ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวธนัญญา สังข์ทอง (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) )
      2 . นางสาวพลอยชนก ศรีพระจันทร์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) )
      3 . นางสาวสุกัญญา เพียงผล (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) )
      4 . นายวีรยุทร ปรางทอง (โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร)
      5 . นายสิทธิชัย ราวิล (โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร)
      6 . เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ธูปชาวนา (โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร)
      7 . เด็กหญิงนภัสสรา เศษผักหวาน (โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร)
      8 . เด็กหญิงนันท์ชพร แสงจันทร์ (โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร)
      9 . เด็กหญิงปิยะนันท์ มาโพธิ์ชัย (โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร)
      10 . เด็กหญิงพลอยศิลา ถนอมชาติ (โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร)
      11 . เด็กหญิงวาริน กลิ่นชาวนา (โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร)

บางกระทุ่ม 2

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 1

      1 . ด.ญ.กนิษบา ใจลิน (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      2 . ด.ญ.ณัฐธิดา เอี่ยมสะอาด (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      3 . ด.ญ.ปรีญยฎา บุญแต่ง (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      4 . ด.ญ.ฟ้าใส คำพวง (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      5 . ด.ญ.วรรณิศา จันคีรี (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      6 . ด.ญ.ศศิวรรณ ฉายสุวรรณ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      7 . ด.ญ.อรกัญญา ก้อนเพียง (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      8 . น.ส.กมลชนก ศรีมนทา (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      9 . น.ส.วริศรา ตลึงเพชร (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      10 . น.ส.สุกัลยาณี จันทร์แดง (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      11 . นายประกาย ชัยวงค์ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      12 . นายอ๓ิชาติ เอี่ยมสงคราม (โรงเรียนบ้านน้ำริน)

วังทอง 2

      1 . นายวิษณุ บุญมาก (บ้านท่าข้าม)
      2 . นายเขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ (บ้านท่าข้าม)
      3 . เด็กหญิงกนกอร หมั่นจิตร์ (บ้านท่าข้าม)
      4 . เด็กหญิงกุลภัสสร์ พิมเสน (บ้านท่าข้าม)
      5 . เด็กหญิงนฤมล บุเกตุ (บ้านท่าข้าม)
      6 . เด็กหญิงนฤมล อินสถิตย์ (บ้านท่าข้าม)
      7 . เด็กหญิงพุทธินันท์ สุขเมือง (บ้านท่าข้าม)
      8 . เด็กหญิงวราภา สีเสือ (บ้านท่าข้าม)
      9 . เด็กหญิงวิญาดา ซื่อตรง (บ้านท่าข้าม)
      10 . เด็กหญิงวิภาดา ซื่อตรง (บ้านท่าข้าม)
      11 . เด็กหญิงสุภัสสรา แดงจันที (บ้านท่าข้าม)
      12 . เด็กหยิงอัญชลี สองขุนทด (บ้านท่าข้าม)

วังทอง 3

      1 . นายชาญณรงค์ มานักฆ้อง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      2 . นายณัฐพล วรรณสุข (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      3 . เด็กหญิงกฤติยา ทองปัน (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      4 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปาทอง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      5 . เด็กหญิงชนิตา หุ่นสิงห์ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      6 . เด็กหญิงธันย์ชนก อยู่อิน (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      7 . เด็กหญิงปาณิศา กงเกตุ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      8 . เด็กหญิงพรรณพัชร โสภา (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      9 . เด็กหญิงวรรณวิสา ทองไสล (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      10 . เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อยู่สนอง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

วังทอง 4

      1 . ด.ญ.กนกวรรณ วุฒิ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      2 . ด.ญ.กรรณิการ สนธิโพธิ์ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      3 . ด.ญ.กัลยา บัววังโปร่ง (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      4 . ด.ญ.นุชนรา ไชยวงค์ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      5 . ด.ญ.นุชนาถ พุทธวงศ์ (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      6 . ด.ญ.พรรทิภา นาคสวัสดิ์ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      7 . ด.ญ.มัทนีย์ จำรัสประเสริฐ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      8 . ด.ญ.ยุวธิดา ศรีพระจันทร์ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      9 . ด.ญ.วรัญญา ศรีเจริญ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      10 . ด.ญ.สุภาวดี พลสว่าง (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      11 . นางสาวชยุดา ด่านเมืองจีน (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      12 . นายกิตติ อุทก (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)
      13 . นายธนรินทร์ โอชะ (โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง)

วังทอง 5

      1 . นางสาวสุชาดา การะเกตุ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      2 . นายกิ่งดาว บุญเตาอิฐ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      3 . นายบุรินทร์ หนูดี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      4 . นายวัชระ มาลี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      5 . นายสุธิชัย เหมยอ้าย (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      6 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีหาราช (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      7 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนตระกูล (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      8 . เด็กหญิงจันทิมา เที่ยงเกษม (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      9 . เด็กหญิงชญานิศวร์ ศรีประดิษฐ์ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      10 . เด็กหญิงชลธิชา ตึกสูงเนิน (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      11 . เด็กหญิงชลลดา ระวังชน (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      12 . เด็กหญิงปาริชาติ ชัยโย (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      13 . เด็กหญิงพัชรพร อ่อนพรมราช (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      14 . เด็กหญิงมาลิตา พิมโพธิ์ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      15 . เด็กหญิงรติมาพร แก่นสันเทียะ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      16 . เด็กหญิงอรุณรัตน์ อุมา (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวช่อศิรดา วัยวัน (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      2 . นางสาวชไมพร บุญยิ่ง (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      3 . นางสาวนันทนัช คำอ่อน (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      4 . นางสาวพชรภัทร แว่นตาดี (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      5 . นางสาวรัชนาท พูลเพิ่ม (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      6 . นายมงคล จันทร์ลา (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      7 . เด็กหญิงกริยา สุวรรณลา (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      8 . เด็กหญิงณิชาภัทร คำอ่อน (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      9 . เด็กหญิงพิสินี อินทะเลีย (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      10 . เด็กหญิงมาริสา ขุนราช (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      11 . เด็กหญิงรจนา แสงปัญญา (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      12 . เด็กหญิงวิภาดา หินทอง (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))

เนินมะปราง 2

      1 . ด.ญ จีรนันท์ พันโสดา (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      2 . ด.ญ กัลยกร เสนนะ (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      3 . ด.ญ จิรธิดา นรชาญ (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      4 . ด.ญ ชยุตรา ฟ้าคะนอง (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      5 . ด.ญ ธนัชพร ทองสุข (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      6 . ด.ญ นริศรา มานะ (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      7 . ด.ญ นุชวรี ทองวิเชียร (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      8 . ด.ญ ปนัดดา ขมขุนทด (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      9 . ด.ญ ศิรินาถ งามยิ่ง (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      10 . ด.ญ สุทธิดา เกิดยิ้ม (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      11 . ด.ญ อนันยา ยอดรัก (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      12 . นางสาว ทาริกา นนทพัฒน์ (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      13 . นางสาวศิริญาพร โภคทรัพย์ (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      14 . นายพรพิทักษ์ แสงพระจันทร์ (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional