ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี
1. วังทอง 5ชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงกสิณา อินทับ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงจิตตานันท์ นวนสูงเนิน นักกีฬา
3 . เด็กหญิงจิตตินันท์ นวนสูงเนิน นักกีฬา
4 . เด็กหญิงภัทรปภา ยอยยิ้ม นักกีฬา
5 . เด็กหญิงจิราภา อั้นใจใหญ่ นักกีฬา
6 . นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา ผู้ฝึกสอน
7 . นายสมพงษ์ คงถนอม ผู้ฝึกสอน
8 . เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีสมัย นักกีฬา
9 . เด็กหญิงนันทิตา ปานสรวง นักกีฬา
10 . เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุญมา นักกีฬา
11 . เด็กหญิงนภัสรา ผิววันดี นักกีฬา
12 . เด็กหญิงชลลดา หินแก่น นักกีฬา
13 . เด็กหญิงธนธรณ์ ฉัตรไทย นักกีฬา
14 . เด็กหญิงปนัดดา ไกรนารถ นักกีฬา
15 . นางสาวพรรษา เผ่าคนชม ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 1รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นางสาวตันหยง นาคจรูญ ผู้ฝึกสอน
2 . นายถนอมพันธ์ ฝั้นจันทร์ตา ผู้ฝึกสอน
3 . เด็กหญิงศศิประภา เหลือบแล นักกีฬา
4 . เด็กหญิงอมรวรรณ ปืนขุนทด นักกีฬา
5 . เด็กหญิงญาณิศา จูชาวนา นักกีฬา
6 . เด็กหญิงดาริน นักกีฬา
7 . เด็กหญิงปาณิสรา สงวนสิน นักกีฬา
8 . เด็กหญิงสุวีรยา นวลจีน นักกีฬา
9 . เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสุวรรณ นักกีฬา
10 . เด็กหญิงกัลยารัตน์ ใจสบาย นักกีฬา
11 . เด็กหญิงกาญจนา จันทร์เขียว นักกีฬา
12 . เด็กหญิงกนกพร ทัศนา นักกีฬา
3. บางกระทุ่ม 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงกัญญาพร สมมล นักกีฬา
2 . เด็กหญิงพิชญา จูชาวนา นักกีฬา
3 . เด็กหญิงณิชากร กลิ่นชาวนา นักกีฬา
4 . เด็กหญิงพรรณิภา ลอยสุวรรณ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงลภัสนันท์ บุญชาวนา นักกีฬา
6 . เด็กหญิงสุภาพร เลี่ยมมินพลู นักกีฬา
7 . เด็กหญิงกชกร มณีท่าโพธิ์ นักกีฬา
8 . เด็กหญิงประวิชญา หว่องเชนทร์ นักกีฬา
9 . เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่ชาวนา นักกีฬา
10 . เด็กหญิงปลธิชา พลอยระย้า นักกีฬา
11 . เด็กหญิงวรดา เรในไพร นักกีฬา
12 . นายอรัญ หมวกอินทร์ ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . ด.ญ.วราภรณ์ บางนาชาด นักกีฬา
2 . ด.ญ.สุชาดา อินสุ่ม นักกีฬา
3 . ด.ญ.จิรัชญา คชรินทร์ นักกีฬา
4 . ด.ญ.สโรชา สุขโชติ นักกีฬา
5 . ด.ญ.บุญยานุช มาเต นักกีฬา
6 . ด.ญ.ปริยา แจ้งชาวนา นักกีฬา
7 . ด.ญ.เปมิกา พลรบ นักกีฬา
8 . ด.ญ.วรรณวิษา รางกระโทก นักกีฬา
9 . ด.ญ.อภิณห์พร เพ็ชรแก้ว นักกีฬา
10 . นายกิตติ อุทก ผู้ฝึกสอน
11 . นางนงนุช พลธรรม ผู้ฝึกสอน
5. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . ด.ญ นริศรา มานะ นักกีฬา
2 . ด.ญ ภัทรนันท์ เงกสอพอ นักกีฬา
3 . ด.ญ อรพรรณ กาญจนรุ่งเจริญ นักกีฬา
4 . ด.ญ ณัฎฐณิชา บุ้นประสิทธิชัย นักกีฬา
5 . ด.ญ กวินตรา หินไธสง นักกีฬา
6 . ด.ญ ณัฐกมล อาจบุ้ง นักกีฬา
7 . ด.ญ พัชรภา จาดน้อย นักกีฬา
8 . ด.ญ จิณณพัต แซ่เอียว นักกีฬา
9 . ด.ญ พัชรภา สีชมภู นักกีฬา
10 . ด.ญ ธัญพิชซา หลำพริ้ง นักกีฬา
11 . นายพรพิทักษ์ แสงพระจันทร์ ผู้ฝึกสอน
12 . นางสาวทาริกา นนทพัฒน์ ผู้ฝึกสอน
13 . ด.ญ สุกัญญาพร วันหรั่ง นักกีฬา
14 . ด.ญ อังคณา จันทรเรียน นักกีฬา
6. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงอภิชญา เผือกพันธ์ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงเอื้องวนา อำไพพันธ์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงณิศรา มาแจ้ง นักกีฬา
4 . เด็กหญิงนิภาธร แก้วเขียว นักกีฬา
5 . เด็กหญิงน้ำฝน อำไพพันธ์ นักกีฬา
6 . เด็กหญิงวลัยลักษณ์ นะรุนรัมย์ นักกีฬา
7 . เด็กหญิงวิรัลพัชร ศรีสังปัด นักกีฬา
8 . เด็กหญิงปิยะดา อินทศร นักกีฬา
9 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกาะแก้ว นักกีฬา
10 . นายนัฐพล เฟื่องเพียร ผู้ฝึกสอน
7. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงวิลาวัลย์ กางถิ่น นักกีฬา
2 . เด็กหญิงนันทิดา กบิลสิน นักกีฬา
3 . เด็กหญิงสุรดา สีเสียน นักกีฬา
4 . เด็กหญิงจุฑารัตน์ สายหลอด นักกีฬา
5 . เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ พรหมดี นักกีฬา
6 . เด็กหญิงศิริวรรณ อัตพล นักกีฬา
7 . เด็กหญิงกนกวรรณ ทองมั่น นักกีฬา
8 . เด็กหญิงวิรากานต์ แพงมี นักกีฬา
9 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ โคตรหลักคำ นักกีฬา
10 . เด็กหญิงกมลพร ประสงค์ นักกีฬา
11 . นางสาวณิชาดา โพตะกาว ผู้ฝึกสอน
12 . นายพัชรพล รอดปันนา ผู้ฝึกสอน
8. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงศรัญยา เจิมจันทร์ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกรองแก้ว จันทวงษ์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงนันทิกาญจน์ ผันวิลัย นักกีฬา
4 . เด็กหญิงณัฐญา สมานโส นักกีฬา
5 . เด็กหญิงฐานิดา ทับพันธ์ นักกีฬา
6 . เด็กหญิงหนึ่งณภัทร บุญชาวนา นักกีฬา
7 . เด็กหญิงนภาวดี เกิดแก้ว นักกีฬา
8 . เด็กหญิงสุภัคตรา เตชา นักกีฬา
9 . เด็กหญิงศิริลักษณ์ รัตนอุเบกขา นักกีฬา
10 . เด็กหญิงอมรวรรณ สมานโส นักกีฬา
11 . นางภัทธิรา คล้ายพร้อม ผู้ฝึกสอน
12 . นายอนุชา แก้วมั่น ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional