ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นายนธี ฉิมฉวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑาประธานกรรมการ
2 .นายบรรพต ใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพันชาลีคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑาประธานกรรมการ
3 .นายชัยวัฒน์ รัตติรังสรรค์ครูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
4 .นางสาวพิมพ์รัตน์ จักรบุตรครูโรงเรียนบ้านปากยางคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
5 .นายสกล อุไรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
6 .นายอรรณพ มาเมืองข้าราชการบำนาญคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
7 .นางสาวสิริลักษณ์ อังกูรพิริยะครูโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาสคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
8 .นายชิโนรส จันทร์บุญนาคครูโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาฯคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
9 .นางปรียาวดี บัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
10 .นายธราเทพ บุตรอินทร์ครูโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
11 .นายภิญโญ โออุโรครูโรงเรียนบ้านน้ำพรมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
12 .นางสาวกนกวรรณ จันมีเทศครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
13 .นางสาวธัญญาลักษณ์ แหยมพลับครูโรงเรียนบ้านซำตะเคียนฯคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
14 .นายวีรพล ลีมีครูโรงเรียนวัดท่ามะขามคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
15 .นางสาวดารณี ดีมีครูโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
16 .นางสาวนุชณภางค์ ฟูสามป๊อกครูโรงเรียนประชาสรรค์วิทยาคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
17 .นายกษิดิศ ล้นเหลือครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมฯคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
18 .นางสาวกนกกาญจน์ อุปราชผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสากรรมป่าไม้ 2คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
19 .นายศิวพงษ์ โพธิ์ทองครูโรงเรียนบ้านซำตะเคียนฯคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
20 .นายเขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
21 .นายสำรวย ยังนาครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
22 .นายไตรภพ สิงห์มีครูโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
23 .นางลักขณา ดงเย็นครูโรงเรียนราษฎร์เจริญคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
24 .นางสาวกชนิภา อินทะรังษีครูโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
25 .ว่าที่ ร.ต.วรเศรษฐ์ เหล็กเพ็ชร์ครูโรงเรียนวังนกแอ่นคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
26 .นายวิทวัส ทองคำครูโรงเรียนบ้านตอเรือคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
27 .นางสาวชรินรัตน์ สุขมามอญครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
28 .นางสาวจริยา ทิกะครูโรงเรียนบ้านปากยางคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
29 .นายณรรฐพล เนียมสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
30 .นางสาวรมิตา สมรรถวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
31 .นางสาวนภัสสร ติครบุรีครูโรงเรียนวัดโคกสลุดคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
32 .นายอนุวัฒน์ ทัศบุตรครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมฯคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
33 .นางสาวประไพพัชร์ ดีอ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
34 .นายสุเมธ แสงรัตน์ครูโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ฯคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
35 .ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ลาคำครูโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
36 .นายประกรรณ์ ทองรักษ์ครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมฯคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
37 .นางสาวอัมพิกา อินวังเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
38 .นางสาวเพียงใจ จินะชิตครูโรงเรียนศึกษาลัยคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
39 .นางสาววริศรา อุดแจ่มครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
40 .นายศรัณย์พัชร เชาวนะครูโรงเรียนห้วยพูลคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
41 .นายศิวพงษ์ โพธิ์ศรีทองครูโรงเรียนบ้านซำตะเคียนฯคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
42 .นางสาวจันทร์จิรา อุดมครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
43 .นางสาวสุพัตรา สมบูรณ์เพ็งครูโรงเรียนบ้านปากยางคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
44 .นายวิศววิท นาคะเกศครูโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาฯคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
45 .นางสาวสุลีพร ปิ่นแก้วครูโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
46 .นางสาวภูริชญา ขำสุนทรครูโรงเรียนวัดบางกระทุ่มคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
47 .นางสาวจิราภรณ์ ดีธงทองครูโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
48 .นายธนากร วัฒนพรเดชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้ามคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
49 .นายสุขเกษม ใจยวนครูโรงเรียนบ้านซำตะเคียนฯคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
50 .นางสาวนันท์นภัศ อมดวงครูโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
51 .นายวุฒิภัทร คำแก้วครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมฯคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
52 .นางสาวเบญจา รอบจังหวัดเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
53 .นางสาวมุทิตา กองบุญมาครูโรงเรียนศึกษาลัยคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
54 .นางสาวสุกัญญา โสพรมครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
55 .นายจักรพรรดิ ศิริวารินทร์ครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมฯคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
56 .นายจักรกฤษ กราบกรานผู้อำนวยการโรงเรียนวังตาดราษฎร์อุทิศคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
57 .นายมรกต ศรีสมยศครูโรงเรียนบ้านปากยางคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการ
58 .นายมนตรี ชัยชราแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑากรรมการและเลขานุการ
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional