ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ผลการแข่งขัน เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี
1. วังทอง 2ชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ เดชห้วยไผ่ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงพรทิพย์ โสดา นักกีฬา
3 . เด็กหญิงทรรศิกา อยู่ลือ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงวรรณษา เสนานุช นักกีฬา
5 . นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง ผู้ฝึกสอน
6 . นางสาวศิรินภา นาคแก้ว ผู้ฝึกสอน
2. บางกระทุ่ม 1รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงกนกอร พึ่งเพ็ง นักกีฬา
2 . เด็กหญิงนริศรา ศรีสะอาด นักกีฬา
3 . เด็กหญิงชนกานต์ สุขกระแสร์ นักกีฬา
4 . นางสาวสรชา มาเมือง ผู้ฝึกสอน
5 . นางสาวฐิติยา ประสงค์ ผู้ฝึกสอน
6 . นางสาวพลอยชนก ศรีพระจันทร์ นักกีฬา
7 . เด็กหญิงสุฑาทิพย์ แก้วบางทราย นักกีฬา
3. วังทอง 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นางสาวรธีพร อิสสระ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงศศิพร จันทะหุม นักกีฬา
3 . เด็กหญิงกัลยารัตน์ เลิศสวย นักกีฬา
4 . เด็กหญิงกนกพร แก้วเอี่ยม นักกีฬา
5 . นางสาวนันท์นภัส พรหมอินทร์ นักกีฬา
6 . นางพุฒธชาติ ด้วงพรม ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงมัทนีย์ จำรัสประเสิฐ นักกีฬา
2 . นางสาวฐิติกานต์ บัววจอม นักกีฬา
3 . นางสาวบัณฑิตา กันฟัก นักกีฬา
4 . เด็กหญิงสุภาวดี พลสว่าง นักกีฬา
5 . นางสาววิมลศิริ คงทัน ผู้ฝึกสอน
6 . นางจุรัรัตนื มีเพชร ผู้ฝึกสอน
5. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงกัญญารักษ์ พาชัย นักกีฬา
2 . เด็กหญิงอริยา ชัยหมื่น นักกีฬา
3 . เด็กหญิงสิรินทรา หงษา นักกีฬา
4 . เด็กหญิงลักษิณา บุบพันธ์ นักกีฬา
5 . นายธวัชชัย ทับอาจ ผู้ฝึกสอน
6. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวจิราพร เกษตรณ์ นักกีฬา
2 . นางสาวณัฐชนันท์ สวัสดี นักกีฬา
3 . นางสาวจริยา นิลแสง นักกีฬา
4 . นางสาวเกษมณี แผ้วกิ่ง นักกีฬา
5 . เด็กหญิงลลิตา ไชยวุฒิ นักกีฬา
6 . นางสาวศรัณยา นันท์ศิลิ ผู้ฝึกสอน
7 . นายธีรวัต เจนพรมราช ผู้ฝึกสอน
7. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงนัฏฐภัทร อิชิอิ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงณัฐนิชา อัคปะชะ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงอรอุมา อาษา นักกีฬา
4 . เด็กหญิงปัญญดา เขียวหัน นักกีฬา
5 . เด็กหญิงปัญญาพร เขียวหัน นักกีฬา
6 . นายพร้อมพงศ์ บุญรอด ผู้ฝึกสอน
7 . นายอนุชา จันทร์ปาน ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional