ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ผลการแข่งขัน ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี
1. วังทอง 1ชนะเลิศ 1 . นายญาณภัทร รอดพ่าย นักกีฬา
2 . เด็กชายปัณณทัต การด นักกีฬา
3 . นายศุกลวัฒน์ เนตรแสงสี นักกีฬา
4 . นายธีรภัทร ขุนตาวงษ์ นักกีฬา
5 . เด็กชายนรภัทร สีบุ นักกีฬา
6 . เด็กชายอนุชา เพียราช นักกีฬา
7 . เด็กชายยศกร สีฟอง นักกีฬา
8 . เด็กชายปภาวิชญ์ ศรีสมบัติ นักกีฬา
9 . เด็กชายอนันต์ สิงหรักษ์ นักกีฬา
10 . เด็กชายธเนตร ไสยราช นักกีฬา
11 . เด็กชายพัชรพงษ์ คงสมบูรณ์ นักกีฬา
12 . ด็กชายดนุสรณ์ แท่งทอง นักกีฬา
13 . เด็กชายณัฐวุฒิ สุขแสน นักกีฬา
14 . เด็กชายโชคดี เอื้งสัจจะ นักกีฬา
15 . เด็กชายอภิสิทธิ์ เข้าอิสาน นักกีฬา
16 . เด็กชายศุภกรณ์ แซ่เติ๋น นักกีฬา
17 . นายสิรภัทร มั่นคง นักกีฬา
18 . นายธีรภัทร เนตรแสงสี นักกีฬา
19 . นายอิสรภาพ กันมา ผู้ฝึกสอน
20 . นายชัยมงคล ชื่นอ่อน ผู้ฝึกสอน
21 . นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น ผู้ฝึกสอน
2. เนินมะปราง 1รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายธีรภัทร์ ตุวิชรานนท์ นักกีฬา
2 . เด็กชายเมธาวิน อ้อยกลาง นักกีฬา
3 . เด็กชายชัยธวัช เซ็ยตะคุ นักกีฬา
4 . เด็กชายธนกร เพิ่มพูล นักกีฬา
5 . เด็กชายปุรเชษฐ์ แปลนาค นักกีฬา
6 . เด็กชายอัครพนธ์ วิเชียรเครือ นักกีฬา
7 . เด็กชายกฤษกร เฉลิมจาน นักกีฬา
8 . เด็กชายชิษณุชา วัฒนะ นักกีฬา
9 . เด็กชายเอกสิทธิ์ สกุนา นักกีฬา
10 . เด็กชายรพีภัทร เวลุตัง นักกีฬา
11 . เด็กชายปวิณ แปลนาค นักกีฬา
12 . เด็กชายธนกร รอดแสวง นักกีฬา
13 . เด็กชายณัฐสิทธิ์ ปั้นประเสริฐ นักกีฬา
14 . เด็กชายศักรินทร์ ปึกสูงเนิน นักกีฬา
15 . เด็กชายวัณศักดิ์ นาคนา นักกีฬา
16 . เด็กชายกิตติกวิน ประจงบัว นักกีฬา
17 . เด็กชายพงษ์กร แก้วกระจ่าง นักกีฬา
18 . นายพีระพล แปลงไธสง ผู้ฝึกสอน
19 . เด็กชายชัยสิทธิ์ ชื่นเย็น นักกีฬา
3. บางกระทุ่ม 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นายปฏิพัทธิ์ มากรณ์ นักกีฬา
2 . นายกัญจนจักก์ บูรณพงศ์ นักกีฬา
3 . นายธนภัทร ขำน้ำคู้ นักกีฬา
4 . นายปุณภัท จอยวงษ์ นักกีฬา
5 . เด็กชายอดิศักดิ์ สว่างเมฆ นักกีฬา
6 . นายชญานนท์ ละคำลือ นักกีฬา
7 . เด็กชายจักรพรรดิ์ เรืองทิม นักกีฬา
8 . เด็กชายอธิภัทร น้อยใจมั่น นักกีฬา
9 . เด็กชายเมฆา พิศพร นักกีฬา
10 . เด็กชายภูเบศ น่วมน้อย นักกีฬา
11 . นายกฤตภาส ฉิมพาลี นักกีฬา
12 . เด็กชายอัครวัฒณ์ วรรณวัติ นักกีฬา
13 . เด็กชายวรพงศ์ รอดเครือวัลย์ นักกีฬา
14 . เด็กชายอดิศร ทองแท้ นักกีฬา
15 . เด็กชายญาณากร อ่ำสำลี นักกีฬา
16 . เด็กชายณัฐวุฒิ ไพริด นักกีฬา
17 . เด็กชายณัฐวัฒน์ จันสารคาม นักกีฬา
18 . เด็กชายอนุวัต อยู่วัฒนา นักกีฬา
19 . นายธนาเศรษฐ์ โภชน์อุดมสิน ผู้ฝึกสอน
20 . นายจำปี อ่ำอำไพ ผู้ฝึกสอน
21 . นายรพีภัทร์ เพ็ชรเทียน นักกีฬา
22 . นายพงศกร ดวงทา นักกีฬา
4. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นายวิณัฐ รางกระโทก นักกีฬา
2 . เด็กชายธงชัย อุ่นอินทร์ นักกีฬา
3 . เด็กชายเจษฎา ขาวเอี่ยม นักกีฬา
4 . เด็กชายอรรถพล ดาดง นักกีฬา
5 . เด็กชายวชิรวิชญ์ อ้นเกษ นักกีฬา
6 . เด็กชายปาราเมฆ ยุรมาตร์ นักกีฬา
7 . เด็กชายธนสิทธิ์ เจริญสุข นักกีฬา
8 . เด็กชายสราวุธ อยู่โพธิ์ นักกีฬา
9 . เด็กชายธนากาญจน์ ศรีสุโพธิ์นารี นักกีฬา
10 . เด็กชายวรานนท์ สาขุนทด นักกีฬา
11 . เด็กชายรวิโรจน์ คงแสงศักดิ์ นักกีฬา
12 . เด็กชายสุวิจักษ์ ม่วงแนม นักกีฬา
13 . นายอธิรวัฒน์ สร้อยคำ นักกีฬา
14 . นายชนันธร ถิ่นซื่อตรง นักกีฬา
15 . นายทวีศักดิ์ หวัดสูงเนิน นักกีฬา
16 . นายธนรินทร์ โอชะ ผู้ฝึกสอน
17 . นายกิตติ อุทก ผู้ฝึกสอน
18 . นางสาวโชติกา ศรีสอน ผู้ฝึกสอน
19 . เด็กชายฐาณิศร จิตปัญโญ นักกีฬา
20 . นายธีรภัทร พงษ์พรต นักกีฬา
21 . นายนพดล เพ็งพันธ์ นักกีฬา
5. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . ด.ช.ไตรวิทย์ งามกระโทก นักกีฬา
2 . ด.ช.กษิภัท พัทมณี นักกีฬา
3 . ด.ช.กันทรากร แก้วเกิด นักกีฬา
4 . ด.ช.กมลรัฐ เล็กกระโทก นักกีฬา
5 . ด.ช.ไกรวิชญ์ หาญสูงเนิน นักกีฬา
6 . ด.ช.นฤชัย ไหลครบุรี นักกีฬา
7 . ด.ช.สุพัฒน์ นกพ่วง นักกีฬา
8 . ด.ช.พิษณุพงศ์ จักจังหรีด นักกีฬา
9 . ด.ช.นำชัย สนธิรัตน์ นักกีฬา
10 . ด.ช.พงศภัค เนืองเสน นักกีฬา
11 . ด.ช.จักรี จุฑานิตย์ นักกีฬา
12 . ด.ช.วรินทร พัดมณี นักกีฬา
13 . ด.ช.ภูวดล เสารี นักกีฬา
14 . ด.ช.จีรภัทร อุ๋ยตระกูล นักกีฬา
15 . ด.ช.พานนิวัฒน์ รสจันทร์ นักกีฬา
16 . ด.ช.เขมทัต ดาเดช นักกีฬา
17 . นายกรรชัย หุนกระโทก ผู้ฝึกสอน
18 . นายไพรทูล ปั้นแสง ผู้ฝึกสอน
19 . นายสุธิชัย เหมยอ้าย ผู้ฝึกสอน
20 . นายวัชระ มาลี ผู้ฝึกสอน
6. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายวีระชัย อ่อนหอม นักกีฬา
2 . เด็กชายพีระพงษ์ คำแพง นักกีฬา
3 . เด็กชายธนากร อยู่สนอง นักกีฬา
4 . เด็กชายประวิทย์ ดอนพรม นักกีฬา
5 . เด็กชายธีรภัทร ทองสาหร่าย นักกีฬา
6 . เด็กชายเอกรักษ์ จันสุก นักกีฬา
7 . เด็กชายศุภฤกษ์ นาทิพย์ นักกีฬา
8 . นายศราวุธ แก้วดอนไพร นักกีฬา
9 . เด็กชายสุชานันท์ ทัดบรรจง นักกีฬา
10 . เด็กชายธีรพงษ์ พูลวังทอง นักกีฬา
11 . เด็กชายชัชพงษ์ เทพนิคม นักกีฬา
12 . เด็กชายจารุกร ทองตัน นักกีฬา
13 . นายชาญณรงค์ มานักฆ้อง ผู้ฝึกสอน
14 . นายณัฐพล วรรณสุข ผู้ฝึกสอน
15 . เด็กชายพชรพล มุมขุนทด นักกีฬา
16 . เด็กชายสุรพัศ เลิกนอก นักกีฬา
17 . เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แผวผาลา นักกีฬา
18 . เด็กชายกล้าเกล้า เณรนาค นักกีฬา
19 . เด็กชายณัฐพล มีจันโท นักกีฬา
20 . เด็กชายภัทรธร ศรีชามก นักกีฬา
7. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . ด.ช.ธนกร นาพิมพ์ นักกีฬา
2 . ด.ช.ธนภัทธ์ จินดามัง นักกีฬา
3 . ด.ช.รัฐพล คำไพร นักกีฬา
4 . ด.ช.อัครพนธ์ ลิสสีมา นักกีฬา
5 . ด.ช.ภรัคพล พินิจ นักกีฬา
6 . ด.ช.กฤตเมธ เชื้อพันธ์ นักกีฬา
7 . นายภิควัตร บำรุงขันธ์ นักกีฬา
8 . นายสนธยา พิมพ์เสนา นักกีฬา
9 . นายภานุพงษ์ ศรีสุข นักกีฬา
10 . นายจิรวัชร วันกลิ้ง นักกีฬา
11 . นายณภัทร ตระตูลทิพย์ นักกีฬา
12 . นายภรัญยู กงพาน นักกีฬา
13 . นายสรวิชญ์ กล่อมเกลี้ยง นักกีฬา
14 . ด.ช.ทินภัทร ทะริยะ นักกีฬา
15 . นายพีระพล เทศเอม ผู้ฝึกสอน
16 . ด.ช.ณัฐภัทร คำจันดา นักกีฬา
17 . ด.ช.ภูวดล วิชัยวงค์ นักกีฬา
18 . นายธาราเทพ มะลิซ้อน นักกีฬา
19 . ด.ช.ธนภัทร สมบุตร นักกีฬา
8. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายอธิพงษ์ กรีรส นักกีฬา
2 . เด็กชายปองกิตต์ เกิดดี นักกีฬา
3 . เด็กชายวงศกร ศรีบุตรตา นักกีฬา
4 . เด็กชายศุภกร บุญกระจ่าง นักกีฬา
5 . เด็กชายพิเชฐ มุกดารัตน์ นักกีฬา
6 . เด็กชายณภัทร กรีรส นักกีฬา
7 . เด็กชายธีรพันธุ์ บุญทะระ นักกีฬา
8 . เด็กชายชิติพัทธ์ บุญประสิทธิ์ นักกีฬา
9 . เด็กชายสหรัฐ เผ่าฉนวน นักกีฬา
10 . เด็กชายณัฐพล เอี่ยมสำอางศ์ นักกีฬา
11 . เด็กชายธีรภัทร ประกอบกสิการ นักกีฬา
12 . นายภูวนัตถ์ วรจันทร์เพ็ญศรี นักกีฬา
13 . นายชาวี มะโนธรรม นักกีฬา
14 . นายอดิโชค ตั้งภูเขียว นักกีฬา
15 . เด็กชายปริยากร ไกรกาพย์ นักกีฬา
16 . เด็กชายชนะภัย พ่วงเกิด นักกีฬา
17 . เด็กชายปัณณชัย มาละ นักกีฬา
18 . เด็กชายอภิชาติ บุญเงิน นักกีฬา
19 . นายวชิรวิทญ์ มาเชื้อ นักกีฬา
20 . เด็กชายวัชระ วัฒนะศิริ นักกีฬา
21 . นางสาวนันท์นภัส อมดวง ผู้ฝึกสอน
22 . นายธราเทพ บุตรอินทร์ ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional