ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร
1. วังทอง 4ชนะเลิศ 1 . เด็กชายอภิชัย อินทร์สระเกษ นักกีฬา
2 . นางสาวอโณทัย ย่อยสูงเนิน ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 2รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายกฤตพล สุดแท้ นักกีฬา
2 . นายสุเมธ แสงรัตน์ ผู้ฝึกสอน
3. บางกระทุ่ม 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายกิตติพัทธ์ พันท้าว นักกีฬา
2 . นางสาวเนตรนภา กลิ่นสุคนธ์ ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายกิตติชัย สอนไชยา นักกีฬา
2 . นางสาวจารุวรรณ จันแก้ว ผู้ฝึกสอน
5. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายธนกร ขามสันเทียะ นักกีฬา
2 . นางสาววรรณพร แจ้งฉาย ผู้ฝึกสอน
6. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายภัทรพล แก้วสวาท นักกีฬา
2 . นางสาวธนาพร สุรินทร์ ผู้ฝึกสอน
7. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . ด.ช ภัทรภาคิน จันทร์ดา นักกีฬา
2 . นางสาว ทาริกา นนทพัฒน์ ผู้ฝึกสอน
8. บางกระทุ่ม 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . ด.ช.ธนภัทร ขวัญทับทิม นักกีฬา
2 . นางสาวชนันท์นิฏฐา เหมือนคล้าย ผู้ฝึกสอน
9. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายณัฐพล มีสุข นักกีฬา
2 . นางสาววัชรี ปานคะเชนทร์ ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional