ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นายบรรพต ใจกล้าประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 4คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ประธานกรรมการ
2 .นางดวงหทัย รุ่งเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินไม้แดงคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
3 .นางสาวรัชดาภรณ์ นาคสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงาคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
4 .นางสมถวิล คำหมู่ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชม 2 กกไม้แดงคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
5 .นายบรรพต ใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพันชาลีคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
6 .นางปนัดดา ทับทิมทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
7 .นายสรณพงศ์ ใยดีประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 3คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
8 .นายสาธิต ทองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
9 .นายอาคม มหามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาดคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
10 .นางชฑรัช วงษ์ยอดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนาคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
11 .นายณัฐกิตต์ ชาวนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
12 .นายอารีย์ ลิ้มตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรมคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
13 .นางสาวณัฐวรรณ ปาลิวนิชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กรรมการ
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional