ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี

บางกระทุ่ม 1

      1 . นายกฤตภาส ฉิมพาลี (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      2 . นายธนภัทร ขำน้ำคู้ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      3 . นายปฏิพัทธิ์ มากรณ์ (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      4 . เด็กชายอภิภัทร น้อยใจมั่น (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)
      5 . เด็กชายเมฆา พิศพร (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์)

บางกระทุ่ม 2

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 1

      1 . นางสาวกิตติมา จันทะคุณ (ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      2 . นางสาวศศินารถ มั่นชาวนา (ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      3 . เด็กชายณัฐนันท์ แดงด้วง (ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      4 . เด็กชายนราวิชญ์ เนตรแสงสี (ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)
      5 . เด็กชายยุทธนา โซ (บ้านใหม่พนมทอง)
      6 . เด็กชายสมโพธน์ ศรีสอาด (บ้านใหม่พนมทอง)
      7 . เด็กชายอภิวัฒน์ กันทองสุข (ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง)

วังทอง 2

      1 . นายพรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)
      2 . นายภิญโญ โออุไร (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)
      3 . นายเจษฎา แสงจันทร์ (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)
      4 . เด็กชายจีรวัฒน์ ธรรมยา (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)
      5 . เด็กชายนิธิศ ขวัญคุ้ม (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)
      6 . เด็กชายศุภกร ปันคำ (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)
      7 . เด็กชายเตชินท์ สีปัดชา (โรงเรียนบ้านน้ำพรม)

วังทอง 3

      1 . นางสาวนทีกานต์ แจ้งโถง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      2 . นางสาวอมรรัตน์ ภูมะลา (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      3 . เด็กชายทศพร ยูฮันเงาะ (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      4 . เด็กชายธีระพงษ์ พูลวังทอง (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      5 . เด็กชายพชรพล มุมขุนทด (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      6 . เด็กชายวีระชัย อ่อนหอม (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
      7 . เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แผวผาลา (โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

วังทอง 4

      1 . นางจุรึรัตน์ มีเพชร (วัดสุพรรณพนมทอง)
      2 . นางสาววิมลศิริ คงทัน (วัดสุพรรณพนมทอง)
      3 . นายณัฐวุฒิ ยิ้มเกิด (วัดสุพรรณพนมทอง)
      4 . นายธีรภัทร พงษ์พรต (วัดสุพรรณพนมทอง)
      5 . นายนพดล เพ็งพันธ์ (วัดสุพรรณพนมทอง)
      6 . เด็กชายอรรถพล ดาดง (วัดสุพรรณพนมทอง)
      7 . เด็กชายเจษฎา ขาวเอี่ยม (วัดสุพรรณพนมทอง)

วังทอง 5

      1 . นางวรรณภา พุทธสอน (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      2 . นายกันทรากร แก้วเกิด (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      3 . นายธีรวัต เจนพรมราช (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      4 . นายภูวดล เสารี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      5 . นายสุริยา เกลี้ยงโท้ (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      6 . เด็กชายนฤชัย ไหลครบุรี (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)
      7 . เด็กชายสุทิพงษ์ โชติบ้านขาม (โรงเรียนบ้านแม่ระกา)

เนินมะปราง 1

      1 . นางภัคคินี สร้อยพัชรกุล (วัดบ้านมุง)
      2 . นายวิสันต์ คนโท (วัดบ้านมุง)
      3 . เด็กชายกิตติศักดิ์ คงยัง (วัดบ้านมุง)
      4 . เด็กชายทินภัทร ทิพยศ (วัดบ้านมุง)
      5 . เด็กชายพงษ์กร แก้วกระจ่าง (วัดบ้านมุง)
      6 . เด็กชายเมธาวิน อ้อยกลาง (วัดบ้านมุง)
      7 . เด็กชายเอกสิทธิ์ สกุนา (วัดบ้านมุง)

เนินมะปราง 2

      1 . นายนิยม รุณไชย (บ้านพัฒนาดงน้อย)
      2 . นายวรวัตร สิมรุณ (บ้านพัฒนาดงน้อย)
      3 . เด็กชายณัฐพนธ์ สมบุตร (บ้านพัฒนาดงน้อย)
      4 . เด็กชายธนภัทร สมบุตร (บ้านพัฒนาดงน้อย)
      5 . เด็กชายมีบุญ เหมือนกรุง (บ้านพัฒนาดงน้อย)
      6 . เด็กชายสมใจ มีกาย (บ้านพัฒนาดงน้อย)
      7 . เด็กชายอดิศักดิ์ แก้วเรณู (บ้านพัฒนาดงน้อย)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional