ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ผลการแข่งขัน กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร
1. วังทอง 4ชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงวิยดา แซ่ตั้ง นักกีฬา
2 . นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์ ผู้ฝึกสอน
2. บางกระทุ่ม 1รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงสุภาวิดา สกุลงาม นักกีฬา
2 . นางสาวศิริวรรณ พงศ์ศรี ผู้ฝึกสอน
3. วังทอง 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงธัญรัตน์ สิงห์สอน นักกีฬา
2 . นางสาวกาญจนา คงเทศน์ ผู้ฝึกสอน
4. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงกัลยรัตน์ โคตรหลักคำ นักกีฬา
2 . นางจอมจันทร์ ทองเพ็ชร ผู้ฝึกสอน
5. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาว สมหญิง ขวัญอ่อน ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กหญิง เยาวมาลย์ เทพสุวรรณ นักกีฬา
6. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงพลอยรุ้ง เทียนพิมาย นักกีฬา
2 . นางสาวจิราพร ผลสุด ผู้ฝึกสอน
7. บางกระทุ่ม 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงพัชรี โคกทอง นักกีฬา
2 . นายอรัญ หมวกอินทร์ ผู้ฝึกสอน
8. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงขวัญข้าว ทองอิ่ม นักกีฬา
2 . นางสาวสุภารักษ์ จิณะกับ ผู้ฝึกสอน
9. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงเณศรา มงคลพันธ์ นักกีฬา
2 . นางสาวอรวรานันท์ ทองพานเหล็ก ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional