ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวทักษพร เกิดเที้ยง (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      2 . นายเชิดชู แก้วลบ (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      3 . เด็กหญิงชุติเนตร ทองอ้น (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      4 . เด็กหญิงทิตา ประสิทธิการ (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      5 . เด็กหญิงปริยาภัทร์ กัณหา (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      6 . เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เชื้อดี (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      7 . เด็กหญิงพิชชาภา จันทเสน (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      8 . เด็กหญิงภคพร นาคหาดกระบือ (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))
      9 . เด็กหญิงสุภาวิดา สกุลงาม (โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์))

บางกระทุ่ม 2

      1 . นางวิภาดา โพธิ์ดง (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      2 . นางสาวนภัสสร ติครบุรี (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      3 . นายณัฐกิตติ์ บุญคง (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      4 . นายธีรนันภัทร โพธิ์ดง (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      5 . นายพิษณุ พวงทอง (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      6 . เด็กหญิงกัญญาพัชร คงเมือง (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      7 . เด็กหญิงกุลดา ทองเนื้ออ่อน (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      8 . เด็กหญิงธาราทิพย์ โกสิงห์ (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      9 . เด็กหญิงปภัสรา บุญเปลื่อง (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      10 . เด็กหญิงพรรณวษา ดีอินทร์ (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      11 . เด็กหญิงวรดา เร่ในไพร (โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา)
      12 . เด็กหญิงศุภกานต์ เงินจันทร์ (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      13 . เด็กหญิงสุมิตตรา พูลยิ้ม (โรงเรียนวัดโคกสลุด)
      14 . เด็กหญิงอรนารถ ศรีปาน (โรงเรียนวัดโคกสลุด)

วังทอง 1

      1 . นางนิภารัตน์ แก้วสุวรรณ (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      2 . นางสาววรวรรณ ลือชา (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      3 . นางสาวสุกัญญา หม่องชา (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      4 . นางสาวเพ็ญนภา ยางสูง (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      5 . เด็กหญิงกมลนิตย์ สีบุ (โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง)
      6 . เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุวรรณสน (โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง)
      7 . เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สีฟอง (โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง)
      8 . เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์ กุลเจริญ (โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง)
      9 . เด็กหญิงทิพย์ลาวัลย์ ระหงษ์ (โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง)
      10 . เด็กหญิงปลายฟ้า โพทะจันทร์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      11 . เด็กหญิงปาปาพิว (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      12 . เด็กหญิงศศิวิมล สาดา (โรงเรียนบ้านซำหวาย)

วังทอง 2

      1 . นางสาวศิรินภา นาคแก้ว (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      2 . นายวิศววิท นาคะเกศ (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      3 . นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      4 . เด็กหญิงจินตนา นวลจันทร์ (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      5 . เด็กหญิงธนพร เผือกสีสุข (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      6 . เด็กหญิงปกเกศ บัวแสง (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      7 . เด็กหญิงปภาพร พันธ์พุก (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      8 . เด็กหญิงประภา แซ่ลี (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      9 . เด็กหญิงปลายฟ้า ยกบุตร (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      10 . เด็กหญิงพัชชานัน เหรียญทอง (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      11 . เด็กหญิงภัทรวดี วรรชนะ (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      12 . เด็กหญิงวรพร แก้วสว่าง (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      13 . เด็กหญิงวรรณษา เสนานุช (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      14 . เด็กหญิงสายรุ้ง ดวงจันทร์ (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      15 . เด็กหญิงเพชรลดา ชุ่มเย็น (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)

วังทอง 3

      1 . 1. เด็กหญิงอนุสรา มั่งมี (บ้านบึงพร้าว)
      2 . 2.เด็กหญิง อุษณี ผัสดา (บ้านบึงพร้าว)
      3 . นางสาว ชนิฎาภรณ์ ภัทรภิยโย (บ้านบึงพร้าว)
      4 . นางสุโรจนา ธิรินทอง (บ้านบึงพร้าว)
      5 . นาย อนุพงศ์ คงแสง (บ้านบึงพร้าว)
      6 . เด็กหญิง กัลยารัตน์ ภูนิทาน (บ้านบึงพร้าว)
      7 . เด็กหญิง กานต์ดา สนสิริ (บ้านบึงพร้าว)
      8 . เด็กหญิง ณัฐสุมา เชื้ออินทร์ (บ้านบึงพร้าว)
      9 . เด็กหญิง นริตตาร์ อิ่มกิจ (บ้านบึงพร้าว)
      10 . เด็กหญิง นิลลญา ไข่ขาว (บ้านบึงพร้าว)
      11 . เด็กหญิง ปิยะพร ขีนานา (บ้านบึงพร้าว)
      12 . เด็กหญิง พรนภา เป็งหล้า (บ้านบึงพร้าว)
      13 . เด็กหญิง พิมพ์นภา บุญศรี (บ้านบึงพร้าว)
      14 . เด็กหญิงณัฎฐานิตญ์ จันทร์คลอง (บ้านบึงพร้าว)

วังทอง 4

      1 . นางสาวณัชชา อภัยภักดิ์ (วัดสุพรรรพนมทอง)
      2 . นางสาวภัชธนัน จันทะคุณ (วัดสุพรรรพนมทอง)
      3 . เด็กหญิงจิรัชญา คชรินทร์ (วัดสุพรรรพนมทอง)
      4 . เด็กหญิงนภัสสร ศึกสูงเนิน (วัดสุพรรรพนมทอง)
      5 . เด็กหญิงนิภาดา สีแดง (วัดสุพรรรพนมทอง)
      6 . เด็กหญิงวรรณวิษา รางกระโทก (วัดสุพรรรพนมทอง)
      7 . เด็กหญิงวราภรณ์ บางนาชาด (วัดสุพรรรพนมทอง)
      8 . เด็กหญิงสุชาดา อินสุ่ม (วัดสุพรรรพนมทอง)
      9 . เด็กหญิงสโรชา สุขโชติ (วัดสุพรรรพนมทอง)
      10 . เด็กหญิงอภิณห์พร เพ็ชรแก้ว (วัดสุพรรรพนมทอง)
      11 . เด็กหญิงเปมิกา พลรบ (วัดสุพรรรพนมทอง)

วังทอง 5

      1 . นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีทรัพย์ (โรงเรียนบ้านเจริญผล)
      2 . นางสาวลดาภรณ์ จันทะยาง (โรงเรียนบ้านเจริญผล)
      3 . นางอารีรัตน์ อินวิเชียร (โรงเรียนบ้านเจริญผล)
      4 . เด็กหญิงขวัญข้าว ทองอิ่ม (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      5 . เด็กหญิงจามิกร ชุมสมาน (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      6 . เด็กหญิงชนากานต์ เดชห้วยไผ่ (โรงเรียนบ้านเจริญผล)
      7 . เด็กหญิงนันทพร ศรีอินทร์ (โรงเรียนบ้านเจริญผล )
      8 . เด็กหญิงนันทิชา ผามั่น (โรงเรียนบ้านเจริญผล)
      9 . เด็กหญิงพิชญาภา ทองคำนุช (โรงเรียนบ้านเจริญผล )
      10 . เด็กหญิงรมิตา มหานาม (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      11 . เด็กหญิงรุ่งนภา เชื้อเพชร (โรงเรียนบ้านเจริญผล)
      12 . เด็กหญิงวันวิสาข์ สละริม (โรงเรียนบ้านเจริญผล )

เนินมะปราง 1

      1 . เด็กหญิงภัทรพร แก้วสวาท (บ้านทุ่งยาว)
      2 . นางสาวสุกัญญา น้อยลา (หัวเขาราษฎร์บำรุง)
      3 . เด็กหญิงกนกพร สารเอก (หัวเขาราษฎร์บำรุง)
      4 . เด็กหญิงกมลพร ประสงค์ผล (บ้านทุ่งยาว)
      5 . เด็กหญิงจีรวรรณ หาคม (หัวเขาราษฎร์บำรุง)
      6 . เด็กหญิงชุลีพร ชัยปรีชา (หัวเขาราษฎร์บำรุง)
      7 . เด็กหญิงธาดา ศรีแก้ว (หัวเขาราษฎร์บำรุง)
      8 . เด็กหญิงปารมี พรมรักษา (หัวเขาราษฎร์บำรุง)
      9 . เด็กหญิงปิยะมา สุวรรณกรึก (บ้านทุ่งยาว)
      10 . เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศิริยาตร์ (หัวเขาราษฎร์บำรุง)
      11 . เด็กหญิงศิราวัลย์ วังใหม่ (หัวเขาราษฎร์บำรุง)

เนินมะปราง 2

      1 . นางสาวกวิศญาร์ อินสา (บ้านเนินมะปราง)
      2 . นายวีรเทพ ชัยชนะ (บ้านเนินมะปราง)
      3 . เด็กหญิงกวินตา จอมธรรม (บ้านหนองไม้ยางดำ)
      4 . เด็กหญิงจิรารัตน์ กุดัง (บ้านเนินมะปราง)
      5 . เด็กหญิงชลธิรศน์ มีบุญ (บ้านเนินมะปราง)
      6 . เด็กหญิงณฐมน ยาทา (บ้านเนินมะปราง)
      7 . เด็กหญิงณัฐวลัย ศรีนวลอินทร์ (บ้านเนินมะปราง)
      8 . เด็กหญิงธณัสญา นครจันทร์ (บ้านเนินมะปราง)
      9 . เด็กหญิงพรชนก แจ้งเรือง (บ้านเนินมะปราง)
      10 . เด็กหญิงรัตนชนก ปั้นจอม (บ้านเนินมะปราง)
      11 . เด็กหญิงวรรณนิกา ก๊กมาศ (บ้านเนินมะปราง)
      12 . เด็กหญิงอังศุมาลิน วันทา (บ้านเนินมะปราง)
      13 . เด็กหญิงเบญญา ทนครบุรี (บ้านเนินมะปราง)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional