ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นายสมจิตร นาคผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดาคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองประธานกรรมการ
2 .นายภิญโญ สุขขำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญผลคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองรองประธานกรรมการ
3 .นายแมน ไกรสอนครูโรงเรียนบ้านหนองพระคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองกรรมการ
4 .นางสาวนงลักษณ์ สุทัตยนันท์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเข็กคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองกรรมการ
5 .นายเอกภาพ แกล้วกสิกิจครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดงข่อยคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองกรรมการ
6 .นายสายฟ้า แร่ทองพนักงานราชการโรงเรียนบ้านคลองเมืองคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองกรรมการ
7 .นายทัชชภรณ์ บุญวังทององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองกรรมการ
8 .นายวรพงษ์ เรืองกิจวิทยาครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองกรรมการ
9 .นางสาวสุกัญญา่ เฉยบัวเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสะเดาคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองกรรมการ
10 .นายศิวพงษ์ โพธิศรีทองครูโรงเรียนบ้านซำตะเคียนคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองกรรมการ
11 .นายคงฤทธิ์ ฉัตรพันธ์แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลกคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองกรรมการ
12 .นายพัทธกานต์ อู่ทองมากครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12คณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองกรรมการ
13 .นางวีรณา วิไลกุลเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลองเมืองคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองกรรมการ
14 .นายอภิสิทธิ์ กันมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลูคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองกรรมการ
15 .นายไตรภพ สิงห์มีครูโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองกรรมการ
16 .นายณัฐกิตติ์ ชาวนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองกรรมการและเลขานุการ
17 .นายจักรพันธ์ บินขุนทดครูโรงเรียนบ้านเข็กคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตองกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional