ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ผลการแข่งขัน เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี
1. วังทอง 5ชนะเลิศ 1 . เด็กชายพิชิตพล นุชประเสริฐ นักกีฬา
2 . เด็กชายพิชตินันท์ ศิริบุตร นักกีฬา
3 . เด็กชายปรเมศวร์ หนุนครบุรี นักกีฬา
4 . เด็กชายศุภภณ อัศวภูมิ นักกีฬา
5 . นางสาวสุวรรณรัตน์ เผยศิริ ผู้ฝึกสอน
2. บางกระทุ่ม 1รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายกฤษณากร เดชรักษ์ นักกีฬา
2 . เด็กชายนภัทร จันทะไพร นักกีฬา
3 . เด็กชายอนิวัตต์ ทาดา นักกีฬา
4 . นางสาวชื่นนภา ทิวาลัย ผู้ฝึกสอน
5 . นางสาวกนกวรรณ แพรสุรินทร์ ผู้ฝึกสอน
3. บางกระทุ่ม 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . ด.ช.พรรษา ไทยเจริญ นักกีฬา
2 . ด.ช.ปัณณวิชญ์ พองผลา นักกีฬา
3 . ด.ช.เตชิต ชอนหนองบอน นักกีฬา
4 . ด.ช.ศิวฤทธิ์ สุขสำราญ นักกีฬา
5 . นางสาวกัญญวรัชญ์ ผลสุด ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายภาคิน พุฒผล นักกีฬา
2 . เด็กชายสายลม ปราณีตพลกรัง นักกีฬา
3 . เด็กชายธนธรณ์ ธูปเกิด นักกีฬา
4 . เด็กชายจิรายุ จุมพรม นักกีฬา
5 . นางสาวจุฑรารัตน์ สกุลปทุมทอง ผู้ฝึกสอน
5. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายเลา แซ่วื่อ นักกีฬา
2 . เด็กชายถิรายุ รสโฉม นักกีฬา
3 . เด็กชายประสภโชคน์ ช้อนทอง นักกีฬา
4 . นายวิทวัส ทองคำ ผู้ฝึกสอน
5 . เด็กชายอนุวัฒน์ สุภาพันธ์ นักกีฬา
6. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายอรรตพล บุญเรือง นักกีฬา
2 . เด็กชายกรวิทญ์ สุขสมัคร นักกีฬา
3 . เด็กชายภูมิพิพัฒน์ เพชรน้อย นักกีฬา
4 . ว่าที่ร้อยตรีวรพล โพตะกาว ผู้ฝึกสอน
5 . นางสาวนุดา ขุนทอง ผู้ฝึกสอน
7. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายศุภณัฐ ล้อสินคำ ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กชายธนพัฒน์ คำท้าว นักกีฬา
3 . เด็กชายวงศกร เกียรติวิริยะพงษ์ นักกีฬา
4 . เด็กชายจิตติพัฒน์ อ่างรัมย์ นักกีฬา
5 . เด็กชายคุณากร ป่าไม้ทอง นักกีฬา
8. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายพัทธนันท์ ผลประเสริฐ นักกีฬา
2 . เด็กชายณัฐพงษ์ สิงคำ นักกีฬา
3 . เด็กชายวรเมธ ขุนทอง นักกีฬา
4 . เด็กชายภาคภูมิ พรสุวรรณ นักกีฬา
5 . นางสาวสุวรรณา แซกรัมย์ ผู้ฝึกสอน
9. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายภูริพัฒน์ ภักดี นักกีฬา
2 . เด็กชายนวมินทร์ ภูคำมี นักกีฬา
3 . เด็กชายวรศักดิ์ สมปร้อง นักกีฬา
4 . นางสาวอารียา ม่วงคำ ผู้ฝึกสอน
5 . นางสาวปวีณา ฉายศรี ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional