ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวภิรมย์ลักษณ์ ดอนหม้อ (โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย)
      2 . เด็กหญิงกัลยกร ป้อมสาหร่าย (โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย)
      3 . เด็กหญิงบุณยวีร์ พุทธไธสง (โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย)
      4 . เด็กหญิงพรปวีณ์ ภูมิผล (โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย)
      5 . เด็กหญิงสุภาวดี ทองไทย (โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย)

บางกระทุ่ม 2

      1 . นางลักษณา ดงเย็น (ราษฎร์เจริญ)
      2 . นายภานุพงศ์ แกมเงิน (ราษฎร์เจริญ)
      3 . เด็กหญิงธนฌา จำลองเพ็ชร์ (ราษฎร์เจริญ)
      4 . เด็กหญิงประภัสสร ยี่สุ่นแก้ว (ราษฎร์เจริญ)
      5 . เด็กหญิงรัตนวลี รัตนมณี (ราษฎร์เจริญ)
      6 . เด็กหญิงสุพิชญา สว่างเมฆ (ราษฎร์เจริญ)
      7 . เด็กหญิงสุพิชยา ราชา (ราษฎร์เจริญ)

วังทอง 1

      1 . นางสาวปิยะภรณ์ ช่วงไชย (บ้านใหม่พนมทอง)
      2 . ว่าที่ร้อยตรีสมภพ นนท์ขุนทด (บ้านใหม่พนมทอง)
      3 . เด็กหญิงกาญจนา จันทร์เขียว (บ้านใหม่พนมทอง)
      4 . เด็กหญิงศิรประภา พวงเพชร (บ้านใหม่พนมทอง)
      5 . เด็กหญิงสุชาวดี รามโพธิ์ (บ้านใหม่พนมทอง)
      6 . เด็กหญิงสุชาวดี สาดี (บ้านใหม่พนมทอง)
      7 . เด็กหญิงสุพรรษา ภุมรินทร์ (บ้านใหม่พนมทอง)

วังทอง 2

      1 . นางมะลิวัลย์ โกบุตร (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)
      2 . นางสาวสุชาดา โตอดิเทพ (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)
      3 . นายพรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)
      4 . เด็กหญิงธิดาพร พูลพังงา (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)
      5 . เด็กหญิงภัทรสุดา สนารี (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)
      6 . เด็กหญิงอนุสรา อาสนภิญโญ (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)
      7 . เด็กหญิงอภิชญา แก้วมิตร (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)

วังทอง 3

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 4

      1 . นางสาวธิดารัตน์ รุ่งทอง (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      2 . นางสาวรัตนา คำสวัสดิ์ (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      3 . เด็กหญิงกวินธิดา ห่านคำวงษ์ (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      4 . เด็กหญิงดมิสา มั่งสูงเนิน (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      5 . เด็กหญิงนภสร สังข์ทอง (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      6 . เด็กหญิงพฤกษา หนูแก้ว (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      7 . เด็กหญิงวริศรา ทองเนื้อดี (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)

วังทอง 5

      1 . นางปาริชาติ บุญทา (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      2 . นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      3 . เด็กหญิงกสิณา อินทับ (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      4 . เด็กหญิงจิตตานันท์ นวนสูงเนิน (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      5 . เด็กหญิงจิตตินันท์ นวนสูงเนิน (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      6 . เด็กหญิงจิราภา อั้นใจใหญ่ (โรงเรียนวัดวังพิกุล)
      7 . เด็กหญิงภัทรปภา ยอยยิ้ม (โรงเรียนวัดวังพิกุล)

เนินมะปราง 1

      1 . นางกันทิมา อัมรนันท์ (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)
      2 . นายกานจ์ เกตุภันฑ์ (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)
      3 . นายสุธี เทพกัน (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)
      4 . เด็กหญิงกมลพร ประสงค์ผล (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)
      5 . เด็กหญิงกัลยรัตน์ โคตรหลักคำ (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)
      6 . เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วแก่น (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)
      7 . เด็กหญิงภัทรพร แก้วสวาท (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)

เนินมะปราง 2

      1 . นายพร้อมพงศ์ บุญรอด (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      2 . นายอนุชา จันทร์ปาน (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      3 . เด็กหญิงณัฐธีรา สาวันดี (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      4 . เด็กหญิงพศิกา สีลา (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      5 . เด็กหญิงรินรดา เทียนเหลือ (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      6 . เด็กหญิงวรรณวิสา ผะอบเหล็ก (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
      7 . เด็กหญิงอนัญญา บุญมี (ชุมชนบ้านไทรย้อย)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional