ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร
1. บางกระทุ่ม 2ชนะเลิศ 1 . ด.ช.ธนาธิป สังข์หร่าย นักกีฬา
2 . นางสาวชนันท์นิฏฐา เหมือนคล้าย ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 1รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นางสาวนวิยา ยังหุ่น ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กชายกฤษณากร ปินตาสี นักกีฬา
3. เนินมะปราง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายชณพัฒน์ ฉิมพลี นักกีฬา
2 . นางสาวจินดา อินทร์แผลง ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 4เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายพชรพล พุ่มโพธิ์ทอง นักกีฬา
2 . นางสาวเกวรินทร์ เงินลาง ผู้ฝึกสอน
5. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายพีรพัฒน์ วงษาศักดิ์ นักกีฬา
2 . นาวสาวฐิตาภรณ์ บุษดี ผู้ฝึกสอน
6. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายชนะชน วงค์วุฒิ นักกีฬา
2 . นางสาววัชรี ปานคะเชนทร์ ผู้ฝึกสอน
7. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายน้ำใจ ผิวชะอุ้ม นักกีฬา
2 . นางสุทธิลักษณ์ มีแหยม ผู้ฝึกสอน
8. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายไกรวิชญ์ คุตปราณี นักกีฬา
2 . นางทนัฐอนงค์วรรณ ทับทิมสวน ผู้ฝึกสอน
9. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายธนกร ศรีสาธร นักกีฬา
2 . นางลักคณา ช้างพินิจ ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional