ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นายธราพงศ์ สุเทียนทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันประธานกรรมการ
2 .นายนธี ฉิมฉวีประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 2คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันรองประธานกรรมการ
3 .นายสุรกิต ศรีคำประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันรองประธานกรรมการ
4 .นายสมจิตร นาคผู้ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 5คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันรองประธานกรรมการ
5 .นายศุภณัฐ จันประตูมอญประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 1คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันรองประธานกรรมการ
6 .นายสมศักดิ์ กมลรัตน์ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 1คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันรองประธานกรรมการ
7 .นายบรรพต ใจกล้าประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 4คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันรองประธานกรรมการ
8 .นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบางกระทุ่ม 2คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันรองประธานกรรมการ
9 .นายสรณพงศ์ ใยดีประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 3คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันรองประธานกรรมการ
10 .นายเนตร ใจเร็วประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบางกระทุ่ม 1คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันรองประธานกรรมการ
11 .นายวิทยา โชติคามครูโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันกรรมการ
12 .นายสันติ ปานรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันกรรมการ
13 .นายธีรสิทธิ์ วิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาท่าพลคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันกรรมการ
14 .นายอนุชา สุวรรณนำปนครูโรงเรียนวัดบางกระทุ่มคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันกรรมการ
15 .นายเกียรติพงษ์ ญาณวโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันกรรมการ
16 .นายอำพันธุ์ พงษ์พานิชครูโรงเรียนบ้านบึงพร้าวคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันกรรมการ
17 .นายอุกฤษฎ์ ยศปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันกรรมการ
18 .นางกนิษฐา พึ่งม่วงนักวิชาการศึกษาชำนาญการคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันกรรมการและเลขานุการ
19 .นางสาวยุพิน สิทธิไกรพงษ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional