ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร
1. เนินมะปราง 2ชนะเลิศ 1 . เด็กชายอชิตะ ศรฤทธิ์ นักกีฬา
2 . เด็กชายอติรุจ โคดคำ นักกีฬา
3 . เด็กชายธงชัย สังสีแก้ว นักกีฬา
4 . เด็กชายสุธี ทองศักดิ์ นักกีฬา
5 . นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ ผู้ฝึกสอน
2. บางกระทุ่ม 2รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายจิรธณัฐ ฉ่ำบุตร นักกีฬา
2 . นายอรัญ หมวกอินทร์ ผู้ฝึกสอน
3 . เด็กชายชยพล ทับทิมทอง นักกีฬา
4 . เด็กชายธีรเดช บุญคง นักกีฬา
5 . เด็กชายพงศกร อินทร์ขำวงค์ นักกีฬา
3. วังทอง 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายสิทธินนท์ สีฟอง นักกีฬา
2 . เด็กชายปรินทร คำเขียว นักกีฬา
3 . เด็กชายพชรพล ภาษี นักกีฬา
4 . เด็กชายสุเมธัส จันทะคุณ นักกีฬา
5 . นางสาววรวรรณ ลือชา ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายณัฐวัตร จารุเพ็ง นักกีฬา
2 . เด็กชายพีรศักดิ์ ศรีทัด นักกีฬา
3 . เด็กชายเจษฏา เสือสะเดา นักกีฬา
4 . นายปัญญา นุชรุ่งเรือง ผู้ฝึกสอน
5 . ด.ช.ชัยภัทร หลากจิตต์ นักกีฬา
5. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายศุกลวัฒน์ ชะนะบัว นักกีฬา
2 . เด็กชายทศพร ใจสมัคร นักกีฬา
3 . เด็กชายจักรรินทร์ จันทร์สุข นักกีฬา
4 . เด็กชายอารักษ์ ผาสุก นักกีฬา
5 . นางสุภาพร สุริยะลังกา ผู้ฝึกสอน
6. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายจักรานนท์ หล้ามาชน นักกีฬา
2 . เด็กชายพลภัทร ขุนราช นักกีฬา
3 . เด็กชายสมิตร บริบูรณ์ นักกีฬา
4 . เด็กชายจิตติพัฒน์ พรมภักดี นักกีฬา
5 . นางสาวสรีรัตน์ ขอบเงิน ผู้ฝึกสอน
7. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายรพีภัทร พรหมรักษ์ นักกีฬา
2 . เด็กชายกิตติชัย กุมพสิงห์ นักกีฬา
3 . เด็กชายศุภโชค ไชยราช นักกีฬา
4 . เด็กชายปรานต์ปกรณ์ เทียนสมจิตร นักกีฬา
5 . นายอนุชา แก้วมั่น ผู้ฝึกสอน
8. วังทอง 4เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายนภดล ดีมั่น นักกีฬา
2 . เด็กชายทินกร เทพาเสน นักกีฬา
3 . เด็กชายนิรันดร์ ฉิมมาทอง นักกีฬา
4 . เด็กชายธนพล บุญเพ็ชร นักกีฬา
5 . นางธิดารัตน์ ขำสาธร ผู้ฝึกสอน
9. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . ด.ช.พรพิรุณ กำมาทอง นักกีฬา
2 . ด.ช.ปฐพี ทับทิม นักกีฬา
3 . ด.ช.จิรวัฒน์ สุชานนท์ นักกีฬา
4 . นายสำรวย ยังนา ผู้ฝึกสอน
5 . ด.ช.ปรเมศวร์ ขันตรีมิตร นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional