ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ผลการแข่งขัน กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร
1. วังทอง 4ชนะเลิศ 1 . เด็กชายรัฐภูมิ ศรีแก้ว นักกีฬา
2 . เด็กชายภัทรภูมิ หงษ์เวียงจันทร์ นักกีฬา
3 . เด็กชายวิทวัส เอมชาวนา นักกีฬา
4 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น ผู้ฝึกสอน
5 . ด.ช.ธีระวัฒน์ สวัสดิเกิด นักกีฬา
2. เนินมะปราง 1รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายนันทกร ใจสมัคร นักกีฬา
2 . เด็กชายปราโมทย์ ปิ่นดี นักกีฬา
3 . เด็กชายดนู อำภัย นักกีฬา
4 . เด็กชายอดิเทพ โพธิรัมย์ นักกีฬา
5 . นายอิทธิมนต์ ทาทอง ผู้ฝึกสอน
3. เนินมะปราง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . ด.ช นนทกาญจน์ หลงขาว นักกีฬา
2 . ด.ช ปริญญา อินนวล นักกีฬา
3 . นายธนากร แสงทอง นักกีฬา
4 . นายธราเทพ มะลิซ้อน นักกีฬา
5 . นางสาวทาริกา นนทพัฒน์ ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายทองสุข เทียมราช ผู้ฝึกสอน
2 . นายพัชรพง คงสมบูรณ์ นักกีฬา
3 . นายดนุสรณ์ แท่งทอง นักกีฬา
4 . เด็กชายพิษณุ พลอยเลิศ นักกีฬา
5 . เด็กชายธนพล คงสมบูรณ์ นักกีฬา
5. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายจตุภัทร สาระขวัญ นักกีฬา
2 . เด็กชายนครินทร์ เพ็ญสุภา นักกีฬา
3 . เด็กชายคิมหรรษ์ แก้วนนท์ นักกีฬา
4 . เด็กชายชนาธิป ใยลำยวง นักกีฬา
5 . นายอนุชา แก้วมั่น ผู้ฝึกสอน
6. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายอดิศร เพ็งพาด นักกีฬา
2 . นายณรรฐพล เนียมสัมฤทธิ์ ผู้ฝึกสอน
3 . เด็กชายบัณฑิต ท้ายนาค นักกีฬา
4 . นายแจ้งวัฒนะ หุ่นฉัตร นักกีฬา
5 . นายชญาณัฐ ศรีทอง นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional