ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี
1. วังทอง 4ชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงมัทนีย์ จำรัสประเสริฐ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกรรณิการ์ สนธิโพธิ์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงกัลยา บัววังโปร่ง นักกีฬา
4 . เด็กหญิงสุภาวดี พลสว่าง นักกีฬา
5 . เด็กหญิงนุชนรา ไชยวงศ์ นักกีฬา
6 . เด็กหญิงกนกวรรณ วุฒิ นักกีฬา
7 . เด็กหญิงพรรทิภา นาคสวัสดิ์ นักกีฬา
8 . เด็กหญิงณิชมน แก่นหมวก นักกีฬา
9 . เด็กหญิงขวัญจิรา หอมจันทร์ นักกีฬา
10 . เด็กหญิงกรรณิการ์ แพ่งต่าย นักกีฬา
11 . เด็กหญิงยุวธิดา ศรีพระจันทร์ นักกีฬา
12 . เด็กหญิงวรัญญา ศรีเจริญ นักกีฬา
13 . เด็กหญิงนุชนาถ พุทธวงศ์ นักกีฬา
14 . เด็กหญิงชยุดา ด่านเมืองจีน นักกีฬา
15 . นายธนรินทร์ โอชะ ผู้ฝึกสอน
16 . นายกิตติ อุทก ผู้ฝึกสอน
17 . นางสาวโชติกา ศรีสอน ผู้ฝึกสอน
2. บางกระทุ่ม 1รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงกนกอร พึ่งเพ็ง นักกีฬา
2 . เด็กหญิงชนกานต์ สุขกระแสร์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงวรวรรณ พรหมบึงลำ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงศีดาพัฒน์ อ่วมแพ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงจอมขวัญ บัววังโปร่ง นักกีฬา
6 . เด็กหญิงณัฐกานต์ เมฆประดับ นักกีฬา
7 . เด็กหญิงนริศรา ศรีสะอาด นักกีฬา
8 . นางสาวณัฐชญา วัฒนจินดา นักกีฬา
9 . นางสาวจรรยาพร เพิ่มพล นักกีฬา
10 . นางสาวสุฑาทิพย์ แก้วบางทราย นักกีฬา
11 . เด็กหญิงไอริณ เต๊ะหวัง นักกีฬา
12 . เด็กหญิงศิริกันยกร อุดมวัฒน์วรโชติ นักกีฬา
13 . นางสาวอธิชา ภักดีโต นักกีฬา
14 . เด็กหญิงน้ำทิพย์ แก้วบุตร นักกีฬา
15 . เด็กหญิงภัทรวดี ยิ่งรุ่งเรือง นักกีฬา
16 . นางสาวสรชา มาเมือง ผู้ฝึกสอน
17 . นางสาวพลอยชนก ศรีพระจันทร์ นักกีฬา
18 . นางสาวธนัญญา สังข์ทอง นักกีฬา
3. วังทอง 5รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . ด.ญ.ชลธิชา ตึกสูงเนิน นักกีฬา
2 . ด.ญ.ชญานิศวร์ ศรีประดิษฐ์ นักกีฬา
3 . ด.ญ.อรุณรัตน์ อุมา นักกีฬา
4 . ด.ญ.เฉลิมขวัญ คัดครบุรี นักกีฬา
5 . ด.ญ.รติมาพร แก่นสันเทียะ นักกีฬา
6 . ด.ญ.ฟ้าใส กลึกสูงเนิน นักกีฬา
7 . ด.ญ.ชลลดา ระวังชน นักกีฬา
8 . ด.ญ.กัญญา ภู่คราม นักกีฬา
9 . ด.ญ. ปาริชาติ ชัยโย นักกีฬา
10 . ด.ญ.พัชรพร อ่อนพรมราช นักกีฬา
11 . ด.ญ.กัญญาณัฐ สีหาราช นักกีฬา
12 . ด.ญ.จันทิมา เที่ยงเกษม นักกีฬา
13 . ด.ญ.มาลิตา พิมโพธิ์ นักกีฬา
14 . ด.ญ.กัญญณัฐ แสนตระกูล นักกีฬา
15 . ด.ญ.พรนัชชา ทองสัมฤทธิ์ นักกีฬา
16 . น.ส.สุชาดา การะเกตุ นักกีฬา
17 . นายบุรินทร์ หนูดี ผู้ฝึกสอน
18 . นายกิ่งดาว บุญเตาอิฐ ผู้ฝึกสอน
19 . นายวัชระ มาลี ผู้ฝึกสอน
20 . นายสุธิชัย เหมยอ้าย ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงอัญชลี สองขุนทด นักกีฬา
2 . เด็กหญิงนฤมล อินทร์สถิตย์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงวิญาดา ซื่อตรง นักกีฬา
4 . เด็กหญิงประภาพรรณ จุลวิถี นักกีฬา
5 . เด็กหญิงสุภัสสรา แดงจันที นักกีฬา
6 . เด็กหญิงกุลภัสสร์ พิมเสน นักกีฬา
7 . เด็กหญิงกนกอร หมั่นจิตร์ นักกีฬา
8 . เด็กหญิงนันท์นภัส น่วมนวล นักกีฬา
9 . เด็กหญิงศศิธร บุญเชิดชู นักกีฬา
10 . เด็กหญิงวราภา สีเสือ นักกีฬา
11 . เด็กหญิงจินดารัตน์ หุมห้อง นักกีฬา
12 . เด็กหญิงธนันญา เฟื่องฟู นักกีฬา
13 . เด็กหญิงวิภาดา ซื่อตรง นักกีฬา
14 . เด็กหญิงนฤมล บุเกตุ นักกีฬา
15 . เด็กหญิงพุทธินันท์ สุขเมือง นักกีฬา
16 . เด็กหญิงกรันฑรัตน์ ผุยมูล นักกีฬา
17 . เด็กหญิงปัทมา ผิวพรรณ นักกีฬา
18 . เด็กหญิงภาวิตา สุขเมือง นักกีฬา
19 . เด็กหญิงเมษา ชาวนา นักกีฬา
20 . นายเขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ ผู้ฝึกสอน
21 . นายวิษณุ บุญมาก นักกีฬา
5. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทบเทิม นักกีฬา
2 . เด็กหญิงภูริชญา ทองสน นักกีฬา
3 . เด็กหญิงธัญพิชชา เวลุตัง นักกีฬา
4 . เด็กหญิงพิมพ์วิมล อัครพงศ์ภัทร์ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงกัญญารักษ์ พาชัย นักกีฬา
6 . เด็กหญิงสุชาดา สุขสำราญ นักกีฬา
7 . เด็กหญิงสิรินทรา หงษา นักกีฬา
8 . เด็กหญิงอาริยา ชัยหมื่น นักกีฬา
9 . เด็กหญิงณัฐณิชา ตรีเนตร นักกีฬา
10 . เด็กหญิงอริสรา นาคนา นักกีฬา
11 . เด็กหญิงอุบลวรรณ ป้อมสาหร่าย นักกีฬา
12 . เด็กหญิงลักษิณา บุบพันธ์ นักกีฬา
13 . เด็กหญิงธัญจิรา เวลุตัง นักกีฬา
14 . เด็กหญิงกวินธิดา กาลิกา นักกีฬา
15 . เด็กหญิงณัฐทิชา เที่ยงหนู นักกีฬา
16 . เด็กหญิงกนกพร โทนแจ้ง นักกีฬา
17 . เด็กหญิงจันทกานต์ หอยนอก นักกีฬา
18 . เด็กหญิงร่มเกล้า เศษผักหวาน นักกีฬา
19 . นายมนตรี สีบุญ ผู้ฝึกสอน
6. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กกญิงธันย์ชนก อยู่อิน นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกฤติยา ทองปัน นักกีฬา
3 . เด็กหญิงพรรณพัชร โสภา นักกีฬา
4 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปาทอง นักกีฬา
5 . เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อยู่สนอง นักกีฬา
6 . เด็กหญิงปาณิศา กงเกตุ นักกีฬา
7 . เด็กหญิงวรรณวิสา ทองไสล นักกีฬา
8 . เด็กหญิงกมนธิดา ห้อยหงษ์ทอง นักกีฬา
9 . เด็กหญิงปริมวรา บุญยืน นักกีฬา
10 . เด็กหญิงวรรณภา เอี่ยมพงศ์ นักกีฬา
11 . นายณัฐพล วรณสุข ผู้ฝึกสอน
12 . นายชาญณรงค์ มานักฆ้อง ผู้ฝึกสอน
7. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวสิริยุพา รอดพ่าย นักกีฬา
2 . นางสาวศุภิกา ดอนไพรพรม นักกีฬา
3 . เด็กหญิงธิติมา กันทะกุล นักกีฬา
4 . เด็กหญิงรสสุคนธ์ พุทพัน นักกีฬา
5 . เด็กหญิงพัทธราภรณ์ ดีธงทอง นักกีฬา
6 . เด็กหญิงวรัทยา วังอิน นักกีฬา
7 . เด็กหญิงมาราตรี สีโห้ นักกีฬา
8 . เด็กหญิงราชาวดี มุ่งนา นักกีฬา
9 . เด็กหญิงมลิวรรณ พรมแคน นักกีฬา
10 . เด็กหญิงนิชานันท์ พงษ์ประพันธ์ นักกีฬา
11 . เด็กหญิงรัตน์ดา คงวิชา นักกีฬา
12 . เด็กหญิงอริสรา เนตรแสงสี นักกีฬา
13 . เด็กหญิงสุชาดา กระบุน นักกีฬา
14 . เด็กหญิงธาราทิพย์ สิงรักษ์ นักกีฬา
15 . เด็กหญิงชุลิตา แท่งเหล็ก นักกีฬา
16 . เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ สีหะวงษ์ นักกีฬา
17 . นางสาวศศิธร วุทธา นักกีฬา
18 . นางสาวศิรินทิญา กมุลหา นักกีฬา
19 . นายชัยมงคล ชื่นอ่อน ผู้ฝึกสอน
20 . นายอิสรภาพ กันมา ผู้ฝึกสอน
21 . นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น ผู้ฝึกสอน
8. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . ด.ญ.เสาวภาคย์ อ่ำดัด นักกีฬา
2 . ด.ญ.พัชรีภรณ์ อ่ำชมภู นักกีฬา
3 . ด.ญ.ปิยกานต์ ศรีคำแซง นักกีฬา
4 . ด.ญ.ภัทธิยา ปาคำวัง นักกีฬา
5 . ด.ญ.พิชานันท์ เทพประมวล นักกีฬา
6 . ด.ญ.ประกายดาว ดารา นักกีฬา
7 . ด.ญ.พรธวัล สวัสดิ์ชัยกุล นักกีฬา
8 . ด.ญ.กมลรัตน์ คำสูง นักกีฬา
9 . ด.ญ.ญาณิศา ยี่สุ่นแก้ว นักกีฬา
10 . ด.ญ.จิรัชญา สังข์ด้วงยา นักกีฬา
11 . ด.ญ.รุ่งฟ้า อยู่เบิก นักกีฬา
12 . นางสาวพิมพ์ชนก กลัดนุ่ม นักกีฬา
13 . นางสาวณริศรา การะเกตุ นักกีฬา
14 . นางสาวธัญญาเรศ เหรียญวงศกร นักกีฬา
15 . นางสาวระวิวรรณ แสงแก้ว นักกีฬา
16 . นายวราพล มูลเมือง ผู้ฝึกสอน
17 . ด.ญ.รมิดา พุกราชวงษ์ นักกีฬา
18 . ด.ญ.อริสา พูลสวัสดิ์ นักกีฬา
19 . ด.ญ.วราภรณ์ เอี่ยมนาค นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional