ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร
1. วังทอง 2ชนะเลิศ 1 . เด็กชายธนกร เอี่ยมชาวนา นักกีฬา
2 . นางสาวเพ็ญพิชชา คำพันธ์ ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 3รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายณัฐพล อ่อนดี นักกีฬา
3. เนินมะปราง 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายชนากร รักษ์สุจริต นักกีฬา
2 . ว่าที่ ร.ต. วสันต์ ภัทรศิริวานิช ผู้ฝึกสอน
4. บางกระทุ่ม 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายภัคพงศ์ จิ๋วน๊อต นักกีฬา
2 . ว่าที่ ร.ต.วัฒนา บุญหว่าน ผู้ฝึกสอน
5. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายณัฐภัทร พุทธายะ นักกีฬา
2 . นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วง ผู้ฝึกสอน
6. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายธนากร ฤิทธิ์ศักดิ์ นักกีฬา
2 . นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น ผู้ฝึกสอน
7. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายกุลธวัช ทองเทียน นักกีฬา
2 . นางสาวศิริวรรณ พงศ์ศรี ผู้ฝึกสอน
8. วังทอง 4เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายสุรเดช คุณคำ นักกีฬา
2 . นายธนพงษ์ มณฑาทิพย์ ผู้ฝึกสอน
9. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายศุภณัฐ ชฎาจิตร นักกีฬา
2 . นายอภิชิต วรรณะวงค์ ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional