ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี
1. บางกระทุ่ม 2ชนะเลิศ 1 . นายรังสรรค์ มากจุ้ย ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กหญิงชนมน ขาวสะอาด นักกีฬา
3 . เด็กหญิงอภิชญา เมฆประดับ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงจิราวัลย์ โตตี่ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงภูมิรัตน์ ภูมิผล นักกีฬา
2. วังทอง 2รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงลี แซ่วื่อ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงปิยนุช ยุคะลัง นักกีฬา
3 . นายวิทวัส ทองคำ ผู้ฝึกสอน
4 . นางสาวศุภัสษร ผิวดี ผู้ฝึกสอน
5 . เด็กหญิงเกวลิน โนราช นักกีฬา
3. บางกระทุ่ม 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงบุญสิตา ก้อนชาวนา นักกีฬา
2 . เด็กหญิงวาสนา สุนทรชัย นักกีฬา
3 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ กัณภักตร์ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงบุณยวีร์ พุทไธสง นักกีฬา
5 . นางสาวธิดาพร พาอินทร์ ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 5รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงกัญญาวี พงษ์พานิช นักกีฬา
2 . เด็กหญิงศุกุลรัตน์ ศิริบุตร นักกีฬา
3 . เด็กหญิงชนาพร อภิชัยเฉลิมวงศ์ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงวนิดา กองแสนแก้ว นักกีฬา
5 . นางสาวกาญจนา พานทอง ผู้ฝึกสอน
5. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงพิมพ์พิสาข์ มาไชยนาม นักกีฬา
2 . เด็กหญิงนภาภรณ์ คำมี นักกีฬา
3 . เด็กหญิงสาธิตา เลิศอุดม นักกีฬา
4 . นายอรรถพล กล้าวิกรณ์ ผู้ฝึกสอน
5 . เด็กหญิงปรัศนี ขาลอ่อน นักกีฬา
6. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงสุมินทร์ตรา หยวนแหยม นักกีฬา
2 . เด็กหญิงวาสนา ปานตาดา นักกีฬา
3 . เด็กหญิงวรรณภา พวงภู่ นักกีฬา
4 . นางสาวกนกพร อนันโต ผู้ฝึกสอน
5 . นางสาวดาวราย เชื้อดี ผู้ฝึกสอน
7. วังทอง 4เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงสุภานันท์ ม่วงมันดี นักกีฬา
2 . เด็กหญิงนิษฐกานต์ แก้วนพรัตน์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงประภัสสร ตรีศาสตร์ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงปริญญาพร แสงขาว นักกีฬา
5 . นางอังคณา วงศ์หล้า ผู้ฝึกสอน
8. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินศรีวอ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงไอรดา คาวไธสงค์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงฐิติกานต์ คอลแสง นักกีฬา
4 . เด็กหญิงพิมพิชญา การะเกตุ นักกีฬา
5 . นายสงกรานต์ กลมจันทร์ ผู้ฝึกสอน
9. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวณัฐณิชา พึ่งแก้ว ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กหญิงสายสุดา พันจันทร์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงกชพรรณ ชาตินรินทร์ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงชลธิชา เฟื่องเดช นักกีฬา
5 . เด็กหญิงพิชชาภา ชูชาวนา นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional