ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร
1. เนินมะปราง 1ชนะเลิศ 1 . นางสาวเนตรนภา กันหา นักกีฬา
2 . นางสาวลลินตา พันธากูล ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงนุชนารถ พุทธวงศ์ นักกีฬา
2 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น ผู้ฝึกสอน
3. วังทอง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงลลิตวดี แรแก นักกีฬา
2 . นายมรกต ศรีสมยศ ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงสุภาวรรณ รวมญาติ นักกีฬา
5. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงณัฏฐกานต์ บริบูรณ์ นักกีฬา
2 . นายแรงชัย จุ้ยด้วง ผู้ฝึกสอน
6. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวพลอยชนก ศรีพระจันทร์ นักกีฬา
2 . นายอนุชา แก้วมั่น ผู้ฝึกสอน
7. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงกรรณิกา นุชเฉย นักกีฬา
2 . นางสาวชิดชนก ไชยงามเมือง ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional