ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ผลการแข่งขัน กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร
1. เนินมะปราง 1ชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ลิสสีมา นักกีฬา
2 . เด็กหญิงวรรณรษา ขุนราช นักกีฬา
3 . เด็หญิงชนิสรา สมสา นักกีฬา
4 . เด็กหญิงณัฐชยา น้อยสี นักกีฬา
5 . เด็กหญิงปณิชา ครอบตะคุ นักกีฬา
6 . นางสาวกมลชนก ศรีสุนทร ผู้ฝึกสอน
2. เนินมะปราง 2รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงรินรดา เทียนเหลือ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกวินทิพย์ อ่ำนิ่ม นักกีฬา
3 . เด็กหญิงนฤมล ปาดจัก นักกีฬา
4 . เด็กหญิงณัฐตะพร ทะทร้อย นักกีฬา
5 . เด็กหญิงมนฑกานต์ ทะสร้อย นักกีฬา
6 . นายพร้อมพงศ์ บุญรอด ผู้ฝึกสอน
3. วังทอง 5รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . ด.ญ.ฑิฆัมพร จอมมาลัย นักกีฬา
2 . ด.ญ.เพ็ญพรรษา จันทร์สิงห์ นักกีฬา
3 . ด.ญ.พิมพ์ลดา ศรีเจริญ นักกีฬา
4 . ด.ญ.พลอยไพลิน การะเกตุ นักกีฬา
5 . ด.ญ.ลักษณ์นารา สมยาประเสริฐ นักกีฬา
6 . นายสุธิชัย เหมยอ้าย ผู้ฝึกสอน
4. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงชญาภา อบเชย นักกีฬา
2 . เด็กหญิงขวัญข้าว ฟักเงิน นักกีฬา
3 . เด็กหญิงปนัสยา ทับทิมจันทร์ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงฐิติมา ภักดีโต นักกีฬา
5 . เด็กหญิงเกวลิน มาลัยทิพย์ นักกีฬา
6 . นางประภาวรรณ รองเมือง ผู้ฝึกสอน
5. วังทอง 4เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . ด.ญ.ทัศนียา สีพันนา นักกีฬา
2 . ด.ญ.กัญภร ทองชาวนา นักกีฬา
3 . ด.ญ.ภัทรวดี ราชชมภู นักกีฬา
4 . ด.ญ.ไพลิน พูลโพธิ์ นักกีฬา
5 . ด.ญ.ชญาดา บุญราศรี นักกีฬา
6 . นางสาววิไลพร จันทร์หอม ผู้ฝึกสอน
6. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายศรัณย์พัชร เชาวนะ ผู้ฝึกสอน
2 . ด.ญ.จันทร์ทิมาพร อยู่เจริญ นักกีฬา
3 . ด.ญ.ฑิฆัมพร พรหมทอง นักกีฬา
4 . ด.ญ.เบญญาภา นิลสนธิ นักกีฬา
5 . ด.ญ.ฐิติพร อินพิทักษ์ นักกีฬา
6 . ด.ญ.อนุธิดา อภิมล นักกีฬา
7. บางกระทุ่ม 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงณัฐชพร มณีศาล นักกีฬา
2 . นางสาวสัตตบงกช ยอดบุษดี ผู้ฝึกสอน
3 . เด็กหญิงวิกันดา เมฆทับ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงกัลยรัตน์ จิตจริต นักกีฬา
5 . เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจนุ่มนิ่ม นักกีฬา
6 . เด็กหญิงอิษรา โพธิ์นวม นักกีฬา
8. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงกัญญณัท วันทองสุก นักกีฬา
2 . เด็กหญิงชุติมณฑ์ มากด่าน นักกีฬา
3 . เด็กหญิงจิราพร เนียมชาวนา นักกีฬา
4 . เด็กหญิงธัญพิมล คงชาวนา นักกีฬา
5 . เด็กหญิงเจนจิรา อินทร์โอภาศ นักกีฬา
6 . นางรุ่งทิพย์ ฐาพันธุ์ ผู้ฝึกสอน
9. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงณัฐริกา อินทรมา นักกีฬา
2 . เด็กหญิงณัฏฐนันท์ มากกุล นักกีฬา
3 . เด็กหญิงวริสรา สิงรักษ์ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงน้ำเบญจทิพย์ พุฒทอง นักกีฬา
5 . เด็กหญิงนภัสสร คุ้มพ่วง นักกีฬา
6 . นางสาววรวรรณ ลือชา ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional