ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวฐิติยา ประสงค์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      2 . นางสาวสรชา มาเมือง (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      3 . เด็กหญิงกนกอร พึ่งเพ็ง (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      4 . เด็กหญิงจรรยาพร เพิ่มพล (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      5 . เด็กหญิงจอมขวัญ บัววังโปร่ง (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      6 . เด็กหญิงชนกานต์ สุขกระแสร์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      7 . เด็กหญิงณัฐกานต์ เมฆประดับ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      8 . เด็กหญิงณัฐชญา วัฒนจินดา (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      9 . เด็กหญิงนริศรา ศรีสะอาด (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      10 . เด็กหญิงวรวรรณ พรหมบึงลำ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      11 . เด็กหญิงศีดาพัฒน์ อ่วมแพ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      12 . เด็กหญิงสุฑาทิพย์ แก้วบางทราย (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      13 . เด็กหญิงไอริณ เต๊ะหวัง (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)

บางกระทุ่ม 2

      1 . นายสิรภพ มูลสวัสดิ์ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      2 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ ต้วนยี่ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      3 . เด็กหญิงจิราพร ทั่วสูงเนิน (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      4 . เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา เจริญกุล (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      5 . เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วกำพล (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      6 . เด็กหญิงนภาภัทร ปลื้มใจ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      7 . เด็กหญิงพรพรรณษา จำปาอ่อง (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      8 . เด็กหญิงพรวดี กลมพุก (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      9 . เด็กหญิงพิชญาวรรณ นุชบ้านป่า (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      10 . เด็กหญิงศิริวิภา จันทรสอน (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      11 . เด็กหญิงอภิญญา โต๊ะโต (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      12 . เด็กหญิงอาริษา เลี้ยงวงษ์ (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)
      13 . เด็กหญิงเยาวพา ช้างทอง (โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก)

วังทอง 1

      1 . นางพุฒธชาติ ด้วงพรม (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      2 . นางสาวกาญจนา คงเทศน์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      3 . นางสาวนันท์นภัส พรหมอินทร์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      4 . นางสาวรธีพร อิสสระ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      5 . นางสาวรัตติกาล นงภา (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      6 . เด็กหญิงกนกพร แก้วเอี่ยม (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      7 . เด็กหญิงกัลยารัตน์ เลิศสวย (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      8 . เด็กหญิงธัญวรัฒม์ พรหมอินทร์ (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      9 . เด็กหญิงพิชชาพร นันตะวงค์ (โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      10 . เด็กหญิงวรรณษา ขะชี้ฟ้า (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      11 . เด็กหญิงศศิพร จันทะหุม (โรงเรียนบ้านซำหวาย)
      12 . เด็กหญิงศิริพร ดรเนตรงาม (โรงเรียนบ้านซำหวาย)

วังทอง 2

      1 . นางสาวศิรินภา นาคแก้ว (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      2 . นายวิศววิท นาคะเกศ (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      3 . นายวิโรจน์ อ้นหนู (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      4 . นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      5 . เด็กหญิงกมลชนก แสนประสิทธิ์ (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      6 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ เดชห้วยไผ่ (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      7 . เด็กหญิงทรรศิกา อยู่ลือ (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      8 . เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ธูปหอม (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      9 . เด็กหญิงพรทิพย์ โสดา (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      10 . เด็กหญิงวรรณษา เสนานุช (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)
      11 . เด็กหญิงสรัญญา ปานเมือง (โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์)

วังทอง 3

      1 . นางวรรณา เขมดำรง (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      2 . นางสาวจีรวรรณ เขมดำรง (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      3 . นางสาวยุพา กลางจันทรา (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      4 . เด็กหญิงกมลรัตน์ บัวหลวง (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      5 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดผล (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      6 . เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุขศิริ (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      7 . เด็กหญิงจันทร์ธิรา มาไชยนาม (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      8 . เด็กหญิงปัณฑิตา เม่นชาวนา (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      9 . เด็กหญิงปารีณา นะมาเส (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      10 . เด็กหญิงภัควดี ทองพานเหล็ก (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      11 . เด็กหญิงสุรัสวดี ทับทิม (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      12 . เด็กหญิงแพรวนภา ดำรงค์ไทย (โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)

วังทอง 4

      1 . นางสาวอัญญาณี สีหาราช (วัดสุพรรณพนมทอง)
      2 . นายนันธิพงษ์ ชมจันทร์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      3 . เด็กหญิง บุญยานุช ทองเพ็ง (วัดสุพรรณพนมทอง)
      4 . เด็กหญิงกนกวรรณ วุฒิ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      5 . เด็กหญิงกรรณิกา สนธิโพธิ์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      6 . เด็กหญิงกัลยา บัววังโปร่ง (วัดสุพรรณพนมทอง)
      7 . เด็กหญิงณิชา สุขโชติ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      8 . เด็กหญิงธันย์ชนก สถิตยังต์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      9 . เด็กหญิงนุชนรา ไชยวงศ์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      10 . เด็กหญิงพรรทิภา นาคสวัสดิ์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      11 . เด็กหญิงมัทนีย์ จำรัสประเสริฐ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      12 . เด็กหญิงยุวธิดา ศรีพระจันทร์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      13 . เด็กหญิงสุกัญญา ยังเพ็ง (วัดสุพรรณพนมทอง)
      14 . เด็กหญิงสุภาวดี พลสว่าง (วัดสุพรรณพนมทอง)

วังทอง 5

      1 . นายจักรพันธ์ บินขุนทด (บ้านเข็ก)
      2 . นายณัฐนนท์ แย้มทับ (บ้านเข็ก)
      3 . เด็กหญิงกรรณิกา นุชเฉย (บ้านเข็ก)
      4 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้ววังสาร (บ้านเข็ก)
      5 . เด็กหญิงจารุมน เนืองเสน (บ้านเข็ก)
      6 . เด็กหญิงปุณณภา ยุพารุ่งคุณ (บ้านเข็ก)
      7 . เด็กหญิงพรพิมล นุชเฉย (บ้านเข็ก)
      8 . เด็กหญิงรัตติการณ์ เศษท้าว (บ้านเข็ก)
      9 . เด็กหญิงวรัชญาพร นุชประเสริฐ (บ้านเข็ก)
      10 . เด็กหญิงศศิวรรณ ทองพูล (บ้านเข็ก)
      11 . เด็กหญิงศิรินภา นามบุญลือ (บ้านเข็ก)
      12 . เด็กหญิงสุทธิกาญจน์ ดวงจิต (บ้านเข็ก)
      13 . เด็กหญิงเบญจลักษณ์ อุยเอก (บ้านเข็ก)

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวฐานิกา ชูชัย (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      2 . นางสาวนันทิชา พรมจันทร์ (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      3 . เด็กหญิงกัลยาณี ทองจันดา (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      4 . เด็กหญิงจุฑามาศ วังคีรี (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      5 . เด็กหญิงนราภรณ์ สมบัติ (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      6 . เด็กหญิงลักษิกา ตุนานันท์ (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      7 . เด็กหญิงลักษิกา สังข์เทศ (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      8 . เด็กหญิงสายฝน บุญสุข (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)
      9 . เด็กหญิงสิตานัน แต่งตั้ง (โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์)

เนินมะปราง 2

      1 . นางสาวทิฆัมพร เกษประสิทธิ์ (บ้านหนองไม้ยางดำ)
      2 . นายวีรเทพ ชัยชนะ (บ้านเนินมะปราง)
      3 . เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ทองบุญรอด (บ้านเนินมะปราง)
      4 . เด็กหญิงธณัสนันท์ นครจันทร์ (บ้านเนินมะปราง)
      5 . เด็กหญิงธัญญาพร ยอดเกตุ (บ้านเนินมะปราง)
      6 . เด็กหญิงธัญญาเรศ เหรียญวงศกร (บ้านเนินมะปราง)
      7 . เด็กหญิงผกามาศ ศรีพูล (บ้านเนินมะปราง)
      8 . เด็กหญิงสุวิชาดา สมิงพยัคฆ์ (บ้านเนินมะปราง)
      9 . เด็กหญิงอรสินี ตันตุลา (บ้านเนินมะปราง)
      10 . เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ฝ้ายอ้าย (บ้านเนินมะปราง)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional