ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร
1. วังทอง 1ชนะเลิศ 1 . นายญาณภัทร รอดพ่าย นักกีฬา
2 . เด็กชายปัณณทัต การด นักกีฬา
3 . นายธีรภัทร ขุนตาวงษ์ นักกีฬา
4 . เด็กชายนรภัทร สีบุ นักกีฬา
5 . นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายภัทรภูมิ หงษ์เวียงจันทร์ นักกีฬา
2 . เด็กชายรัฐภูมิ ศรีแก้ว นักกีฬา
3 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น ผู้ฝึกสอน
4 . เด็กชายวีรภัทร สงวน นักกีฬา
5 . ด.ช.อชิรวัฒน์ สร้อยคำ นักกีฬา
3. เนินมะปราง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . ด.ช.ธนวัฒน์ เอี่ยมสอาด นักกีฬา
2 . ด.ช.พีรเดช บุญอ้น นักกีฬา
3 . นายณัฐพล ศรีเมฆ นักกีฬา
4 . ด.ช.กฤตเมธ เชื้อพันธ์ นักกีฬา
5 . นายพีระพล เทศเอม ผู้ฝึกสอน
4. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายชัยวัฒน์ บัณฑิตย์รักษาพร นักกีฬา
2 . นายยศพร แก้วนึก นักกีฬา
3 . นายณัฎฐกรณ์ ไชยสงค์ นักกีฬา
4 . เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยสงค์ นักกีฬา
5 . นางสาวพจนพร บั้งเงิน ผู้ฝึกสอน
5. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายณัฐพัฒน์ ประสงค์ นักกีฬา
2 . เด็กชายวุฒิภัทร เหลืองอ่อน นักกีฬา
3 . เด็กชายณัฐภูมิ ข่มอารมณ์ นักกีฬา
4 . นางสาวจินตพร โนจักร ผู้ฝึกสอน
5 . ด.ช.นิพิฐพนธ์ อินทร์สะอาด นักกีฬา
6. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายชัยอนันท์ ขุนทอง นักกีฬา
2 . เด็กชายสยุมพร สุดสังข์ นักกีฬา
3 . เด็กชายวงศ์วาน ฤทธิ์แก้ว นักกีฬา
4 . เด็กชายนรวีร์ อนุเครือ นักกีฬา
5 . นางสาวจันทิมา บุญเปรื่อง ผู้ฝึกสอน
7. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายอธิภัทร น้อยใจมั่น นักกีฬา
2 . เด็กชายอัครวัฒณ์ วรรณวัติ นักกีฬา
3 . นายปุณภัท จอยวงษ์ นักกีฬา
4 . นายปฏิพัทธิ์ มากรณ์ นักกีฬา
5 . นางสาวณัฐินี แก้ววิเชียร ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional