ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี
1. วังทอง 4ชนะเลิศ 1 . เด็กชายธเนศ แสงสุข นักกีฬา
2 . เด็กชายธีรธัช แก้วดี นักกีฬา
3 . เด็กชายศุภวัตร จันทฆาต นักกีฬา
4 . เด็กชายคีตธัช แก้วดี นักกีฬา
5 . นางกาญจนาพรรณ ใจกล้า ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 2รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . ว่าที่ ร.ต. วรเศรษฐ์ เหล็กเพ็ชร์ ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กชาย อานัฐ คำมูล นักกีฬา
3 . เด็กชาย รัชชานนท์ ใจจร นักกีฬา
4 . เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เทพสุวรรณ นักกีฬา
5 . เด็กชาย ณัฐพงศ์ บุญมาติด นักกีฬา
3. บางกระทุ่ม 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายปกรณ์ยศ พรมชาวเสียง นักกีฬา
2 . เด็กชายภูรวิช ชะอ้อน นักกีฬา
3 . เด็กชายกันทรากร เดชรักษ์ นักกีฬา
4 . เด็กชายกิตติกวิน สกุลอินทร์ นักกีฬา
5 . นางสาวทักษพร เกิดเที้ยง ผู้ฝึกสอน
4. เนินมะปราง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายเมธิส สมเนตร นักกีฬา
2 . เด็กชายชาญณรงค์ ราวิล นักกีฬา
3 . เด็กชายธนกรณ์ คงเมืองคำ นักกีฬา
4 . นางสุภาภรณ์ จันทร์พงษ์ ผู้ฝึกสอน
5 . นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน
5. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . ด.ช.พลภัทร เวชการ นักกีฬา
2 . ด.ช.มงคล อาสนะ นักกีฬา
3 . ด.ช.ธนากร อยู่ยา นักกีฬา
4 . นางสาววารุณี ชื่นตะโก ผู้ฝึกสอน
6. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายภูริทัต แพงวังทอง นักกีฬา
2 . เด็กชายกฤตเมธ กองบุญ นักกีฬา
3 . เด็กชายฟาริด ไชยรงค์ นักกีฬา
4 . นายธนโชติ บุญวังทอง ผู้ฝึกสอน
5 . เด็กชายพรพิพัฒน์ มารบุรี นักกีฬา
7. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายวายุ สิงคำ นักกีฬา
2 . เด็กชายชยทัต ธันยะ นักกีฬา
3 . เด็กชายศรัทธา ปัญญาบาล นักกีฬา
4 . เด็กชายนาวา เจสะขา นักกีฬา
5 . นายพงษ์นพวัฒน์ ทองนพคุณ ผู้ฝึกสอน
8. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายพชรพล เพ็งวงษ์ นักกีฬา
2 . เด็กชายอภิวัฒน์ เพ็งวงษ์ นักกีฬา
3 . เด็กชายอนุชา จินดารอง นักกีฬา
4 . ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ จันวิสิทธิ์ ผู้ฝึกสอน
5 . นายกฤษณุ เอกมาตย์ ผู้ฝึกสอน
9. บางกระทุ่ม 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายชนาธิป ศรีคง นักกีฬา
2 . เด็กชายสุทธิลักษณ์ ศรีปาน นักกีฬา
3 . เด็กชายภัทรพล มากอิ่ม นักกีฬา
4 . นางสาวอัจฉรา โสดา ผู้ฝึกสอน
5 . นางสาวณัฐธิดา ทองประกอบ ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional