ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี
1. เนินมะปราง 2ชนะเลิศ 1 . นายวีรเทพ ชัยชนะ ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กหญิงธณัสนันท์ นครจันทร์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงธัญญาเรศ เหรียญวงศกร นักกีฬา
4 . เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ทองบุญรอด นักกีฬา
5 . เด็กหญิงสุวิชาดา สมิงพยัคฆ์ นักกีฬา
6 . เด็กหญิงอรสินี ตันตุลา นักกีฬา
7 . เด็กหญิงผกามาศ ศรีพูล นักกีฬา
8 . เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ฝ้ายอ้าย นักกีฬา
9 . เด็กหญิงธัญญาพร ยอดเกตุ นักกีฬา
10 . นางสาวทิฆัมพร เกษประสิทธิ์ ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 2รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงวรรณษา เสนานุช นักกีฬา
2 . เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ธูปหอม นักกีฬา
3 . เด็กหญิงทรรศิกา อยู่ลือ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงกมลชนก แสนประสิทธิ์ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงสรัญญา ปานเมือง นักกีฬา
6 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ เดชห้วยไผ่ นักกีฬา
7 . เด็กหญิงพรทิพย์ โสดา นักกีฬา
8 . นายวิศววิท นาคะเกศ ผู้ฝึกสอน
9 . นางสาวศิรินภา นาคแก้ว ผู้ฝึกสอน
10 . นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง ผู้ฝึกสอน
11 . นายวิโรจน์ อ้นหนู ผู้ฝึกสอน
3. วังทอง 5รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงสุทธิกาญจน์ ดวงจิต นักกีฬา
2 . เด็กหญิงจารุมน เนืองเสน นักกีฬา
3 . เด็กหญิงวรัชญาพร นุชประเสริฐ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงศิรินภา นามบุญลือ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงศศิวรรณ ทองพูล นักกีฬา
6 . เด็กหญิงเบญจลักษณ์ อุยเอก นักกีฬา
7 . เด็กหญิงกรรณิกา นุชเฉย นักกีฬา
8 . เด็กหญิงพรพิมล นุชเฉย นักกีฬา
9 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้ววังสาร นักกีฬา
10 . เด็กหญิงรัตติการณ์ เศษท้าว นักกีฬา
11 . เด็กหญิงปุณณภา ยุพารุ่งคุณ นักกีฬา
12 . นายณัฐนนท์ แย้มทับ ผู้ฝึกสอน
13 . นายจักรพันธ์ บินขุนทด ผู้ฝึกสอน
4. เนินมะปราง 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงจุฑามาศ วังคีรี นักกีฬา
2 . เด็กหญิงนราภรณ์ สมบัติ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงลักษิกา ตุนานันท์ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงลักษิกา สังข์เทศ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงสายฝน บุญสุข นักกีฬา
6 . เด็กหญิงกัลยาณี ทองจันดา นักกีฬา
7 . เด็กหญิงสิตานัน แต่งตั้ง นักกีฬา
8 . นางสาวนันทิชา พรมจันทร์ ผู้ฝึกสอน
9 . นางสาวฐานิกา ชูชัย ผู้ฝึกสอน
5. บางกระทุ่ม 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายสิรภพ มูลสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กหญิงศิริวิภา จันทรสอน นักกีฬา
3 . เด็กหญิงนภาภัทร ปลื้มใจ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงพิชญาวรรณ นุชบ้านป่า นักกีฬา
5 . เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วกำพล นักกีฬา
6 . เด็กหญิงพรวดี กลมพุก นักกีฬา
7 . เด็กหญิงพรพรรณษา จำปาอ่อง นักกีฬา
8 . เด็กหญิงจิราพร ทั่วสูงเนิน นักกีฬา
9 . เด็กหญิงอภิญญา โต๊ะโต นักกีฬา
10 . เด็กหญิงเยาวพา ช้างทอง นักกีฬา
11 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ ต้วนยี่ นักกีฬา
12 . เด็กหญิงอาริษา เลี้ยงวงษ์ นักกีฬา
13 . เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา เจริญกุล นักกีฬา
6. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุขศิริ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงปารีณา นะมาเส นักกีฬา
3 . เด็กหญิงภัควดี ทองพานเหล็ก นักกีฬา
4 . เด็กหญิงแพรวนภา ดำรงค์ไทย นักกีฬา
5 . เด็กหญิงสุรัสวดี ทับทิม นักกีฬา
6 . เด็กหญิงจันทร์ธิรา มาไชยนาม นักกีฬา
7 . เด็กหญิงกมลรัตน์ บัวหลวง นักกีฬา
8 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดผล นักกีฬา
9 . นางสาวยุพา กลางจันทรา ผู้ฝึกสอน
10 . นางวรรณา เขมดำรง ผู้ฝึกสอน
11 . นางสาวจีรวรรณ เขมดำรง ผู้ฝึกสอน
12 . เด็กหญิงปัณฑิตา เม่นชาวนา นักกีฬา
7. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงธัญวรัฒม์ พรหมอินทร์ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกนกพร แก้วเอี่ยม นักกีฬา
3 . เด็กหญิงกัลยารัตน์ เลิศสวย นักกีฬา
4 . เด็กหญิงศิริพร ดรเนตรงาม นักกีฬา
5 . นางสาวนันท์นภัส พรหมอินทร์ นักกีฬา
6 . เด็กหญิงศศิพร จันทะหุม นักกีฬา
7 . นางสาวรธีพร อิสสระ นักกีฬา
8 . เด็กหญิงวรรณษา ขะชี้ฟ้า นักกีฬา
9 . เด็กหญิงพิชชาพร นันตะวงค์ นักกีฬา
10 . นางสาวรัตติกาล นงภา นักกีฬา
11 . นางสาวกาญจนา คงเทศน์ ผู้ฝึกสอน
12 . นางพุฒธชาติ ด้วงพรม ผู้ฝึกสอน
8. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงกนกอร พึ่งเพ็ง นักกีฬา
2 . เด็กหญิงชนกานต์ สุขกระแสร์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงวรวรรณ พรหมบึงลำ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงศีดาพัฒน์ อ่วมแพ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงจอมขวัญ บัววังโปร่ง นักกีฬา
6 . เด็กหญิงณัฐกานต์ เมฆประดับ นักกีฬา
7 . เด็กหญิงนริศรา ศรีสะอาด นักกีฬา
8 . เด็กหญิงณัฐชญา วัฒนจินดา นักกีฬา
9 . เด็กหญิงจรรยาพร เพิ่มพล นักกีฬา
10 . เด็กหญิงสุฑาทิพย์ แก้วบางทราย นักกีฬา
11 . เด็กหญิงไอริณ เต๊ะหวัง นักกีฬา
12 . นางสาวสรชา มาเมือง ผู้ฝึกสอน
13 . นางสาวฐิติยา ประสงค์ ผู้ฝึกสอน
9. วังทอง 4เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวอัญญาณี สีหาราช ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กหญิง บุญยานุช ทองเพ็ง นักกีฬา
3 . เด็กหญิงสุภาวดี พลสว่าง นักกีฬา
4 . เด็กหญิงมัทนีย์ จำรัสประเสริฐ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงกนกวรรณ วุฒิ นักกีฬา
6 . เด็กหญิงธันย์ชนก สถิตยังต์ นักกีฬา
7 . เด็กหญิงกรรณิกา สนธิโพธิ์ นักกีฬา
8 . เด็กหญิงสุกัญญา ยังเพ็ง นักกีฬา
9 . เด็กหญิงนุชนรา ไชยวงศ์ นักกีฬา
10 . เด็กหญิงณิชา สุขโชติ นักกีฬา
11 . เด็กหญิงกัลยา บัววังโปร่ง นักกีฬา
12 . เด็กหญิงพรรทิภา นาคสวัสดิ์ นักกีฬา
13 . เด็กหญิงยุวธิดา ศรีพระจันทร์ นักกีฬา
14 . นายนันธิพงษ์ ชมจันทร์ ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional