ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ผลการแข่งขัน กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร
1. วังทอง 4ชนะเลิศ 1 . เด็กชายธีระวัฒน์ สวัสดิเกิด นักกีฬา
2 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 2รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายพรพิพัฒน์ ขุนชัย นักกีฬา
2 . นายพรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ ผู้ฝึกสอน
3. เนินมะปราง 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายรพีภัทร ทรงภู่ นักกีฬา
2 . ว่าที่ ร.ต. วสันต์ ภัทรศิริวานิช ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายณัฐพงษ์ ขำชาวนา นักกีฬา
2 . นางสาวกาญจนา คงเทศน์ ผู้ฝึกสอน
5. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายณัฐภัทร คำจันดา นักกีฬา
2 . นายแรงชัย จุ้ยด้วง ผู้ฝึกสอน
6. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายธนาวุฒิ สุวรรณรัตน์ นักกีฬา
2 . นายอนุชา แก้วมั่น ผู้ฝึกสอน
7. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายนัฐนนท์ ภูษา นักกีฬา
2 . นางสาวชิดชนก ไชยงามเมือง ผู้ฝึกสอน
8. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางณัฐกานต์ ฮ้อธิวงศ์ ผู้ฝึกสอน
2 . ด.ช.กล้าเกล้า เณรนาค นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional