ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นายสันติ ปานรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลประธานกรรมการ
2 .นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลประธานกรรมการ
3 .นายเกียรติพงษ์ ญาณวโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลประธานกรรมการ
4 .นายณัฐวัฒน์ คำแหงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภาศคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลรองประธานกรรมการ
5 .นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมุงคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลรองประธานกรรมการ
6 .นางนัฏชนก แสงสุขผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพรงคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลรองประธานกรรมการ
7 .นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกระโดนคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลรองประธานกรรมการ
8 .นายประทีป จันทร์รักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมภูคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลรองประธานกรรมการ
9 .นายธีรสิทธิ์ วิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาท่าพลคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลรองประธานกรรมการ
10 .นางกรรณิการ์ การกิ่งไพรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลรองประธานกรรมการ
11 .นายสุริยัน ชัยพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปรางคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลรองประธานกรรมการ
12 .นายสิทธิภัสร์ ยอดสุวรรโณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขมิ้นคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลรองประธานกรรมการ
13 .นายวิญญู ดวงมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลรองประธานกรรมการ
14 .นางสาวยุพิน สุ่มประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลรองประธานกรรมการ
15 .นายลือชัย สิริศิโรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลวกง่ามคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลรองประธานกรรมการ
16 .นายสุธี เทพกันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลรองประธานกรรมการ
17 .นายกฤษพงศ์ แสงปัญญาครูโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุงคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
18 .นายนิยม รุณไชยครูโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
19 .นายพนม มาเตเจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเนินมะปรางคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
20 .นายพีระพล เทศเอมครูโรงเรียนบ้านเนินมะปรางคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
21 .นายสยาม บุญมาครูโรงเรียนบ้านวังขวัญคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
22 .นายวรพล โพตะกาวครูโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์คณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
23 .นายวสันต์ คนโทครูโรงเรียนวัดบ้านมุงคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
24 .นายอภิชิต วรรณวงค์ครูโรงเรียนบ้านพุกระโดนคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
25 .นายวิทยา โชติกคามครูโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์คณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
26 .นายมนตรี พุกอิ่มครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
27 .นายอิสระพงศ์ แซ่เฮงครูโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
28 .นายพุฒิเมธ ศรีสุขครูโรงเรียนบ้านลำภาศคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
29 .นายกฤษณุ เอกมาตย์ครูโรงเรียนบ้านหนองดู่คณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
30 .นายอนุชา จันทร์ปานครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
31 .นายแรงชัย จุ้ยด้วงครูโรงเรียนบ้านเขาดินคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
32 .นายวิมัจ จันทะไพรครูโรงเรียนบ้านผาท่าพลคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
33 .นายศุภวิญช์ บุญสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเนินมะปรางคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
34 .นายชยพล อุดศรีครูโรงเรียนวัดปลวกง่ามคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
35 .นายอภิลักษ์ ไทยพยัพครูโรงเรียนบ้านวังขวัญคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
36 .นายกานจ์ เกตุภัณฑ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
37 .นายภัคพล นาจำรัสครูโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการ
38 .นางสาวทาริกา นนทพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการและเลขานุการ
39 .นายมนตรี สีบุญครูโรงเรียนบ้านซำรังคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการและเลขานุการ
40 .นายเวช น้อยเขียวข้าราชการบำนาญอำเภอเนินมะปรางคณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอลกรรมการและเลขานุการ
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional