ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ผลการแข่งขัน กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร
1. บางกระทุ่ม 2ชนะเลิศ 1 . เด็กชายภัคพงศ์ จิ๋วน๊อต นักกีฬา
2 . เด็กชายอัครรินฐ์ จำปาทอง นักกีฬา
3 . ว่าที่ร.ต.วัฒนา บุญหว่าน ผู้ฝึกสอน
4 . เด็กชายปภาวิน ยี่สุ่นแก้ว นักกีฬา
5 . เด็กชายธนโชติ วงศ์ไชยา นักกีฬา
6 . เด็กชายณพชร คำเรืองศรี นักกีฬา
2. เนินมะปราง 1รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายสุรสร วรรณศิริ นักกีฬา
2 . เด็กชายวีรยุทธ คำพิทักษ์ นักกีฬา
3 . เด็กชายบรรณวิชญ์ เวลุตัง นักกีฬา
4 . เด็กชายธีรภัทร เสนานุช นักกีฬา
5 . เด็กชายธีรธาดา นาดี นักกีฬา
6 . นางบันทูน กันทวงศ์ ผู้ฝึกสอน
3. เนินมะปราง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายจิรภัทร ขวัญใจ นักกีฬา
2 . เด็กชายสิทธิโชค ศรีชัย นักกีฬา
3 . เด็กชายกมลภพ มะลิลา นักกีฬา
4 . เด็กชายธีระนิษฐ์ ศรีแก้วเลิศสกุล นักกีฬา
5 . เด็กชายศิวกร บุญประกอบ นักกีฬา
6 . นายณรงค์ แสนจันทร์ ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 4เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชาย​ชญานนท์​ หล่อเงิน นักกีฬา
2 . เด็กชาย​ฉัตรชัย​ แสนประสิทธิ์ นักกีฬา
3 . เด็กชาย​ณัฐกาล​ ​คุ้มภัย นักกีฬา
4 . เด็ก​ชายชนากร อ่อนอยู่ นักกีฬา
5 . เด็ก​ชายภูตะวัน​ กระแสกุล นักกีฬา
6 . นางสาวพรพะเยาว์​ คงอยู่ ผู้ฝึกสอน
5. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายศรุต ศรีชาวนา นักกีฬา
2 . เด็กชายชุติเทพ ปลื้มวงค์ นักกีฬา
3 . เด็กชายพิชยนนท์ ธนาศรี นักกีฬา
4 . เด็กชายภูวฤทธิ์ ภูสถาน นักกีฬา
5 . เด็กชายน้ำมนต์ สีบุ นักกีฬา
6 . นางสาวน้ำฝน ศึกษา ผู้ฝึกสอน
6. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายธเนศ มีสัตย์ นักกีฬา
2 . เด็กชายพิชตินันท์ ศิริบุตร นักกีฬา
3 . เด็กชายพิชิตพล นุชประเสริฐ นักกีฬา
4 . เด็กชายณัฐพงษ์ สมงาม นักกีฬา
5 . เด็กชายศุภภณ อัศวภูมิ นักกีฬา
6 . นางสาวสุวรรณรัตน์ เผยศิริ ผู้ฝึกสอน
7. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . ด.ช.ปกรณ์ ฤทธิ์กระจ่าง นักกีฬา
2 . ด.ช.วรดร นราศรี นักกีฬา
3 . ด.ช.ปิยพันธ์ รักชาติ นักกีฬา
4 . ด.ช.ชัยวัฒน์ รุณอ่อน นักกีฬา
5 . ด.ช.รัชชานนท์ พรมมาอินทร์ นักกีฬา
6 . นยสำรวย ยังนา ผู้ฝึกสอน
8. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายจักกริน อาตจันทึก นักกีฬา
2 . เด็กชายนิธิกร ขำบางโพธิ์ นักกีฬา
3 . เด็กชายปฐมฤกษ์ เสมียนอ่ำ นักกีฬา
4 . เด็กชายเมธัส ทับมี นักกีฬา
5 . เด็กชายศุภโชค บุญชื่น นักกีฬา
6 . นายธนกฤต ณัฐนิคม ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional