ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวกนกวรรณ แพรสุรินทร์ (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      2 . นางสาวชื่นนภา ทิวาลัย (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      3 . เด็กชายกฤษณากร เดชรักษ์ (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      4 . เด็กชายนภัทร จันทะไพร (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      5 . เด็กชายอนิวัตต์ ทาดา (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))

บางกระทุ่ม 2

      1 . ด.ช.ปัณณวิชญ์ พองผลา (วัดท่านา)
      2 . ด.ช.พรรษา ไทยเจริญ (วัดท่านา )
      3 . ด.ช.ศิวฤทธิ์ สุขสำราญ (วัดท่านา )
      4 . ด.ช.เตชิต ชอนหนองบอน (วัดท่านา)
      5 . นางสาวกัญญวรัชญ์ ผลสุด (วัดท่านา)

วังทอง 1

      1 . นางสาวสุวรรณา แซกรัมย์ (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      2 . เด็กชายณัฐพงษ์ สิงคำ (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      3 . เด็กชายพัทธนันท์ ผลประเสริฐ (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      4 . เด็กชายภาคภูมิ พรสุวรรณ (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      5 . เด็กชายวรเมธ ขุนทอง (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)

วังทอง 2

      1 . นายวิทวัส ทองคำ (บ้านตอเรือ)
      2 . เด็กชายถิรายุ รสโฉม (บ้านตอเรือ)
      3 . เด็กชายประสภโชคน์ ช้อนทอง (บ้านตอเรือ)
      4 . เด็กชายอนุวัฒน์ สุภาพันธ์ (บ้านตอเรือ)
      5 . เด็กชายเลา แซ่วื่อ (บ้านตอเรือ)

วังทอง 3

      1 . นายศุภณัฐ ล้อสินคำ (โรงเรียนบ้านวังพรม)
      2 . เด็กชายคุณากร ป่าไม้ทอง (โรงเรียนบ้านวังพรม)
      3 . เด็กชายจิตติพัฒน์ อ่างรัมย์ (โรงเรียนบ้านวังพรม)
      4 . เด็กชายธนพัฒน์ คำท้าว (โรงเรียนบ้านวังพรม)
      5 . เด็กชายวงศกร เกียรติวิริยะพงษ์ (โรงเรียนบ้านวังพรม)

วังทอง 4

      1 . นางสาวจุฑรารัตน์ สกุลปทุมทอง (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      2 . เด็กชายจิรายุ จุมพรม (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      3 . เด็กชายธนธรณ์ ธูปเกิด (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      4 . เด็กชายภาคิน พุฒผล (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      5 . เด็กชายสายลม ปราณีตพลกรัง (โรงเรียนสามัคคีธรรม)

วังทอง 5

      1 . นางสาวสุวรรณรัตน์ เผยศิริ (บ้านเข็ก)
      2 . เด็กชายปรเมศวร์ หนุนครบุรี (บ้านเข็ก)
      3 . เด็กชายพิชตินันท์ ศิริบุตร (บ้านเข็ก)
      4 . เด็กชายพิชิตพล นุชประเสริฐ (บ้านเข็ก)
      5 . เด็กชายศุภภณ อัศวภูมิ (บ้านเข็ก)

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวปวีณา ฉายศรี (โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง)
      2 . นางสาวอารียา ม่วงคำ (โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง)
      3 . เด็กชายนวมินทร์ ภูคำมี (โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง)
      4 . เด็กชายภูริพัฒน์ ภักดี (โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง)
      5 . เด็กชายวรศักดิ์ สมปร้อง (โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง)

เนินมะปราง 2

      1 . นางสาวนุดา ขุนทอง (โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์)
      2 . ว่าที่ร้อยตรีวรพล โพตะกาว (โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์)
      3 . เด็กชายกรวิทญ์ สุขสมัคร (โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์)
      4 . เด็กชายภูมิพิพัฒน์ เพชรน้อย (โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์)
      5 . เด็กชายอรรตพล บุญเรือง (โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional