ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี
1. วังทอง 5ชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงพรพิมล นุชเฉย นักกีฬา
2 . เด็กหญิงมณฑาทิพย์ โรจน์บุญถึง นักกีฬา
3 . เด็กหญิงศิรินภา นามบุญลือ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงณัชญา ภักดี นักกีฬา
5 . นางสาวอมรรัตน์ สามโพธิ์ศรี ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงบัณฑิตา กันฟัก นักกีฬา
2 . เด็กหญิงฐิติการต์ บัวจอม นักกีฬา
3 . เด็กหญิงสิริกัญญา พลรบ นักกีฬา
4 . นายกรกฎ ว่องนุกูลสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน
5 . นางสาวทิพาชา นวลหลง ผู้ฝึกสอน
3. บางกระทุ่ม 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงธนกรณ์ ผิวเขียว นักกีฬา
2 . เด็กหญิงทิพย์วรา พานนิล นักกีฬา
3 . เด็กหญิงอัมพวา คล้ายสุบิน นักกีฬา
4 . นางสาวพรนิภา แก้วฑา ผู้ฝึกสอน
5 . นางสาวแรมจันทร์ ขำหรุ่น ผู้ฝึกสอน
4. เนินมะปราง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงธิดารัตน์ ขัดเกลา นักกีฬา
2 . เด็กหญิงชัญญานุช สอนศาสตร์ นักกีฬา
3 . นางสาวณัฏฐณิชา สมใจ ผู้ฝึกสอน
4 . นางสาวธัญญาภา เข้มแก้ว ผู้ฝึกสอน
5 . เด็กหญิงนันทิดา รักพงษ์ นักกีฬา
5. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงสุพรรษา เอี่ยมแจง นักกีฬา
2 . เด็กหญิงสุมาลี เอี่ยมแจง นักกีฬา
3 . เด็กหญิงอารดา มูฮัมหมัด นักกีฬา
4 . นางสาวรุ่งฤดี กองแดง ผู้ฝึกสอน
5 . เด็กหญิงปกแก้ว จันหอกลอง นักกีฬา
6. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวคงขวัญ โทลา ผู้ฝึกสอน
2 . ด.ญ.นันท์นภัส สายบุญเรือง นักกีฬา
3 . ด.ญ.ปัทมพร คำเขียว นักกีฬา
4 . ด.ญ.วิมลสิริ เอี่ยมสวัสดิ์ นักกีฬา
5 . นางสาวชนิตา อักษร นักกีฬา
7. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงณิชาภัทร อุกอาจ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงปิญาภัทร กำลังประสิทธิ์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงณัฏฐณิชา น้อยสี นักกีฬา
4 . นางสาวเบญจวรรณ สังข์เดช ผู้ฝึกสอน
5 . นางสาวพัชณิดา ขุนณรงค์ ผู้ฝึกสอน
8. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงพัชรี กลิ่นสุคนธ์ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงเยาวดี ดีอินทร์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงหทัยภัทร บุญประสิทธิ์ นักกีฬา
4 . นายบุญเสริม บัวคง ผู้ฝึกสอน
9. บางกระทุ่ม 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวกัญญารัตน์ ภาคศัพท์ ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กหญิงรุ่งนภา เที่ยงพร นักกีฬา
3 . เด็กหญิงจิราพร ทั่วสูงเนิน นักกีฬา
4 . เด็กหญิงมะลิวัลย์ ปานอ่วม นักกีฬา
5 . เด็กหญิงศศิภา พรมแพร นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional