปัญญา รัตนะจันทร์ นักกีฬา
17 . นายเขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ ผู้ฝึกสอน
18 . นายอรรถพงษ์ จันทะเดช นักกีฬา
19 . เด็กชายปภินวิช ปิ่นตามูล นักกีฬา
20 . เด็กชายพัสกร ตาสมัยเอี่ยม นักกีฬา
21 . เด็กชายจิรวัฒน์ สุขานนท์ นักกีฬา
22 . เด็กชายภาศกร บุญอาจ นักกีฬา
23 . เด็กชายนิธิคุณ เมธา นักกีฬา
7. บางกระทุ่ม 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายศิริวัฒน์ ป้อมสาหร่าย นักกีฬา
2 . เด็กชายธนภัทร มั่งคั่ง นักกีฬา
3 . เด็กชายพฤติพงศ์ ไกรกรุง นักกีฬา
4 . เด็กชายไพโรจณ์ ขำน้ำคู้ นักกีฬา
5 . เด็กชายธีรภัทร์ กลิ่นชาวนา นักกีฬา
6 . เด็กชายอัครรินฐ์ จำปาทอง นักกีฬา
7 . เด็กชายเจตนิพิฐ สุดอ่อนน้อม นักกีฬา
8 . เด็กชายปุญญพัฒน์ พร้อมมูล นักกีฬา
9 . เด็กชายภัคพงศิ์ จิ๋วน๊อต นักกีฬา
10 . เด็กชายสุธี กำราบภัย นักกีฬา
11 . เด็กชายพิชญพงศ์ ไชยศิลา นักกีฬา
12 . เด็กชายกวินณ์ ช้างปาน นักกีฬา
13 . เด็กชายธนภัทร คนหลัก นักกีฬา
14 . เด็กชายณชพล รอดมณี นักกีฬา
15 . เด็กชายวรเมธ กลิ่นแย้ม นักกีฬา
16 . เด็กชายทรงพล อินทร์งาม นักกีฬา
17 . เด็กชายธนวัฒน์ ดีอินทร์ นักกีฬา
18 . เด็กชายใจเด็ด ต๊กควรเฮง นักกีฬา
19 . เด็กชายทรงพล เกษรเพชร์ นักกีฬา
20 . เด็กชายรัชพงศ์ ผู้ดี นักกีฬา
21 . นายอรัญ หมวกอินทร์ ผู้ฝึกสอน
22 . ว่าที่ร.ต.วัฒนา บุญหว่าน ผู้ฝึกสอน
8. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายภาณุพงษ์ ดอนพรม นักกีฬา
2 . เด็กชายสิทธิชัย โพธิ์เกตุ นักกีฬา
3 . เด็กชายวรชิต ดอนพรม นักกีฬา
4 . เด็กชายศิริวัฒน์ สร้อยศรีสุวรรณ นักกีฬา
5 . เด็กชายธีรภัทร อิ่มกระจ่าง นักกีฬา
6 . เด็กชายหฤษฎ์ จันทร์สงวนวัฒน์ นักกีฬา
7 . เด็กชายภัสกร คงชู นักกีฬา
8 . เด็กชายธีรเดช ทองพานเหล็ก นักกีฬา
9 . เด็กชายกฤษดา จันสุก นักกีฬา
10 . เด็กชายพงษ์พัฒน์ พิรมแหยม นักกีฬา
11 . เด็กชายชินพัฒน์ จันทร์สงคราม นักกีฬา
12 . เด็กชายพีรดนย์ แต่จรูญจิตต์ นักกีฬา
13 . นายชาญณรงค์ มานักฆ้อง ผู้ฝึกสอน
14 . นายณัฐพล วรรณสุข ผู้ฝึกสอน
15 . เด็กชายธนโชติ คำวงษ์ นักกีฬา
16 . เด็กชายทักษ์ดนัย อินสุ่ม นักกีฬา
17 . เด็กชายฐิติพงศ์ นิกระโทก นักกีฬา
18 . เด็กชายอภิชาต เฉลาหอม นักกีฬา
19 . เด็กชายธนกฤต อินจันทร์ นักกีฬา
20 . เด็กชายกรวิชญ์ ดอนพรม นักกีฬา
9. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายณัฐดนัย ใจรัก ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กชายณัฐกิตติ์ หมากสุก นักกีฬา
3 . เด็กชายศักรินทร์ สนใจ นักกีฬา
4 . เด็กชายอนุชิต พิลึก นักกีฬา
5 . เด็กชายบุญฤทธิ์ แย้มยอด นักกีฬา
6 . เด็กชายธีรภัทร เสนานุช นักกีฬา
7 . เด็กชายปฏิภัทร เสนานุช นักกีฬา
8 . เด็กชายพนธ์ฤทธิ์ แปลงไธสง นักกีฬา
9 . เด็กชายศิริราช นาคนา นักกีฬา
10 . เด็กชายอธิเชษฐ์ ประทุมเม นักกีฬา
11 . เด็กชายปัฐน์พล จันทร์มา นักกีฬา
12 . เด็กชายกมลนิตย์ โชคลาภ นักกีฬา
13 . เด็กชายกฤษดา ชายวอน นักกีฬา
14 . เด็กชายอนุวัต วังคีรี นักกีฬา
15 . เด็กชายโยธิน กลึกสูงเนิน นักกีฬา
16 . เด็กชายภูเบศ สร้อยเพชร นักกีฬา
17 . เด็ฏชายพีรดลย์ จันทร์จำนงค์ นักกีฬา
18 . เด็ฏชายสิทธินนท์ คงทัศน์ นักกีฬา
19 . เด็กชายอิทธิพัทธ์ บางแก้ว นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional