ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ผลการแข่งขัน เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี
1. วังทอง 3ชนะเลิศ 1 . เด็กชายคณิศร คุณมี นักกีฬา
2 . เด็กชายจตุนภัทร คำยอด นักกีฬา
3 . เด็กชายสุภโชค เป่าวิชา นักกีฬา
4 . เด็กชายภัทชัย ตลุ่มเครือ นักกีฬา
5 . เด็กชายศุภากร แก้วชาวนา นักกีฬา
6 . นายพีรวัฒน์ จันทร์หอกลอง ผู้ฝึกสอน
7 . นายประสบชัย อ่อนจงไกร ผู้ฝึกสอน
2. บางกระทุ่ม 2รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นายสุเทพ ดีอินทร์ ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กชายธนภัทร คนหลัก นักกีฬา
3 . เด็กชายวรเมธ กลิ่นแย้ม นักกีฬา
4 . เด็กชายใจเด็ด ต๊กควรเฮง นักกีฬา
5 . เด็กชายณชพล รอดมณี นักกีฬา
6 . นายอรรฆพร คุรุธรรมานนท์ ผู้ฝึกสอน
3. วังทอง 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . ด.ช.อภิรักษ์ เบ้าอาสา นักกีฬา
2 . ด.ช.กฤษณะ พุมจันทร์ นักกีฬา
3 . ด.ช.เอกภพ พิมเสน นักกีฬา
4 . ด.ช.ประวีร์ เฉลิม นักกีฬา
5 . นายเฉลิมฤทธิ์ ศรีสุรินทร์ ผู้ฝึกสอน
6 . นายฐาปกรณ์ ชูรา ผู้ฝึกสอน
7 . ด.ช.พุฒิเมธ คำระวุธ นักกีฬา
4. วังทอง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายพัฒพงษ์ พรมสมบูรณ์ นักกีฬา
2 . เด็กชายกฤติเดช บุญประสิทธิ์ นักกีฬา
3 . เด็กชายธนภัทร ระเริง นักกีฬา
4 . เด็กชายอดิศักดิ์ ตั้งภูเขียว นักกีฬา
5 . นายธราเทพ บุตรอินทร์ ผู้ฝึกสอน
5. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายอาชวิน เสมือนโพธิ์ นักกีฬา
2 . เด็กชายเวชพิสิฐ มัฆวาล นักกีฬา
3 . เด็กชายอาณาจักร พรมราช นักกีฬา
4 . เด็กชายกัณภัทร มีเทียม นักกีฬา
5 . เด็กชายนพดล วุ่นบิดา นักกีฬา
6 . นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน
7 . นางสุภาภรณ์ จันทร์พงษ์ ผู้ฝึกสอน
6. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายทัศนัย ทับทิมทอง นักกีฬา
2 . เด็กชายธนวิชญ์ บุญเพิ่ม นักกีฬา
3 . เด็กชายอนุชา จันนาค นักกีฬา
4 . เด็กชายณัฐพล เรืองศรี นักกีฬา
5 . เด็กชายณัฐวัฒตร จารุเพ็ง นักกีฬา
6 . นายสุธี อินมั่น ผู้ฝึกสอน
7 . นางสาวนิศารัตน์ ชมเทศ ผู้ฝึกสอน
7. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายจิรกฤต มาหลอด นักกีฬา
2 . เด็กชายศิระณัฐ จันทร์มา นักกีฬา
3 . เด็กชายศุภโชค กัณหา นักกีฬา
4 . เด็กชายยุทธการ ศิริภักดี นักกีฬา
5 . เด็กชายชลากร น้อยตั้ง นักกีฬา
6 . เด็กชายดนยวรรธน์ จรรยา นักกีฬา
7 . นายวุฒิไกร สีอูด ผู้ฝึกสอน
8. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายกิตติชัย กุมพสิงห์ นักกีฬา
2 . เด็กชายพีรพัฒน์ คงทิพย์ นักกีฬา
3 . เด็กชายกิตติศักดิ์ กรองแก้ว นักกีฬา
4 . เด็กชายอาทิวรา ศรีผ่อง นักกีฬา
5 . เด็กชายรพีภัทร พรหมรักษ์ นักกีฬา
6 . นายภานุกูล บุญมี ผู้ฝึกสอน
7 . นายสุรกานต์ จันณะ ผู้ฝึกสอน
9. วังทอง 4เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายภูมิรพี รสโฉม นักกีฬา
2 . เด็กชายสิงห์กร ดำดิน นักกีฬา
3 . เด็กชายปิยะวัชร์ พิมภู นักกีฬา
4 . เด็กชายพิทยุตม์ คูณสวัสดิ์ นักกีฬา
5 . นางสาวรัตนา คำสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน
6 . นางสาวมนัสวี อุ่นขจี ผู้ฝึกสอน
7 . นางสาวธิดารัตน์ รุ่งทอง ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional