ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นายเชิดชู แก้วลบ (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      2 . ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธิชาย ต้องแต้ม (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      3 . เด็กชายกุลธวัช ทองเทียน (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      4 . เด็กชายจิรายุ งามทะวงษ์ (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      5 . เด็กชายชลธาร มะณีเติม (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      6 . เด็กชายทฤษฏี เหลาเลิศ (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      7 . เด็กชายทานวีร์ เหลาเลิศ (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      8 . เด็กชายพรพิชัย อ้นชาวนา (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      9 . เด็กชายภูริณัฐ สมานมิตร (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      10 . เด็กชายวิชญะ พรหมมา (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      11 . เด็กชายอธิราช วิวัฒน์ (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))

บางกระทุ่ม 2

      1 . นางวิภาดา โพธิ์ดง (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      2 . นางสาวนภัสสร ติครบุรี (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      3 . นายณัฐกิตติ์ บุญคง (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      4 . นายธีรนันภัทร โพธิ์ดง (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      5 . นายพิษณุ พวงทอง (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      6 . เด็กชายกิตติคุณ แขวกระทุ่ม (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      7 . เด็กชายณฐกร เงินจันทร์ (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      8 . เด็กชายธนชาติ ปานแย้ม (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      9 . เด็กชายธีรภัทร์ ยิ่งนอก (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      10 . เด็กชายธีร์กวินณ์ ช้างปาน (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      11 . เด็กชายปธานิน ตุ้มทอง (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      12 . เด็กชายศักดินนท์ ไพรสิงห์ (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      13 . เด็กชายสิทธิชัย ปาปะไพ (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      14 . เด็กชายอติชาญ จี้หอม (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      15 . เด็กชายเตชิต เอมพิน (โรงเรียนวัดโคกสลุด)

วังทอง 1

      1 . นางสาวกุลจิรา สินทา (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      2 . นางสาวพิชญาพร แจงทอง (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      3 . นางสาวสุธินี สาลี (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      4 . นายอรรถชัย นันตะวงษ์ (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      5 . เด็กชายณัฐพนธ์ เข็มทอง (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      6 . เด็กชายธนาศร พันธ์กลาง (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      7 . เด็กชายธวัชชัย คำอิน (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      8 . เด็กชายธีรภัทร เฉยสอน (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      9 . เด็กชายพิชญะ เหลาท้าว (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      10 . เด็กชายภูมิกร อะโนศรี (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      11 . เด็กชายยุทธศักดิ์ คุณพลอย (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)
      12 . เด็กชายสรวิศ แก้วทองดี (โรงเรียนบ้านหนองปรือ)

วังทอง 2

      1 . นางสาวกัลยรัตน์ ชื่นวงศ์ (โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43))
      2 . นางสาวอนัญญา จันทะคูณ (โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43))
      3 . ว่าที่ ร้อยตรีหญิงชลดา บัวสี (โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43))
      4 . เด็กชายจารุพัฒน์ แสงสุวรรณ์ (โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43))
      5 . เด็กชายณัฐพล นันทะแพทย์ (โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43))
      6 . เด็กชายธนภัทร บุญมา (โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43))
      7 . เด็กชายนรินทร งามดอน (โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43))
      8 . เด็กชายปภาวิชญ์ พันทะวงษ์ (โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43))
      9 . เด็กชายพงค์พัฒน์ นันทะแพทย์ (โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43))
      10 . เด็กชายพิทวัส บุญอาจ (โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43))
      11 . เด็กชายภานุวัฒน์ พันทะวงษ์ (โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43))
      12 . เด็กชายรัฐพล สามารถ (โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43))
      13 . เด็กชายวรรณชาติ ทองทา (โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43))
      14 . เด็กชายสุชาครีส์ คำสุข (โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43))
      15 . เด็กชายอภิวัฒน์ จุลวิถี (โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43))

วังทอง 3

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 4

      1 . นางสาวฉัตรสุดา ทรัพย์เจริญ (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      2 . นายภาณุพงศ์ เลิศคง (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      3 . เด็กชายคุณากร บุญผ่อง (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      4 . เด็กชายณัฏฐพงศ์ แดงชาวนา (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      5 . เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์อักศร (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      6 . เด็กชายศุภกร เผือกโฉลง (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      7 . เด็กชายสิทธิศักดิ์ อยู่บุญ (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      8 . เด็กชายสุรศักดิ์ อ่ำบางกระทุ่ม (โรงเรียนสามัคคีธรรม)
      9 . เด็กชายเอกภพ รูปสม (โรงเรียนสามัคคีธรรม)

วังทอง 5

      1 . นางสาวณัฐชยา ศรีรัตนสุข (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      2 . นางสาวนิศารัตน์ ชมเทศ (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      3 . นางสาวสุภารักษ์ จิณะกับ (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      4 . นางอัญชลี เทศแก้ว (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      5 . นายสุธี อินมั่น (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      6 . นายแมน ไกรสอน (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      7 . เด็กชายณัฐพล เรืองศรี (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      8 . เด็กชายณัฐวัฒตร จารุเพ็ง (โรงเรียนบ้านสะเดา)
      9 . เด็กชายทัศนัย ทับทิมทอง (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      10 . เด็กชายธนวิชญ์ บุญเพิ่ม (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      11 . เด็กชายมนตรี อารีกุล (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      12 . เด็กชายวชิราวุฒิ สีแสน (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      13 . เด็กชายศุภกานต์ เดชห้วยไผ่ (โรงเรียนบ้านเจริญผล)
      14 . เด็กชายอนุชา จันนาค (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      15 . เด็กชายอภิชา ทรายทอง (โรงเรียนบ้านหนองพระ)

เนินมะปราง 1

      1 . นายกมล สมคิดวิไล (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      2 . นายวัลลพ ชูกะนันท์ (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      3 . เด็กชายชยธร เณรเกษร (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      4 . เด็กชายธนพล สุขเกษม (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      5 . เด็กชายธนพล แก้วระว้า (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      6 . เด็กชายนนทพัฒน์ พัฒนผล (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      7 . เด็กชายนริญทร เมืองทอง (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      8 . เด็กชายปูญญพัฒน์ วิระปิง (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      9 . เด็กชายภูดิษ สีมะนาว (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      10 . เด็กชายอัคนี สีดาคำ (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)

เนินมะปราง 2

      1 . นางสาวน้ำฝน ยาปัน (บ้านเนินมะปราง)
      2 . นายวีรเทพ ชัยชนะ (บ้านเนินมะปราง)
      3 . เด็กชายกันตพงศ์ บุญเจริญ (บ้านเนินมะปราง)
      4 . เด็กชายกิตติพงศ์ พานิช (บ้านเนินมะปราง)
      5 . เด็กชายชยพล เมืองทอง (บ้านเนินมะปราง)
      6 . เด็กชายชโยดม ง้วนหอม (บ้านเนินมะปราง)
      7 . เด็กชายธีรภัทร์ แก้วล้ำ (บ้านเนินมะปราง)
      8 . เด็กชายบุญฤทธิ์ ทองคำ (บ้านเนินมะปราง)
      9 . เด็กชายปัญฑิวัฒน์ สอนใหม่ (บ้านเนินมะปราง)
      10 . เด็กชายอัครพล ชัยเสนา (บ้านเนินมะปราง)
      11 . เด็กชายเตวิช ยศปัญญา (บ้านเนินมะปราง)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional