ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี
1. เนินมะปราง 2ชนะเลิศ 1 . ด.ช.รัฐพล คำไพร นักกีฬา
2 . ด.ช.กฤตเมธ เชื้อพันธ์ นักกีฬา
3 . นายสนธยา พิมพ์เสนา นักกีฬา
4 . นายศุภวิชญ์ คงเทศ นักกีฬา
5 . นายณัฐพล ศรีเมฆ นักกีฬา
6 . นายธนดล อาจวิชัย นักกีฬา
7 . นายจักรพรรดิ์ พรมราช นักกีฬา
8 . นายไชยกร ยศปัญญา นักกีฬา
9 . นายศุภณัฐ สอนจันทร์ นักกีฬา
10 . นายชนะภูมิ อุ่นธง นักกีฬา
11 . นายปณิธิ โพธิ์ศรี นักกีฬา
12 . ด.ช.พีระพัฒน์ อนันตะศิริ นักกีฬา
2. วังทอง 5รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . ด.ช.ไตรวิทย์ งามกระโทก นักกีฬา
2 . ด.ช.กษิภัท พัทมณี นักกีฬา
3 . ด.ช.กันทรากร แก้วเกิด นักกีฬา
4 . ด.ช.กมลรัฐ เล็กกระโทก นักกีฬา
5 . ด.ช.ภูรินทร์ ชัยโย นักกีฬา
6 . ด.ช.นฤชัย ไหลครบุรี นักกีฬา
7 . ด.ช.สุพัฒน์ นกพ่วง นักกีฬา
8 . ด.ช.พิษณุพงศ์ จักจังหรีด นักกีฬา
9 . ด.ช.จีรภัทร อุ๋ยตระกูล นักกีฬา
10 . ด.ช.พงศพัก เนืองเสน นักกีฬา
11 . ด.ช.ภูวดล เสารี นักกีฬา
12 . ด.ช.พานนิวัฒน์ รสจันทร์ นักกีฬา
13 . นายกรรชัย หุนกระโทก ผู้ฝึกสอน
14 . นายไพรทูล ปั้นแสง ผู้ฝึกสอน
15 . นายสุธิชัย เหมยอ้าย ผู้ฝึกสอน
16 . นายวัชระ มาลี ผู้ฝึกสอน
3. บางกระทุ่ม 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายอชิตพล ศรีคง นักกีฬา
2 . นายเสกสรรค์ บุญใจ นักกีฬา
3 . นายศุภวิชญ์ พงษ์พานิช นักกีฬา
4 . นายชัยวุฒิ จันทวงษ์ นักกีฬา
5 . เด็กชายนัฏฐวัฒน์ ชาวด่านซ้าย นักกีฬา
6 . นายอดิสร มีชื่อ นักกีฬา
7 . นายอดิสรณ์ กึ่งวงค์ นักกีฬา
8 . เด็กชายพงศกร คัชมาตย์ นักกีฬา
9 . เด็กชายรังสิมันต์ ปิ่นกระจาย นักกีฬา
10 . เด็กชายศุภวัฒน์ โพธิ์เจริญ นักกีฬา
11 . นายอนุชา แก้วมั่น ผู้ฝึกสอน
12 . นางภัทธิรา คล้ายพร้อม ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นายนพดล เพ็งพันธ์ นักกีฬา
2 . นายธีรภัทร พงษ์พรต นักกีฬา
3 . นายฐานิศร จิตปัญโญ นักกีฬา
4 . ด.ช.ธงชัย อุ่นอินทร์ นักกีฬา
5 . ด.ช.เจษฎา ขาวเอี่ยม นักกีฬา
6 . ด.ช.อรรถพล ดาดง นักกีฬา
7 . ด.ช.วชิรวิชญ์ อ้นเกษ นักกีฬา
8 . ด.ช.ปาราเมฆ ยุรมาตร์ นักกีฬา
9 . ด.ช.ธนสิทธิ์ เจริญสุข นักกีฬา
10 . ด.ช.ธนกาญจน์ ศรีสุโพธิ์นารี นักกีฬา
11 . ด.ช.วรานนท์ สาขุนทด นักกีฬา
12 . ด.ช.รวีโรจน์ คงแสงศักดิ์ นักกีฬา
13 . นายกิตติ อุทก ผู้ฝึกสอน
14 . นายธนรินทร์ โอชะ ผู้ฝึกสอน
5. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . ด.ช.อภิสิทธิ์ เบ้าอาสา นักกีฬา
2 . ด.ช.โชคดี เอื้องสัจจะ นักกีฬา
3 . ด.ช.ธนกร ป้านภูมิ นักกีฬา
4 . ด.ช.ทรงพล วังคีรี นักกีฬา
5 . ด.ช.เกียรติศักดิ์ เกษาเเสง นักกีฬา
6 . ด.ช.วิทยา จันทร์คูณ นักกีฬา
7 . ด.ช.ภูวดล นะมิตร นักกีฬา
8 . นายณัฐวุฒิ สุขเสน นักกีฬา
9 . นายพีรพัฒน์ ทาแก้ว นักกีฬา
10 . นายณัฐพล จันแสน นักกีฬา
11 . นายพัฒธพล ฤทธิ์ศักดิ์ นักกีฬา
12 . ด.ช.สุพจน์ โทจำปา นักกีฬา
6. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายอดิศร เพ็งพาด นักกีฬา
2 . เด็กชายสุพศิน เหมราช นักกีฬา
3 . เด็กชายอัฐพล ทองแฉ่ง นักกีฬา
4 . เด็กชายบัณฑิต ท้ายนาค นักกีฬา
5 . เด็กชายกมลภพ จำรัส นักกีฬา
6 . เด็กชายชญาณัฐ ศรีทอง นักกีฬา
7 . เด็กชายธนเทพ เสือขัม นักกีฬา
8 . นายณรรฐพล เนียมสัมฤทธิ์ ผู้ฝึกสอน
9 . นายณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะ ผู้ฝึกสอน
10 . นายสราวุฒิ คงนุ่น ผู้ฝึกสอน
11 . นายณัฐวุฒิ แป้นคล้าย นักกีฬา
12 . นายแจ้งวัฒนะ หุ่นฉัตร นักกีฬา
13 . นายณัฐพงษ์ ด้วงไพร นักกีฬา
7. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายสิรภพ แสงสาย นักกีฬา
2 . เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยสงค์ นักกีฬา
3 . เด็กชายเจษฏาภรณ์ แก้วนึก นักกีฬา
4 . เด็กชายธนชัย ป่าเจือ นักกีฬา
5 . เด็กชายสมชาย เอี่ยมมา นักกีฬา
6 . เด็กชายเฉลิมชัย การกล้า นักกีฬา
7 . เด็กชายยศพัฒน์ สมสุข นักกีฬา
8 . เด็กชายชญานิน บุญสะอาด นักกีฬา
9 . เด็กชายณัฎฐกรณ์ ไชยสงค์ นักกีฬา
10 . เด็กชายยศพร แก้วนึก นักกีฬา
11 . เด็กชายชัยวัฒน์ บัณฑิตย์รักษาพร นักกีฬา
12 . นายอภิรักษ์ ไทยพยัพ ผู้ฝึกสอน
8. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายภูวิศ เหล็กขำ ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กชายณัฐวุฒิ บุญสะอาด นักกีฬา
3 . เด็กชายรัตนศักดิ์ บัวคำ นักกีฬา
4 . เด็กชายหฤพล ธรรมวรรณ์ นักกีฬา
5 . เด็กชายวิภพ เสือขำ นักกีฬา
6 . เด็กชายบุญยกร รัศมี นักกีฬา
7 . เด็กชายกิติพงษ์ ประเสริฐธรรม นักกีฬา
8 . เด็กชายอาชาวิน ผาสุข นักกีฬา
9 . เด็กชายไกรสิทธิ์ คชดี นักกีฬา
10 . เด็กชายพีรพงษ์ จันทร์ประเทศ นักกีฬา
11 . เด็กชายอภิวัฒน์ บัวลอย นักกีฬา
12 . เด็กชายพีรวิทญ์ สายเหง้า นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional