ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี
1. วังทอง 1ชนะเลิศ 1 . นางสาวตันหยง นาคจรูญ ผู้ฝึกสอน
2 . นางสาวฐิตาภา สายวงค์ ผู้ฝึกสอน
3 . นางสาวรวินท์นิภา สุทธิสนธิ์ ผู้ฝึกสอน
4 . เด็กหญิงศศินิภา เหลือบแล นักกีฬา
5 . เด็กหญิงวรรณวิสา จันทร์พฤกษ์ นักกีฬา
6 . เด็กหญิงขวัญจิรา อินหันต์ นักกีฬา
7 . เด็กหญิงกาญจนา จันทร์เขียว นักกีฬา
8 . เด็กหญิงธนภรณ์ วงค์ห้วยเเก้ว นักกีฬา
9 . เด็กหญิงณัฐนิชา สังวริ นักกีฬา
10 . เด็กหญิงกชมน รอดพ่าย นักกีฬา
11 . เด็กหญิงวิไลพร สารมะโน นักกีฬา
12 . เด็กหญิงเบญทิพย์ เนตรแสงสี นักกีฬา
13 . เด็กหญิงกัลยารัตน์ ใจสบาย นักกีฬา
14 . เด็กหญิงญาณิศา จูชาวนา นักกีฬา
15 . เด็กหญิงดาริน นักกีฬา
16 . เด็กหญิงปาณิสรา สงวนสิน นักกีฬา
17 . เด็กหญิงมธุรดา จันทราพรม นักกีฬา
18 . เด็กหญิงศศิประภา เหลือบแล นักกีฬา
19 . เด็กหญิงสิรภัทร พุดตาน นักกีฬา
20 . เด็กหญิงสุวีรยา นวลจีน นักกีฬา
21 . เด็กหญิงอมรวรรณ ปืนขุนทด นักกีฬา
22 . เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสุวรรณ นักกีฬา
23 . เด็กหญิงกนกพร ทัศนา นักกีฬา
2. บางกระทุ่ม 2รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงกัญญาพร สมมล นักกีฬา
2 . เด็กหญิงณิชากร กลิ่นชาวนา นักกีฬา
3 . เด็กหญิงพรรณนิภา ลอยสุวรรณ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงประวิชญา หว่องเชนทร์ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงกชกร มณีท่าโพธิ์ นักกีฬา
6 . เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่ชาวนา นักกีฬา
7 . เด็กหญิงปลธิชา พลอยระย้า นักกีฬา
8 . เด็กหญิงพิชญธิดา มีเครือรอด นักกีฬา
9 . เด็กหญิงกมลลักษณ์ สอนเจริญ นักกีฬา
10 . เด็กหญิงพรปวีณ์ รุจิเรขอภิรักษ์ นักกีฬา
11 . ว่าที่ร.ต. วัฒนา บุญหว่าน ผู้ฝึกสอน
12 . นายอรัญ หมวกอินทร์ ผู้ฝึกสอน
13 . เด็กหญิงพัชรี โคกทอง นักกีฬา
14 . เด็กหญิงสุพรรษา ภูมิดี นักกีฬา
15 . เด็กหญิงชนัฐปภา สุขสมบัติ นักกีฬา
16 . เด็กหญิงกมลรัตน์ โพธิ์ดง นักกีฬา
17 . เด็กหญิงศิริลักษณ์ มาโพธิ์ชัย นักกีฬา
18 . เด็กหญิงพิชญา จูชาวนา นักกีฬา
19 . เด็กหญิงลภัสนันท์ บุญชาวนา นักกีฬา
20 . เด็กหญิงสุภาพร เลี่ยมมินพลู นักกีฬา
21 . เด็กหญิงวรดา เร่ในไพร นักกีฬา
22 . เด็กหญิงภิรมณ ขวัญอ่อน นักกีฬา
3. บางกระทุ่ม 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงศรัญยา เจิมจันทร์ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกรองแก้ว จันทวงษ์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงนันทิกาญจน์ ผันวิลัย นักกีฬา
4 . เด็กหญิงฐานิดา ทับพันธ์ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงหนึ่งณภัทร บุญชาวนา นักกีฬา
6 . เด็กหญิงนภาวดี เกิดแก้ว นักกีฬา
7 . เด็กหญิงสุภัคตรา เตชา นักกีฬา
8 . เด็กหญิงอมรวรรณ สมานโส นักกีฬา
9 . เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงสว่าง นักกีฬา
10 . เด็กหญิงสุธิชาพร ศาลาแดง นักกีฬา
11 . เด็กหญิงณัฐณิญา ชาชาวนา นักกีฬา
12 . เด็กหญิงนริศรา ชาชาวนา นักกีฬา
13 . เด็กหญิงนภัศรา ชาชาวนา นักกีฬา
14 . เด็กหญิงณัฐญา กองเต็ก นักกีฬา
15 . เด็กหญิงศิริลักษณ์ รัตนอุเบกขา นักกีฬา
16 . นายอนุชา แก้วมั่น ผู้ฝึกสอน
17 . เด็กหญิงณัฐญา สมานโส นักกีฬา
4. วังทอง 5รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงจิตตินันท์ นวนสูงเนิน นักกีฬา
2 . เด็กหญิงภัทรปภา ยอยยิ้ม นักกีฬา
3 . เด็กหญิงจิราภา อั้นใจใหญ่ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงกสิณา อินทับ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงจิตตานันท์ นวนสูงเนิน นักกีฬา
6 . เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีสมัย นักกีฬา
7 . เด็กหญิงอริยา อ่ำสนิท นักกีฬา
8 . เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ตังดอน นักกีฬา
9 . นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา ผู้ฝึกสอน
10 . นายสมพงษ์ คงถนอม ผู้ฝึกสอน
11 . เด็กหญิงวันวิษา แก้วจำปา นักกีฬา
12 . เด็กหญิงนาธิสา ภักดีโต นักกีฬา
13 . เด็กหญิงปนัดดา ไกรนารถ นักกีฬา
14 . เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุญมา นักกีฬา
15 . เด็กหญิงนภัสรา ผิววันดี นักกีฬา
16 . เด็กหญิงชลลดา หินแก่น นักกีฬา
17 . เด็กหญิงธนธรณ์ ฉัตรไทย นักกีฬา
18 . นางสาวพรรษา เผ่าคนชม ผู้ฝึกสอน
5. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงอธิชา มาลาวัน นักกีฬา
2 . เด็กหญิงนริศรา โสภี นักกีฬา
3 . เด็กหญิงวรรณา หน่อคำ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงรินรดา กลิ่นกล่อม นักกีฬา
5 . เด็กหญิงสุมลรัตน์ ปิงปอง นักกีฬา
6 . เด็กหณิงกุญช์ภัสส์ มาทำมา นักกีฬา
7 . เด็กหญิงภนัทชกร ศรีอุดร นักกีฬา
8 . เด็กหญิงสุธิมา หงษา นักกีฬา
9 . เด็กหญิงจิรัชญา แดงชาวนา นักกีฬา
10 . เด็กหญิงศศิกานต์ ดวงศรี นักกีฬา
11 . เด็กหญิงชญาดา พุฒิชาวนา นักกีฬา
12 . เด็กหญิงนภัสสร ชมโลก นักกีฬา
13 . เด็กหญิงสุนิดษา รัตนประทุม นักกีฬา
14 . เด็กหญิงศรัญญา สมมุติรัมย์ นักกีฬา
15 . เด็กหญิงญานิกา ใจเที่ยง นักกีฬา
16 . เด็กหญิงธารารัตน์ เพ็ชรรักษ์ นักกีฬา
17 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ เที่ยงไธสง นักกีฬา
18 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ เที่ยงไธสง นักกีฬา
19 . นายกิตติคุณ เพ็ชรนิล ผู้ฝึกสอน
6. วังทอง 4เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงปัทมนันท์ สนธิดี นักกีฬา
2 . เด็กหญิงภรวริน โกษาแก้ว นักกีฬา
3 . เด็กหญิงกษิรา อินทรประชา นักกีฬา
4 . เด็กหญิงมณฑิตา ใจตรง นักกีฬา
5 . เด็กหญิงชนัญชิตา จำนงค์ภักดิ์ นักกีฬา
6 . เด็กหญิงโศภิษฐา ชาวเวียง นักกีฬา
7 . เด็กหญิงชุติมา โอ่งเคลือบ นักกีฬา
8 . เด็กหญิงสุนิสา พรมศรี นักกีฬา
9 . เด็กหญิงชลดา คำพา นักกีฬา
10 . เด็กหญิงนิชากร ดอกสันเที๊ยะ นักกีฬา
11 . เด็กหญิงวันวิสา โสภาวัง นักกีฬา
12 . เด็กหญิงพิฐสรา วรรณศรี นักกีฬา
13 . เด็กหญิงชฎารัช แสงจันทร์ นักกีฬา
14 . เด็กหญิงนภัสรา พยัคน้อย นักกีฬา
15 . เด็กหญิงทรรศพร ช่วยหลำ นักกีฬา
16 . เด็กหญิงวาสนา พรมมา นักกีฬา
17 . เด็กหญิงปภาวดี ชาวเวียง นักกีฬา
18 . เด็กหญิงศิรประภา โมดี นักกีฬา
19 . นายทรงวุฒิ เจริญลาภ ผู้ฝึกสอน
20 . นายไกรทศ ชลประทิน ผู้ฝึกสอน
21 . นางสาวจุฬาวรรณ สุขสถิตย์ ผู้ฝึกสอน
7. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงสุภัสสรา แดงจันที นักกีฬา
2 . เด็กหญิงวราภา สีเสือ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงธนัญญา เฟื่องฟู นักกีฬา
4 . เด็กหญิงจินดารัตน์ หุมห้อง นักกีฬา
5 . เด็กหญิงกรรณิกา สืบขุนทด นักกีฬา
6 . เด็กหญิงนันทิดา จันทร์หมวก นักกีฬา
7 . เด็กหญิงเจนจิรา มาขุน นักกีฬา
8 . เด็กหญิงวรรณพร สุดจู นักกีฬา
9 . เด็กหญิงมินชญา นกน่วม นักกีฬา
10 . เด็กหญิงปภาวดี พรมราช นักกีฬา
11 . เด็กหญิงภาวิตา สุขเมือง นักกีฬา
12 . เด็กหญิงเมษา ชาวนา นักกีฬา
13 . เด็กหญิงสุพรรษา เสรีบุตร นักกีฬา
14 . เด็กหญิงอรอุมา จำปา นักกีฬา
15 . เด็กหญิงกรันฑรัตน์ ผุยมูล นักกีฬา
16 . เด็กหญิงพุทธินันท์ สุขเมือง นักกีฬา
17 . เด็กหญิงนฤมล บุเกตุ นักกีฬา
18 . เด็กหญิงปัทมา ผิวพรรณ นักกีฬา
19 . เด็กหญิงวทิดา คงเพ็ชร นักกีฬา
20 . เด็กหญิงวิภาดา ซื่อตรง นักกีฬา
21 . นายเขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ ผู้ฝึกสอน
22 . นายอรรถพงษ์ จันทะเดช ผู้ฝึกสอน
8. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงจิราพร เต่าทอง นักกีฬา
2 . เด็กหญิงพลอยรุ้ง เทียนพิมาย นักกีฬา
3 . เด็กหญิงสุกัญญาพร วันหรั่ง นักกีฬา
4 . เด็กหญิงภิญญดา จันทร์จำรัส นักกีฬา
5 . เด็กหญิงกมลรัตน์ เย็นทชิด นักกีฬา
6 . เด็กหญิงณัฐยา บางปลากด นักกีฬา
7 . เด็กหญิงชยานุช ทิพวะ นักกีฬา
8 . เด็กหญิงธนพร ฉิมช้าง นักกีฬา
9 . เด็กหญิงพิมพกานต์ ฉิมช้าง นักกีฬา
10 . เด็กหญิงนภัสสร รักพงษ์ นักกีฬา
11 . เด็กหญิงธัญญชนก ทองศรี นักกีฬา
12 . เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองสุก นักกีฬา
13 . เด็กหญิงปริญญาพร พิมพ์เสนา นักกีฬา
14 . นายวิมัจ จันทะไพร ผู้ฝึกสอน
15 . นางสาวจิราพร ผลสุด ผู้ฝึกสอน
16 . เด็กหญิงอังคณา จันเรียน นักกีฬา
17 . นายธีรสิทธิ์ วิเศษ ผู้ฝึกสอน
18 . เด็กหญิงภัทรนันท์ เงกสอพอ นักกีฬา
19 . เด็กหญิงจิณณพัต แซ่เอียว นักกีฬา
20 . นางสาวสุนันทา นาจำรัส ผู้ฝึกสอน
21 . นางสาวชนาภรณ์ มั่นแสวง ผู้ฝึกสอน
9. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงกมนธิดา ห้วยหงษ์ทอง นักกีฬา
2 . เด็กหญิงนงนภัส สำลีดี นักกีฬา
3 . เด็กหญิงณิชารีย์ ดอนทราย นักกีฬา
4 . เด็กหญิงปริมวรา บุญยืน นักกีฬา
5 . เด็กหญิงเยาวภา ไพสา นักกีฬา
6 . เด็กหญิงปกแก้ว จันหอกลอง นักกีฬา
7 . เด็กหญิงสุชานันท์ สร้อยศรีสุวรรณ นักกีฬา
8 . เด็กหญิงอารดา มูฮัมหมัด นักกีฬา
9 . เด็กหญิงสุพรรษา เอี่ยมแจง นักกีฬา
10 . เด็กหญิงสุมาลี เอี่ยมแจง นักกีฬา
11 . เด็กหญิงประไพรินทร์ หนองทราย นักกีฬา
12 . เด็กหญิงปาณิศา กงเกตุ นักกีฬา
13 . เด็กหญิงญาณิชา บัวคลี่ นักกีฬา
14 . เด็กหญิงแสงสุรีย์ เดชพงษ์ นักกีฬา
15 . เด็กหญิงสุพิชญา กิ่งวงษา นักกีฬา
16 . นายณัฐพล วรรณสุข ผู้ฝึกสอน
17 . เด็กหญิงวรรณวิสา ทองสไล นักกีฬา
18 . เด็กหญิงศิริวรรณ บัวเกตุ นักกีฬา
19 . เด็กหญิงวรรณภา เอี่ยมพงษ์ นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional