ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นายสรณพงษ์ ใยดีผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์คณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลประธานกรรมการ
2 .นายภูวิช เหล็กขำครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12คณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลประธานกรรมการ
3 .นายทนันชัย อินทนาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12คณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลรองประธานกรรมการ
4 .นายปิ่น คำหมู่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพร้าวคณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลรองประธานกรรมการ
5 .นายพิชัย สุขชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพรมคณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลกรรมการ
6 .นายยุทธนา ทับเชียงทองครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)คณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลกรรมการ
7 .นางรัตนา ศรีบัวจับข้าราชการบำนาญคณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลกรรมการ
8 .นายภัทรพงษ์ สุขเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)คณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลกรรมการ
9 .นางสาวชนิฎาภรณ์ ภัทรภิยโยครูโรงเรียนบ้านบึงพร้าวคณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลกรรมการ
10 .นายณัฐพล วรรณสุขครูโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)คณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลกรรมการ
11 .นายเกษม ปานขาวครูโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์คณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลกรรมการ
12 .นางจันทรัตน์ บุญพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงคณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลกรรมการ
13 .นายติดา คล้ายวงษ์ประยูรครูโรงเรียนบ้านบึงพร้าวคณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลกรรมการ
14 .นายพีระวัฒน์ จันทร์หอกลองครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12คณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลกรรมการ
15 .นายพิมุข สุขขวัญครูโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์คณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลกรรมการ
16 .นางเบญจมาศ รัตนประภาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะพานคณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลกรรมการ
17 .นายไชยวัฒน์ สุขใยครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)คณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลกรรมการ
18 .นายเอกภพ แก้วใสข้าราชการบำนาญคณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลกรรมการ
19 .นายอนุพงศ์ คงแสงครูโรงเรียนบ้านบึงพร้าวคณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลกรรมการ
20 .นายอำพันธุ์ พงษ์พานิชครูโรงเรียนบ้านบึงพร้าวคณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอลกรรมการและเลขานุการ
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional