ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร
1. วังทอง 4ชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงชยุดา ด่านเมืองจีน นักกีฬา
2 . เด็กหญิงนารินรัตน์ ล่าพเยาว์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงจันทรวิมล รสหอม นักกีฬา
4 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น ผู้ฝึกสอน
5 . ด.ญ.ธุรดารา เข็มทองคำ นักกีฬา
2. วังทอง 2รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นายศรัณย์พัชร เชาวนะ ผู้ฝึกสอน
2 . ด.ญ.อภิญญา นวลพุ่ม นักกีฬา
3 . ด.ญ.อภัสรินทร์ วีระบุตร นักกีฬา
4 . ด.ญ.พรพิมล ทับทอง นักกีฬา
5 . ด.ญ.กมลทิพย์ อินแตง นักกีฬา
3. เนินมะปราง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงหนึ่งฤทัย นฤพาน นักกีฬา
2 . เด็กหญิงชยุตรา ฟ้าคะนอง นักกีฬา
3 . เด็กอนัญญา สังข์จีน นักกีฬา
4 . เด็กหญิงนันทิดา รักพงษ์ นักกีฬา
5 . นายวิมัจ จันทะไพร ผู้ฝึกสอน
4. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงณิชาภัทร คำอ่อน นักกีฬา
2 . เด็กหญิงรจนา แสงปัญญา นักกีฬา
3 . เด็กหญิงศิริณภา รุ่งเรื่อง นักกีฬา
4 . นางสาวนันทนัช คำอ่อน นักกีฬา
5 . นางสาวสรีรัตน์ ขอบเงิน ผู้ฝึกสอน
5. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงวรกานต์ สุขเฉลิม นักกีฬา
2 . นางสาวชนิตา บุญจันทร์ นักกีฬา
3 . นางสาวชนัญญา บุญจันทร์ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงสิริกร พ่วงสุข นักกีฬา
5 . นางทัศนวรรณ แสงอินทร์ ผู้ฝึกสอน
6. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางวรรณา เขมดำรง ผู้ฝึกสอน
2 . นางสาวแพรวา สินธุ์ชัย นักกีฬา
3 . เด็กหญิงวรดา หลี่ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดผล นักกีฬา
5 . เด็กหญิงกมลรัตน์ บัวหลวง นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional