ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ผลการแข่งขัน กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร
1. วังทอง 1ชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงรสสุคลธ์ พุทพัน นักกีฬา
2 . นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็ก​หญิง​กัลยา​ จุ๊กเจ๊ก นักกีฬา
2 . นายสิรวิชญ์์​ แก้วหาย​เคราะห์​ ผู้ฝึกสอน
3. วังทอง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงธัญชนก ทิมบึงพร้าว นักกีฬา
2 . นางสาวนงลักษณ์ สายบัว ผู้ฝึกสอน
4. บางกระทุ่ม 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวกัญญารัตน์ ภาคศัพท์ ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กหญิงจิราวรรณ จำปานิล นักกีฬา
5. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงนาตาฌา เอมอิ่ม นักกีฬา
2 . นายสุราษฎร์ ใจขัน ผู้ฝึกสอน
6. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงกฤติยา ทองปัน นักกีฬา
2 . นางสาวธัญญาศิริ ภูมิชัย นักกีฬา
7. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงกัลยาณี ทองจันดา นักกีฬา
2 . นางสาวฐานิกา ชูชัย ผู้ฝึกสอน
8. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายธนกฤต ณัฐนิคม ผู้ฝึกสอน
2 . ด.ญ.ปิยะนันต์ มาโพธิ์ชัย นักกีฬา
9. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงอริศรา เขียนกัน นักกีฬา
2 . นายแรงชัย จุ้ยด้วง ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional