ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นายเนตร ใจเร็วผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์คณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อประธานกรรมการ
2 .นายชลธาร ศิวปรียานุพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลดคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
3 .นายวีรยุทธ ปรางทองครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
4 .นายธรรมรัตน์ ขำสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
5 .นางสาวกันตา กลึมสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสารคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
6 .นายภานุกูล บุญมีครูโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล)คณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
7 .นายอดิเรก น้อยพานิชผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล)คณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
8 .นายธนกฤต ณัฐนิคมครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
9 .นางสาวโชติกา นิลมณีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
10 .นางสาวพรนิภา แก้วฑาครูโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
11 .นายเชิดชู แก้วลบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ์)คณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
12 .ว่าที่ ร.ต.พงษ์ธิชาย ต้องแต้มครูโรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ์)คณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
13 .นางสาวปวิตรา วงษาครูโรงเรียนบ้านวังสารคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
14 .นายอัษฎาวุธ สอนง่ายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงลำคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
15 .นางสาวณัฐธิดา เสนะจำนงค์ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
16 .นายธีรวุฒิ ช่อลำดวนผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
17 .นางสาวพิตะวัน เนตรทองผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงศรีเจริญคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
18 .นายธีรพงษ์ ตันเยี่ยมครูโรงเรียนบ้านหนองกลดคณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อกรรมการ
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional