ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ผลการแข่งขัน กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร
1. บางกระทุ่ม 2ชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงชลธิชา พลอยระย้า นักกีฬา
2 . เด็กหญิงพัชรี โคกทอง นักกีฬา
3 . นายอรัญ หมวกอินทร์ ผู้ฝึกสอน
4 . เด็กหญิงชนิภรณ์ ตรีประดับ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงอารดา กลัดเนินกุ่ม นักกีฬา
2. วังทอง 2รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . ด.ญ.กุลภรณ์ ตุลาชัย นักกีฬา
2 . ด.ญ.พรรณนารา ลำตาล นักกีฬา
3 . ด.ญ.นิพาดา ฤทธิ์เดช นักกีฬา
4 . ด.ญ.ลักษิกา พลคำมาก นักกีฬา
5 . นายอนุวัฒน์ ทัศบุตร ผู้ฝึกสอน
3. เนินมะปราง 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงกมลพร ประสงค์ผล นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกัลยรัตน์ โคตรหลักคำ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงหนึ่งฤทัย พุ่มเผย นักกีฬา
4 . เด็กหญิงปิยะมา สุวรรณกรึก นักกีฬา
5 . นายกานจ์ เกตุภันฑ์ ผู้ฝึกสอน
4. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงนัฐณิญา ชาชาวนา นักกีฬา
2 . เด็กหญิงฐานิดา ทับพันธ์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงนภัศรา ชาชาวนา นักกีฬา
4 . นายอนุชา แก้วมั่น ผู้ฝึกสอน
5 . ด.ญ.อมรวรรณ สมานโสต นักกีฬา
5. วังทอง 4เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงดวงกมล สีชมพู นักกีฬา
2 . เด็กหญิงปณิตา จันทะบุตร นักกีฬา
3 . เด็กหญิงภาศิณี เนตรสุนทร นักกีฬา
4 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยกุล นักกีฬา
5 . นายบุญญฤทธิ์ อุตทา ผู้ฝึกสอน
6. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงศศิวิมล สาดา นักกีฬา
2 . เด็กหญิงนริศรา จือชัย นักกีฬา
3 . เด็กหญิงปาปาพิว นักกีฬา
4 . เด็กหญิงธัญรัตน์ สิงห์สอน นักกีฬา
5 . นางสาวกาญจนา คงเทศน์ ผู้ฝึกสอน
7. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงพศิกา สีลา นักกีฬา
2 . เด็กหญิงฉัตรธิดา ปาดจัก นักกีฬา
3 . เด็กหญิงทัดดาว สุระภี นักกีฬา
4 . เด็กหญิงณัฏธิดา จันทร์สงเคราะห์ นักกีฬา
5 . นายมนตรี พุกอิ่ม ผู้ฝึกสอน
6 . นายมนตรี พุกอิ่ม ผู้ฝึกสอน
8. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ เพ็งบ้านไร่ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงวันสิริ หวยสูงเนิน นักกีฬา
3 . เด็กหญิงวราวรรณ จาดยางโทน นักกีฬา
4 . นางสาวกาญจนา พานทอง ผู้ฝึกสอน
5 . ด.ญ.ญาณินท์ โสวัตร์ นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional