ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี
1. วังทอง 5ชนะเลิศ 1 . เด็กชายจอดาดา - นักกีฬา
2 . เด็กชายชัยพัชร์ แสงอ่วม นักกีฬา
3 . เด็กชายธรรมรัตน์ จันทนา นักกีฬา
4 . เด็กชายภัทรพล คดมาก นักกีฬา
5 . เด็กชายนราเทพ ทองสุข นักกีฬา
6 . เด็กชายนัทธวัฒน์ นาคงาม นักกีฬา
7 . นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา ผู้ฝึกสอน
8 . นายสมพงษ์ คงถนอม ผู้ฝึกสอน
9 . เด็กชายณัฐวุฒิ ชะมังกลาง นักกีฬา
10 . เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญอ้น นักกีฬา
11 . เด็กชายพิพัฒน์ นามบุญลือ นักกีฬา
12 . เด็กชายจีรทิปต์ ทัศนกาลจน์ นักกีฬา
13 . เด็กชายนิพัฒน์ ขำแก้ว นักกีฬา
14 . เด็กชายญาณเดช ชัยโย นักกีฬา
15 . นางสาวพรรษา เผ่าคนชม ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 3รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นายพีรวัฒน์ จันทร์หอกลอง ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กชายกติกรณ์ น้องน้อย นักกีฬา
3 . เด็กชายศุกลวัฒน์ ชะนะบัว นักกีฬา
4 . เด็กชายจตุรภัทร คำยอด นักกีฬา
5 . เด็กชายศุภโชค เป่าวิชา นักกีฬา
6 . เด็กชายจักรรินทร์ จันทร์สุข นักกีฬา
7 . เด็กชายทศพร ใจสมัคร นักกีฬา
8 . เด็กชายณภัทร ทองกวาด นักกีฬา
9 . เด็กชายภูตะวัน พุ่มโมลี นักกีฬา
10 . เด็กชายอารักษ์ ผาสุข นักกีฬา
11 . เด็กชายเราะฮ์มัต พรหมเมศร์ นักกีฬา
12 . เด็กชายจิรายุ ช้างพินิจ นักกีฬา
3. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . ด.ช.บุณยวีร์ ป้อมสมบูรณ์ นักกีฬา
2 . ด.ช.จิรณัฐ จันทร์ส่งสิงห์ นักกีฬา
3 . ด.ช.อนุวัฒน์ ขุนบุรี นักกีฬา
4 . ด.ช.วิวัฒน์ ว่าวสูงเนิน นักกีฬา
5 . ด.ช.ธนโชติ สาที นักกีฬา
6 . ด.ช.สรธร ทับเชียงทอง นักกีฬา
7 . ด.ช.บูรพา สนธิโพธิ์ นักกีฬา
8 . ด.ช.สุรศักดิ์ อ่ำบางกระทุ่ม นักกีฬา
9 . ด.ช.ศุภกร เผือกโฉลง นักกีฬา
10 . ด.ช.กมลทัต สาขุนทด นักกีฬา
11 . ด.ช.เกียรติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ นักกีฬา
12 . นายกิตติ อุทก ผู้ฝึกสอน
13 . นายธนรินทร์ โอชะ ผู้ฝึกสอน
14 . นายสาธิต ทองศรี ผู้ฝึกสอน
4. บางกระทุ่ม 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายธีรเดช บุญคง นักกีฬา
2 . เด็กชายศิวัช ศรีปาน นักกีฬา
3 . เด็กชายชุติพนธ์ รุ่งแจ้ง นักกีฬา
4 . เด็กชายธนวัฒน์ โตมา นักกีฬา
5 . เด็กชายอัฑพัฒน์ พุ่มพฤกษ์ นักกีฬา
6 . เด็กชายภัทรดนัย กลิ่นแย้ม นักกีฬา
7 . เด็กชายอชิระ วนกาวี นักกีฬา
8 . เด็กชายอรุณ รุ่งแจ้ง นักกีฬา
9 . นายอรรถกร สามารถ ผู้ฝึกสอน
10 . เด็กชายวชิรวิทย์ มากสลุด นักกีฬา
11 . เด็กชายจรณินท์ เทแก้ว นักกีฬา
12 . เด็กชายวรภพ ภิญโญสูงเนิน นักกีฬา
5. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายณรรฐพล เนียมสัมฤทธิ์ ผู้ฝึกสอน
2 . นายสราวุฒิ คงนุ่น ผู้ฝึกสอน
3 . เด็กชายสุรเดช เสนาคำ นักกีฬา
4 . เด็กชายณัฐนัย คำนวนถ้อย นักกีฬา
5 . เด็กชายรัชชานนท์ มายัง นักกีฬา
6 . เด็กชายศุภณัฐ ยอดคง นักกีฬา
7 . เด็กชายณัฏฐากร ด้วงไพร นักกีฬา
8 . เด็กชายดิศรณ์ ตั้งใจ นักกีฬา
9 . เด็กชายพรพิพัฒน์ จั่นสา นักกีฬา
10 . เด็กชายวิทย์ธวัฒ เชียงฉ่ำ นักกีฬา
11 . นายณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะ ผู้ฝึกสอน
12 . เด็กชายมนัสวินท์ ทรัพย์ประเสริฐ นักกีฬา
6. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายสงกรานต์ รักกระโทก นักกีฬา
2 . เด็กชายมงคล เขียวแฉล้ม นักกีฬา
3 . เด็กชายณภัทร เอมสวรรค์ นักกีฬา
4 . เด็กชายปณิธาน ชัยวิญญา นักกีฬา
5 . เด็กชายศุกลวัฒน์ ถนาวร นักกีฬา
6 . เด็กชายอติรุจ โคดคำ นักกีฬา
7 . เด็กชายอชิตะ ศรฤทธิ์ นักกีฬา
8 . เด็กชายธงชัย สังสีแก้ว นักกีฬา
9 . เด็กชายพิชรัตน์ คัชมาตย์ นักกีฬา
10 . เด็กชายปฏิพล เชื้อบุญมี นักกีฬา
11 . นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ ผู้ฝึกสอน
12 . นายพิสิษฐ์ มาลา ผู้ฝึกสอน
13 . เด็กชายปรฤทธิ์ ถนาวร นักกีฬา
14 . เด็กชายณัฐพงษ์ ค้อมสิงห์ นักกีฬา
15 . นายศุภชัย แดนดงเมือง ผู้ฝึกสอน
16 . นายวัฒนา นันทะกุล ผู้ฝึกสอน
7. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายธันวา อ่ำเกิด นักกีฬา
2 . เด็กชายประทีป มูระคา นักกีฬา
3 . เด็กชายพีระเดช ตาลสอน นักกีฬา
4 . เด็กชายธนพล คงสมบูรณ์ นักกีฬา
5 . เด็กชายจิรภาส จันทร นักกีฬา
6 . เด็กชายพิรพงษ์ มุจพันธ์ นักกีฬา
7 . เด็กชายชนะพล จันทาบ นักกีฬา
8 . เด็กชายพิษณุ เลิศพลอย นักกีฬา
9 . เด็กชายตะวันฉาย โชติกมาศ นักกีฬา
10 . เด็กชายวัชรพล สุพรรณสาร นักกีฬา
11 . เด็กชายวุฒิศักดิ์ มีกันหา นักกีฬา
12 . เด็กชายวรวิทย์ แสงศรี นักกีฬา
13 . เด็กชายนัทธวัฒน์ ทองจันทร์ นักกีฬา
14 . เด็กชายอดิเทพ หลักหาญ นักกีฬา
15 . เด็กชายพุฒินันท์ ประสม นักกีฬา
16 . นายทองสุข เทียมราช ผู้ฝึกสอน
8. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายจิตติพัฒน์ พรมภักดี นักกีฬา
2 . เด็กชายสมิตร บริบูรณ์ นักกีฬา
3 . เด็กชายกัณพัฒน์ แพงโสภา นักกีฬา
4 . เด็กชายภาณุวัตน์ ภิมา นักกีฬา
5 . เด็กชายณัฐวุฒ พิมโพพันธ์ นักกีฬา
6 . เด็กชายธนากร น้อมหนู นักกีฬา
7 . เด็กชายอชินันท์ ผาโคตร นักกีฬา
8 . เด็กชายณัฐวัฒน์ สานนท์ นักกีฬา
9 . เด็กชายณัฐพล ทองโคต นักกีฬา
10 . เด็กชายปกรณ์ มาดี นักกีฬา
11 . นายชัชพงศ์ กมลรัตน์ ผู้ฝึกสอน
12 . นายชัชยศ อู่แสนขันธ์ ผู้ฝึกสอน
9. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายกิตติชัย กุมพสิงห์ นักกีฬา
2 . เด็กชายทินภัทร แสนลา นักกีฬา
3 . เด็กชายพีรพัฒน์ คงทิพย์ นักกีฬา
4 . เด็กชายอาทิวรา ศรีผ่อง นักกีฬา
5 . เด็กชายนวมินทร์ ศรีผ่อง นักกีฬา
6 . เด็กชายรพัภัทร พรหมรักษ์ นักกีฬา
7 . เด็กชายปุญญพัฒน์ พ่วงชาวนา นักกีฬา
8 . เด็กชายกิตติศักดิ์ กรองแก้ว นักกีฬา
9 . เด็กชายสิขเรศวร์ นาคอัง นักกีฬา
10 . เด็กชายวันเฉลิม สุทธิพันธ์ นักกีฬา
11 . นายอนุชา แก้วมั่น ผู้ฝึกสอน
12 . นางภัทธิรา คล้ายพร้อม ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional