ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นายอภิชาติ เอี่ยมสงครามครูโรงเรียนบ้านน้ำรินคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลประธานกรรมการ
2 .นายถนอมพันธ์ ฝั้นจันทร์ตาครูโรงเรียนบ้านป่าขนุนคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลรองประธานกรรมการ
3 .นายเฉลิมพล พรมวังขวาครูโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลกรรมการ
4 .นายสมภพ นนท์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลกรรมการ
5 .นายประกาย ชัยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำรินคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลกรรมการ
6 .นางสาววรวรรณ ลือชาครูโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลกรรมการ
7 .นายณัฐกร บุญธรรมครูโรงเรียนบ้านหนองปรือคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลกรรมการ
8 .นายวุฒิชัย โทลาครูโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลกรรมการ
9 .นายอิสรภาพ กันมาครูโรงเรียนบ้านนาพรานคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลกรรมการ
10 .นายกาญจนา คงเทศน์ครูโรงเรียนบ้านซำหวายคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลกรรมการ
11 .นายชัยมงคล ชื่นอ่อนครูโรงเรียนบ้านนาพรานคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลกรรมการ
12 .นายสุวรรณ ทองคำปันครูโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลกรรมการ
13 .นายพงษ์นพวัฒน์ ทองนพคุณครูโรงเรียนบ้านหนองปรือคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลกรรมการ
14 .นายทองสุข เทียมราชครูโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลกรรมการ
15 .นายเกื้อกูล หนูภาครูโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลกรรมการ
16 .นายฐาปกรณ์ ชูราครูโรงเรียนบ้านน้ำรินคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลกรรมการ
17 .นายเฉลิมฤทธิ์ ศรีสุรินทร์ครูโรงเรียนบ้านน้ำรินคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลกรรมการ
18 .นายมนสิช คงประเสริฐรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างคณะกรรมการตัดสินฟุตซอลกรรมการ
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional