ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร
1. วังทอง 2ชนะเลิศ 1 . เด็กชายธนคุณ น้อยเมือง นักกีฬา
2 . นางสาวรัชฎากร กรอนพรม ผู้ฝึกสอน
2. เนินมะปราง 1รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายกิตติทัต แสงรัตน์ นักกีฬา
2 . นางสาวลลิตา สังข์ศรี ผู้ฝึกสอน
3. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายนฤบดินทร์ แก้วบัวดี นักกีฬา
2 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กชายพงศ์ภาคิน เลิศนาคิน นักกีฬา
5. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายนาวี โพธิ์ทอง นักกีฬา
2 . นางสาวศิรินญา พุทธนาวงศ์ ผู้ฝึกสอน
6. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายธนภัทร มีเทียม นักกีฬา
2 . นายพิสิษฐ์ มาลา ผู้ฝึกสอน
7. บางกระทุ่ม 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . ด.ช.พรรษา ไทยเจริญ นักกีฬา
2 . นางสาวสุดารัตน์ จำนงค์ภักดิ์ ผู้ฝึกสอน
8. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายวรวุทธ จาดยางโทน นักกีฬา
2 . นางสาวสุวรรณรัตน์ เผยศิริ ผู้ฝึกสอน
9. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายวัชรพล เรืองทอง นักกีฬา
2 . นางสาวกมรวรรณ ทองงามขำ ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional