ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวฐิติยา ประสงค์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      2 . นางสาวสรชา มาเมือง (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      3 . เด็กชายกฤตภาส ฉิมพาลี (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      4 . เด็กชายกัญจนจักร์ บูรณพงศ์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      5 . เด็กชายณัฐวัฒน์ จันสารคาม (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      6 . เด็กชายณัฐสิทธิ เอี่ยมสมบูรณ์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      7 . เด็กชายธนภัทร ขำน้ำคู้ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      8 . เด็กชายปฏิภัทร มากรณ์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      9 . เด็กชายปุณภัทร จอยวงศ์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      10 . เด็กชายภูเบศ น่วมน้อย (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      11 . เด็กชายอดิศร ท้องแท้ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      12 . เด็กชายอธิภัทร น้อยใจมั่น (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      13 . เด็กชายอัครวัฒณ์ วรรณวัติ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      14 . เด็กชายเมฆา พิศพร (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)

บางกระทุ่ม 2

      1 . นายสิรภพ มูลสวัสดิ์ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      2 . เด็กชายกฤษกร สุขประเสริฐ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      3 . เด็กชายธนภัทร ศรีปาน (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      4 . เด็กชายธีรภัทร เทพพาบ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      5 . เด็กชายปัณณวิชญ์ วดีศิริศักดิ์ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      6 . เด็กชายพัชรพล เขียวสอาด (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      7 . เด็กชายวีระพงษ์ โพธิ์นวม (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      8 . เด็กชายอติวิชญ์ ภักดีสุข (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      9 . เด็กชายอภิสร ชมขำ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      10 . เด็กชายอิงควัฒน์ กรุดอินทร์ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)

วังทอง 1

      1 . นางสาวกาญจนา คงเทศน์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      2 . นายจิรศักดิ์ สิงห์สอน (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      3 . นายนพดล สิงห์สอน (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      4 . นายปาราเมศ เสนะจำนงค์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      5 . เด็กชายคุณานนท์ หะฉิมมา (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      6 . เด็กชายชิติพัทธ์ ทองขาว (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      7 . เด็กชายธนากร สิงห์สอน (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      8 . เด็กชายพงศกร ยอดมีกลิ่น (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      9 . เด็กชายศิริชัย วงค์คำจันทร์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      10 . เด็กชายศิวัช บัวสนธิ์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      11 . เด็กชายสิทธิโชค จันทะวงษ์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      12 . เด็กชายอนุชา จันคำ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      13 . เด็กชายเตวิช อุทธา (โรงเรียนบ้านซำหวาย)

วังทอง 2

      1 . นางสาวจิราภรณ์ ดีธงทอง (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      2 . นางสาวเบญจวรรณ บรรพต (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      3 . เด็กชายกฤษณะ มาลี (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      4 . เด็กชายกีรติ แก้วทะชาติ (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      5 . เด็กชายชัยวัฒน์ คุ้มภัย (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      6 . เด็กชายณัฐพล ลาป่าน (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      7 . เด็กชายธนพล เอี่ยมสำอางค์ (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      8 . เด็กชายธีรพล ทองศรี (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      9 . เด็กชายพีระวัชร์ รักจันดา (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      10 . เด็กชายภูริภัทร์ โลกวิจิตร (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      11 . เด็กชายวรภพ แสนไชยวงค์ (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)
      12 . เด็กชายสวิตต์ ศรีโยธิน (โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ)

วังทอง 3

      1 . นางพรรณทิพภา จำเนียรพรม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      2 . นายชัชพงษ์ เทพนิคม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      3 . นายพิษณุวิทย์ หนุนเพิ่ม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      4 . เด็กชายกล้าเกล้า เณรนาค (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      5 . เด็กชายการณ์กูล วงษ์เขียน (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      6 . เด็กชายจารุกร ทองตัน (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      7 . เด็กชายธนากร อยู่สนอง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      8 . เด็กชายธนโชติ คำวงษ์ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      9 . เด็กชายประวิทย์ ดอนพรม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      10 . เด็กชายวงศกร จันทร์มา (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      11 . เด็กชายวีระชัย อ่อนหอม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      12 . เด็กชายสุธินันท์ สารพงษ์ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      13 . เด็กชายเอกรักษ์ จันสุก (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

วังทอง 4

      1 . นางสาวอัญญาณี สีหาราช (วัดสุพรรณพนมทอง)
      2 . นายนันธิพงษ์ ชมจันทร์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      3 . เด็กชายทวีศักดิ์ หวัดสูงเนิน (วัดสุพรรณพนมทอง)
      4 . เด็กชายธงชัย อุ่นอินทร์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      5 . เด็กชายธีรภัทร พงษ์พรต (วัดสุพรรณพนมทอง)
      6 . เด็กชายนพดล เพ็งพันธ์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      7 . เด็กชายปาราเมฆ ยุรมาตร์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      8 . เด็กชายพีรพัฒน์ ว่าวสูงเนิน (วัดสุพรรณพนมทอง)
      9 . เด็กชายวิณัฐ รางกระโทก (วัดสุพรรณพนมทอง)
      10 . เด็กชายอรรถพล ดาดง (วัดสุพรรณพนมทอง)
      11 . เด็กชายเจษฎา ขาวเอี่ยม (วัดสุพรรณพนมทอง)

วังทอง 5

      1 . นางสาวณันทนา เจียมแท้ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      2 . นางแจ่มศิริ ประสานสมบัติ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      3 . นายกันทรากร แก้วเกิด (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      4 . นายปฎิณญา ทองรุ่ง (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      5 . เด็กชายนฤชัย ไหลครบุรี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      6 . เด็กชายพิษณุ พลูทวี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      7 . เด็กชายพีรพัฒน์ พรชาวนา (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      8 . เด็กชายภูวดล เสารี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      9 . เด็กชายวรินทร พัดมณี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      10 . เด็กชายสรพงษ์ ลิลาด (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      11 . เด็กชายสุริยา เกลี้ยงโท้ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      12 . เด็กชายอนุภัทร แหนมครบุรี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      13 . เด็กชายเขมทัต ดาเดช (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      14 . เด็กชายไกรนุวัฒน์ หาญสูงเนิน (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      15 . เด็กชายไตรวิทย์ งามกระโทก (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)

เนินมะปราง 1

      1 . นายกมล สมคิดวิไล (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      2 . นายอิทธิมนต์ ทาทอง (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      3 . เด็กชายชยธร เณรเกษร (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      4 . เด็กชายดนู อำภัย (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      5 . เด็กชายธนพล แก้วระว้า (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      6 . เด็กชายธนวัต สังข์เทศ (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      7 . เด็กชายธีรกร สอนอ่อน (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      8 . เด็กชายนราธิป นวลหอม (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      9 . เด็กชายนันทกร ใจสมัคร (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      10 . เด็กชายปราโมทย์ ปิ่นดี (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      11 . เด็กชายปูญญพัฒน์ วิระปิง (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      12 . เด็กชายสิรภัทร ภู่จิ๋ว (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      13 . เด็กชายอดิเทพ โพธิรัมย์ (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)

เนินมะปราง 2

      1 . นางสาวปัทมล บุตรดาจันทร์ (บ้านหนองไม้ยางดำ)
      2 . นายวีรเทพ ชัยชนะ (บ้านเนินมะปราง)
      3 . เด็กชายกฤษฎา รสดี (บ้านเนินมะปราง)
      4 . เด็กชายกิตติธัช กองศรี (บ้านเนินมะปราง)
      5 . เด็กชายจลากร ใจเพ็ชร (บ้านเนินมะปราง)
      6 . เด็กชายชนกันต์ ดือเร๊ะ (บ้านเนินมะปราง)
      7 . เด็กชายณัฐภูมิ เนียมพันธ์ (บ้านเนินมะปราง)
      8 . เด็กชายดนุสรณ์ ศรีสุข (บ้านเนินมะปราง)
      9 . เด็กชายพรศักดิ์ สองขุนทศ (บ้านเนินมะปราง)
      10 . เด็กชายมงคลชัย กัมมูลลัด (บ้านเนินมะปราง)
      11 . เด็กชายวรากร ปั่นแก้ว (บ้านเนินมะปราง)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional