ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร
1. วังทอง 4ชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงชยุดา ด่านเมืองจีน นักกีฬา
2 . เด็กหญิงจันทรวิมล รสหอม นักกีฬา
3 . เด็กหญิงนุชนารถ พุทธวงศ์ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงชยาภา ฮวดกระโทก นักกีฬา
5 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น ผู้ฝึกสอน
2. เนินมะปราง 1รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นางสาววัชชิราภรณ์ โพธิ์คา นักกีฬา
2 . เด็กหญิงหฤทัย แสงสาย นักกีฬา
3 . เด็กหญิงสมหญิง จันทร์ทรง นักกีฬา
4 . นางสาวชณิชา ที่บ้านบ่อ ผู้ฝึกสอน
5 . ด.ญ.วนิดา ธรรมชาติ นักกีฬา
3. วังทอง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . ด.ญ.ปริชญา จำปา นักกีฬา
2 . ด.ญ.พุทธินันท์ สุขเมือง นักกีฬา
3 . ด.ญ.วิภาดา ซื่อตรง นักกีฬา
4 . นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน ผู้ฝึกสอน
5 . ด.ญ.วันวิสา นันทา นักกีฬา
4. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงจารุมน เนืองเสน นักกีฬา
2 . เด็กหญิงรัตติการณ์ เศษท้าว นักกีฬา
3 . เด็กหญิงศศิวรรณ ทองพูล นักกีฬา
4 . เด็กหญิงกรรณิกา นุชเฉย นักกีฬา
5 . นางสาวสุภารัตน์ คำมูลตา ผู้ฝึกสอน
5. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงวรดา หลี่ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดผล นักกีฬา
3 . เด็กหญิงกมลรัตน์ บัวหลวง นักกีฬา
4 . นางวรรณา เขมดำรง ผู้ฝึกสอน
5 . นางสาวแพรวา สินธุ์ชัย นักกีฬา
6. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายเฉลิมพล พรมวังขวา ผู้ฝึกสอน
2 . นางสาววชิรญาณ์ มีกันหา นักกีฬา
3 . เด็กหญิงกรวินท์ ตีอิน นักกีฬา
4 . เด็กหญิงดวงรัตน์ จันทร นักกีฬา
5 . เด็กหญิงนัฐธิณี ดีธงทอง นักกีฬา
7. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงสุพิชฌา ประดับบุตร นักกีฬา
2 . เด็กหญิงดาวนิล พรมทา นักกีฬา
3 . เด็กหญิงวรัญญา คำสังวาลย์ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงอิสริยา คำสังวาลย์ นักกีฬา
5 . นายพิทักษ์พงศ์ หมื่นจันทร์ ผู้ฝึกสอน
8. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงวรกานต์ สุขเฉลิม นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกันยากร มากทรัพย์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงรัตนากร ไชยรักษ์ นักกีฬา
4 . นางทัศนวรรณ แสงอินทร์ ผู้ฝึกสอน
5 . ด.ญ.ชนิดา โพธิ์เจริญ นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional