ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ผลการแข่งขัน เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี
1. เนินมะปราง 2ชนะเลิศ 1 . เด็กชายวรเมธ รูปโฉม นักกีฬา
2 . เด็กชายปรมะ รักษ์กระโทก นักกีฬา
3 . เด็กชายสุระพัศ นามวงศ์ นักกีฬา
4 . นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 5รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายไกรวิชญ์ พงษ์พานิช นักกีฬา
2 . เด็กชายภูธเนศ ทองใบ นักกีฬา
3 . เด็กชายจิรทีปต์ ทัศนกาลจน์ นักกีฬา
4 . เด็กชายภูมินทร์ ดำรงกระโทก นักกีฬา
5 . นางสาวอมรรัตน์ สามโพธิ์ศรี ผู้ฝึกสอน
3. วังทอง 3รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นางวรรณา เขมดำรง ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กชายภานุกร นิเวศนา นักกีฬา
3 . เด็กชายโชคอนันต์ เสือแพร นักกีฬา
4 . เด็กชายจตุพล จันทร์เจริญ นักกีฬา
5 . เด็กชายรณสิทธิ กล่อมกระมล นักกีฬา
4. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายณัฐวุฒิ ยิ้มเกิด นักกีฬา
2 . เด็กชายศุภากรณ์ ยิ้มเกิด นักกีฬา
3 . นายกรกฎ ว่องนุกูลสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน
4 . นางสาวทิพาชา นวลหลง ผู้ฝึกสอน
5 . นายสุภวัฒน์ กันชัยยา นักกีฬา
5. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายศรพิพัฒน์ ขัดติวงศ์ นักกีฬา
2 . เด็กชายจักรกฤษ มีช้อย นักกีฬา
3 . เด็กชายเพชรรัตน์ สุดใจ นักกีฬา
4 . เด็กชายศุภสิทธิ์ ดวงอุดมทรัพย์ นักกีฬา
5 . เด็กชายไพสิฐ ชวนชม นักกีฬา
6. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายปิยวัฒน์ คำเกษ นักกีฬา
2 . เด็กชายภานุวัตน์ ไพรงาม นักกีฬา
3 . เด็กชายธาวิน พูลสุข นักกีฬา
4 . นางสาวปวีณา ฉายศรี ผู้ฝึกสอน
5 . นางสาวอารียา ม่วงคำ ผู้ฝึกสอน
7. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายอนุวัต อยู่วัฒนา นักกีฬา
2 . เด็กชายนพเกล้า บุญช่วย นักกีฬา
3 . เด็กชายเกรียงไกร แก้วบางทราย นักกีฬา
4 . เด็กชายชยุตพงศ์ จันทร นักกีฬา
5 . นางสาวนิศารัตน์ บุญยืน ผู้ฝึกสอน
8. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . ด.ช.ภัทรพล สุขสมสุข นักกีฬา
2 . ด.ช.นัฐพร ทองใบ นักกีฬา
3 . ด.ช.รัฐภูมิ กิ่งกาหลง นักกีฬา
4 . ด.ช.ภัทรกร สร้อยมี นักกีฬา
5 . นายสำรวย ยังนา ผู้ฝึกสอน
9. บางกระทุ่ม 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวกัญญารัตน์ ภาคศัพท์ ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กชายปัณณวิชญ์ วดีศิริศักดิ์ นักกีฬา
3 . เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเปีย นักกีฬา
4 . เด็กชายอาทิตย์ จูบ้านไร่ นักกีฬา
5 . เด็กชายอภิสร ชมขำ นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional