ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นายภานุกูล บุญมี (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      2 . นายสุรกานต์ จันณะ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      3 . เด็กชายกิตติชัย กุมพสิงห์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      4 . เด็กชายกิตติศักดิ์ กรองแก้ว (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      5 . เด็กชายพีรพัฒน์ คงทิพย์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      6 . เด็กชายรพีภัทร พรหมรักษ์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      7 . เด็กชายอาทิวรา ศรีผ่อง (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))

บางกระทุ่ม 2

      1 . นายสุเทพ ดีอินทร์ (ประชาสรรค์วิทยา)
      2 . นายอรรฆพร คุรุธรรมานนท์ (ประชาสรรค์วิทยา)
      3 . เด็กชายณชพล รอดมณี (ประชาสรรค์วิทยา)
      4 . เด็กชายธนภัทร คนหลัก (ประชาสรรค์วิทยา)
      5 . เด็กชายวรเมธ กลิ่นแย้ม (ประชาสรรค์วิทยา)
      6 . เด็กชายใจเด็ด ต๊กควรเฮง (ประชาสรรค์วิทยา)

วังทอง 1

      1 . ด.ช.พุฒิเมธ คำระวุธ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      2 . ด.ช.กฤษณะ พุมจันทร์ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      3 . ด.ช.ประวีร์ เฉลิม (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      4 . ด.ช.อภิรักษ์ เบ้าอาสา (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      5 . ด.ช.เอกภพ พิมเสน (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      6 . นายฐาปกรณ์ ชูรา (โรงเรียนบ้านน้ำริน)
      7 . นายเฉลิมฤทธิ์ ศรีสุรินทร์ (โรงเรียนบ้านน้ำริน)

วังทอง 2

      1 . นายธราเทพ บุตรอินทร์ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      2 . เด็กชายกฤติเดช บุญประสิทธิ์ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      3 . เด็กชายธนภัทร ระเริง (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      4 . เด็กชายพัฒพงษ์ พรมสมบูรณ์ (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)
      5 . เด็กชายอดิศักดิ์ ตั้งภูเขียว (โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง)

วังทอง 3

      1 . นายประสบชัย อ่อนจงไกร (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12)
      2 . นายพีรวัฒน์ จันทร์หอกลอง (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร12)
      3 . เด็กชายคณิศร คุณมี (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      4 . เด็กชายจตุนภัทร คำยอด (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      5 . เด็กชายภัทชัย ตลุ่มเครือ (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      6 . เด็กชายศุภากร แก้วชาวนา (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      7 . เด็กชายสุภโชค เป่าวิชา (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)

วังทอง 4

      1 . นางสาวธิดารัตน์ รุ่งทอง (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      2 . นางสาวมนัสวี อุ่นขจี (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      3 . นางสาวรัตนา คำสวัสดิ์ (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      4 . เด็กชายปิยะวัชร์ พิมภู (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      5 . เด็กชายพิทยุตม์ คูณสวัสดิ์ (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      6 . เด็กชายภูมิรพี รสโฉม (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      7 . เด็กชายสิงห์กร ดำดิน (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)

วังทอง 5

      1 . นางสาวนิศารัตน์ ชมเทศ (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      2 . นายสุธี อินมั่น (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      3 . เด็กชายณัฐพล เรืองศรี (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      4 . เด็กชายณัฐวัฒตร จารุเพ็ง (โรงเรียนบ้านสะเดา)
      5 . เด็กชายทัศนัย ทับทิมทอง (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      6 . เด็กชายธนวิชญ์ บุญเพิ่ม (โรงเรียนบ้านหนองพระ)
      7 . เด็กชายอนุชา จันนาค (โรงเรียนบ้านหนองพระ)

เนินมะปราง 1

      1 . นายวุฒิไกร สีอูด (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      2 . เด็กชายจิรกฤต มาหลอด (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      3 . เด็กชายชลากร น้อยตั้ง (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      4 . เด็กชายดนยวรรธน์ จรรยา (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      5 . เด็กชายยุทธการ ศิริภักดี (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      6 . เด็กชายศิระณัฐ จันทร์มา (โรงเรียนบ้านวังโพรง)
      7 . เด็กชายศุภโชค กัณหา (โรงเรียนบ้านวังโพรง)

เนินมะปราง 2

      1 . นางสุภาภรณ์ จันทร์พงษ์ (บ้านเนินมะปราง)
      2 . นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์ (บ้านเนินมะปราง)
      3 . เด็กชายกัณภัทร มีเทียม (บ้านเนินมะปราง)
      4 . เด็กชายนพดล วุ่นบิดา (บ้านเนินมะปราง)
      5 . เด็กชายอาชวิน เสมือนโพธิ์ (บ้านเนินมะปราง)
      6 . เด็กชายอาณาจักร พรมราช (บ้านเนินมะปราง)
      7 . เด็กชายเวชพิสิฐ มัฆวาล (บ้านเนินมะปราง)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional