ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1 .นายมนตรี ชัยชราแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล - ประมวลผลการแข่งขันประธานกรรมการ
2 .ว่าที่ ร.ต.วรเศรษฐ์ เหล็กเพ็ชร์ครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล - ประมวลผลการแข่งขันกรรมการ
3 .นายวรพงษ์ เรืองกิจวิทยาครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล - ประมวลผลการแข่งขันกรรมการ
4 .นางสาววริศรา มงคลครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล - ประมวลผลการแข่งขันกรรมการ
5 .นางศรีนวล วันรักชาติครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล - ประมวลผลการแข่งขันกรรมการ
6 .นายบุญสืบ แสงสว่างครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล - ประมวลผลการแข่งขันกรรมการ
7 .นางสาวจิดาภา ประเดชบุญครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล - ประมวลผลการแข่งขันกรรมการ
8 .นางสาวนพวรรณ สงวนสินครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล - ประมวลผลการแข่งขันกรรมการ
9 .นางสาวสมหญิง ขวัญอ่อนครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล - ประมวลผลการแข่งขันกรรมการ
10 .นางสาวเจนจิรา เย็นขันครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล - ประมวลผลการแข่งขันกรรมการ
11 .นางสาวณฐิพร วันรักชาติครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล - ประมวลผลการแข่งขันกรรมการ
12 .นางสาวอัจฉรา เพชรรัตน์ธุรการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นคณะกรรมการฝ่ายสรุปผล - ประมวลผลการแข่งขันกรรมการและเลขานุการ
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional